Ferdinand Rodenbach

Van Wikipedia

Ferdinand Rodenbach (Andernach, 1714 - Roeseloare, 1783) wos den êestn Rodenbach die em kwam vestign in Roeseloare. Je wos ofkomstig uut Andernach an de Reyn in Duutsland. In ‘t middn van de achttienste êeuwe wost ‘n dokteur by ‘t Ôostnryks leger dat in oeze streekn kwam vechtn teegn Lodewyk XV.

Achter den oorloge trouwt Ferdinand Rodenbach in 1748 in Rysel met Johanna Vandenbossche uut Wacken en in juni 1749 kommn ze noar Roeseloare. Ze krygn acht joungns woavan dat er drie dochters en twêe zeuns grôot groein.

Ip 17 juli 1749 wordt Rodenbach "gheadmitteert by het Collegium Medicum van Ypre" en je vestigt em ols “mêester-chirurgyn” in Roeseloare. Je schryft verschillige werkn over geneeskunde in ’t Duuts. In 1762 kopt ‘n een uus "van suyden d'Yperstraete" en je goat doar weunn. In 1773 wordt ‘n pôorter van Roeseloare. Tien joar loater goat 'n dôod, in 1783.