Vletern

Van Wikipedia
(deureverweezn van Fletern)

D'r zyn mêerdere betekenissn vo Vletern:


Da blad ier es e deurverwyziengsblad vo en ounderscheid te moakn tusschn de verschillige betêkenissn van 't woord Vletern.

Ip da blad ier stoat er nen uutleg van de verschillige betêkenissn van Vletern en de verwyziengn doa noa toe. Zy j'ier gekommn langs e blad in Wikipedia? Pas toun die verwyzienge an, zodoanig dat d'andre bezoekers loater sebiet juste zittn.

Olle bloadn woa dat de noame van begunt mè Vletern.