Havoise van Bretagne

Van Wikipedia

Havoise van Bretagne, of Agnes, was e dochter van Alain IV van Bretagne en van zyn twidde vrouwe Ermengarde van Anjou, dochter van Fulco IV van Anjou.

In 1105 is ze getrouwd mè Boudewyn VII, groaf van Vloandern. Ze was ton 9 joar oud en ie 12 joar.

Under trouw wierd in 1110 g’annuleerd deur paus Paschalis II. De reedn was bloedverwantschap, mor ook omdan ze vrêesdn da Boudewyn de kant van zyn schônvoader zou kiezn. Binst ’n oorloge tusschn Iengeland en Vrankryk stound Bretagne an de kant van Iengeland en Vloandern an de kant van Vrankryk.

Havoise en Boudewyn haan gin jounges. Ze zoagn makoar styf geirn en noch zy noch hem zyn loater hertrouwd.