Thomas Hardy: verschil tussen versies

Naar navigatie springen Naar zoeken springen
52 bytes verwijderd ,  5 jaar geleden
geen bewerkingssamenvatting
 
== Leevn ==
Hardy wierd geboorn lik e zeune van e stêenkappre e mêtsre en in de joarn 1862 – 1867 krêegt y e schoolinge vô bowmêestre. Achtre e poar joar die stiel gedoan 't ên, voend 'n dat 'n z'n eign hêelegans moste geevn an 't schryv'n. In z'n werkn steund y regelmoatig ip zyn êeste kennisse en ervoaringe.
 
Tusschen 1871 en 1895 schrêeft 'n 13 romangs. Zyn êeste werk ''The Poor Man and the Lady'', wierd nie anveird deur d'uutgeevers, zôda Hardy in e vroede koleire 't andschrifte no de moane hielp. Gelukkig krêegt 'n tonne de nôodige road en anmoediginge en y beslôot van toch vôort te doene. Zyn twêe volgnde werkn verschêen zoendre zyn name d'rip. Achtre 't verschynn van drie romangs zagtr nor uut dat 'n de juuste droai en de juuste tôone gevoenn ad. Y koste tonne deurebreekn mê ''Far from the Madding Crowd''. Y wierd hêel rap e gevierde schryvre, die zyn platse in de weirld van de lettrn a gevoenn.
[[Ofbeeldienge:Burial marker for the heart of Thomas Hardy.jpg|left|thumb|Rustplatse van 't êrte van Thomas Hardy]]
 
Achtr de dôod van z'n êeste wuuf Emma Gifford in 1912 -ze woarn 38 joar getrouwdgetrowd- êrtrowde hyy mê Florence Dugdale. Undr uus, genaamd Max Gate, in Dorchester, deur Hardy zeive oentworpn, moa vrêe oengerieflik, wierd e beevoartplatse vôr andre schryvers, lik vô Siegfried Sassoon en Thomas Edward Lawrence.
 
Hardy blêef in de wereweere toutoe ip ênigteêenigte daagn vo zyn dôod. Zyn begravingebegraavinge, ip 16 januoari in d' Abdy va Westminster, was noga e poespas. Zyn famielje en zyn môatn haddnaddn hêmêm lievre zien begraavn in Stinsford, moa zyn gemachtigde uutvoerdre Sir Sydney Carlyle Cockerell, stound 'rstoendr ip dat zyn asse zou begraavn wordn in "den hoek van de dichtrs", in d' Abdy va Westmienstre. D’rD'r wierd ip 't ende oovrêen gekomn da Hardy's zyn êrte in Stinsford zouzoe meugn rustn.
 
D'rDr stoa vo Thomas Hardy e stanbeeld ip 'n heuvleeuvle in Dorchester.
 
 
* ''The Poor Man and the Lady'' (Den oarme vint en de chieke madam), 1867, nôoit verschêenn en verloaren gegoan
* ''Desperate Remedies'' (Wanôpige middels), 1871
* ''Under the Greenwood Tree'' (OundreOendre de groene boom) , 1872
* ''A Pair of Blue Eyes'' (E kople blauw’blow oogn), 1873
* ''Far from the Madding Crowd'' (Verre van de ofstompndeofstoempnde stadsdrukte), 1874
* ''The Hand of Ethelberta'' (Den 'and van Ethelbertha), 1876
* ''The Return of the Native'' (De wêerekomste van den inbôorling), 1878
* ''The Trumpet-Major'' (1880)
* ''A Laodicean'' (Een ounverschilligoardoenverschilligoard), 1881
* ''Two on a Tower'' (Twêe ip e tôorn), 1882
* ''The Mayor of Casterbridge'' (De burgemêestre va’va Casterbridge) (1886)
* ''The Woodlanders'' (De dêeze van de busschen) (1887)
* ''Tess of the d'Urbervilles'' (Tess van de d’Urbervillesd'Urbervilles) (1891, verfilmd deur Roman Polański oender de tietle ''Tess'')
* ''The Well-Beloved'' (De keppe), 1892/1897
* ''Life's Little Ironies'' (De kleêne ironien van 't leven), 1894, e kolleksje van verschillende ver'aalnveraaln
* ''Jude the Obscure'' (Jude de duustr), 1895 ; in 1996 verfilmd met vo tietle "Jude", oundreoendre bestier van Michael Winterbottom
 
== Ver'aalnVeraaln ==
* ''Wessex Tales'' ( Vertelliengn uut Wessex), 1888
* ''A Group of Noble Dames'' ( E groep aadlyke daamn), 1891
* ''Life's Little Ironies'' ( De klêene spotternyjn van ‘t't leevn ), 1894
* ''A Changed Man'' (E veranderde vint), 1913
 
== Hardy's zyn Wessex ==
[[Ofbeeldienge:Wessex.png|thumb|left|350px|Koarte van Wessex.]]
Hardy's vertelliengn vienn platse in 't ingebeeld graafschap Wessex, da genaamd is noano 't Angelsaksische keuninkryk Wessex dat e stik was van 't Ryk van Zeevn Keuningn dat bestoundbestoend vô 't ountstoanoentstoan van ’t't Keuninkryk Iengland. Hardy's Wessex, da zyn de teegnwôordige graafschappn Berkshire, Devon, Dorset, Hampshire, Somerset en Wiltshire. De name wierd vo den êeste kêe gebruukt in ''Far from the madding crowd'' en pas in de joaren nadien, zekers vanof ''The Mayor of Casterbridge'', peisde Hardy vôort ip 't ountwerpoentwerp en zagt 'nzagtn 't lik e koadre woabinn da zyn verhaalnveraaln kostn deuregoan. De nie-bestoande platsnaamn verwyzn noarnor echte steensteedn en dorptjies in die strekestreeke. In loatre bewerkiengn van zyn verhaaln eiê Hardy d' ôorsprounklikkeôorsproenklikke echte platsnaamn vervangn deur d'ingebeelde. Wa dat 'rdatr zeekre ipvoalt in zyn werk, is da 't de leevnsoasm weeregift uut 't landlyke Wessex van vôo de komste van de tringroutetringroete en d'industriêele oumwentlingeoemwentlinge, die 't Ienglsche landschap vôgoed zounzoen verandrn.
 
== Gedichtn ==
Vanof 1898 wrocht 'n an gedichtn en liet 'n bundels verschynn, toe in 1928. HyY schiep 't grôtegrôote tonêelstik in rymn en tekste ''The Dynasts'' (1904 - 1908). Doa beschryvt hyy in 130 bedryvn d’ôorloognd'ôorloogn van Napoleon van 1805 toutoe 1815. D’handlingeD'handlinge wordt, juust lik in de romangs, bestierd deur 't nôodlot. Zyn maniere van werkn was e bronne woaruut andre dichtrs gepit einên.
 
Voddre dichtwerkn:
* ''Satires of Circumstance'', 1914
* ''Late Lyrics and Earlier'', 1922
* ''Human Shows'' (Menschlyke uutbêeldingnuutbêeldiengn), 1925
 
== E proevrtje ==
''they are as light as upper air! <br>
|valign=top|
Zyn vroeg'revroegre groen' is dinne en blow, <br>
zyn sterke pôot'npôotn zyn nu zô flow; <br>
nog 'ne kortnkorte tyd en j'y stuukt inêen, <br>
nog 'ne kortnkorte tyd en j'y stuukt inêen.<br>
<br>
By nachte ot de rôodste blomm'nblommn verdwynn<br>
de deze die doar ôoit zaat'nzaatn verschynn<br>
'n hêele reeke van undre zit'rzitr ton doa<br>
'n hêele reeke van undre zit'rzitr ton doa<br>
<br>
OundrOendr undre gewichte goago dien bank nie bezwykn<br />
Vo grôote koude noch vo reeg'nreegn goan zydr wykn<br />
Van ze zyn lichte lik lucht van doaboovn<br />
Ze zyn lichte lik lucht van doaboovn<br />
*{{en}} [http://www.st-andrews.ac.uk/~bp10/wessex/index.shtml Hardy's Wessex]
 
== Verwyzing'nVerwyziengn ==
{{referenties}}
 
5.459

bewerkingen

Navigatiemenu