Wikipedia:SV V1.3 Soamnvattienge

Van Wikipedia
(deureverweezn van Wikipedia:SV)

Deze pagina is, aangezien deze ook bedoeld is voor niet-West-Vlamingen, uitzonderlijk in het Nederlands geschreven.

Dit is de samenvatting van de spellingsregels van het West-Vlaams die op deze Wikipedia worden gebruikt.
Gebruikte afkortingen: SV = Standaardvlaams (de hier gebruikte West-Vlaamse spelling), AN = Algemeen Nederlands.
Klik hier voor de volledige beschrijving van de SV-spelling.
Zie ook de afspraken rond het gebruik van streektalen op de West-Vlaamse Wikipedia.


Betreft Regel SV AN

1. VERHOUDINGEN MET AN
Toepassing AN-regels Pas AN toe wanneer geen SV-regel zoals
 • hoofdlettergebruik
 • vervoeging werkwoorden (dt-regel)

 • de Fransche Revolutie, de Kruuspoorte
 • ik ry, gy rydt, sprik je gy Vlams?

 • de Franse Revolutie, de Kruispoort
 • ik rij, jij rijdt, spreek jij Vlaams?
Algemene spellingsregel Volg de West-Vlaamse uitspraak veugel, gete, rienk, vodder, puppe vogel, geit, ring, verder, pop
Eigennamen
 • WV ok: geografische namen, historische personen en periodes
 • WV niet ok: persoonsnamen van nu, merknamen

Karel den Goein, den Twiddn Weireldoorloge

Karel de Goede, de Tweede Wereldoorlog


2. STREEKONAFHANKELIJK WEST-VLAAMS
Finale -en Doffe e niet schrijven noamn, sperrn, drukkn, puppn, buutn

tusschn, rebbn, houndn, binn

namen, sparren, drukken, poppen, buiten

tussen, ribben, honden, binnen

AN-aa Schrijf oa voor gesloten aa e roare toale, lanskoarte een rare taal, landkaart
AN-ei Schrijf ee eek, wee, en klene gete eik, weide, een kleine geit
AN-g, AN-ch Schrijf g, ch genoeg, lachn, goan genoeg, lachen, gaan
AN-ouw, AN-auw Volg AN Henegouwn, vrouwe, blauw Henegouwen, vrouw, blauw
Initiële AN-h Schrijven van de niet-uitgesproken /h/ is vrij hoane, 't Heuvelland
oane, 't Euvelland
haan, 't Heuvelland
Finale AN-ing Schrijf -ienge, -ienk spellienge, keunienk spelling, koning

3. STREEKAFHANKELIJK WEST-VLAAMS
SV-y Schrijf y waar AN-ij heeft
 • Uitz.: finale -lijk, schrijf -lik
 • Uitz.: finale -ije(n), schrijf -eye(n)
zyn, schryvn, Kortryk, by my, tovenoary
 • zudeliks, joarliks
 • Bulgareye, vreyen
zijn, schrijven, Kortrijk, bij mij, tovenarij
 • zuidelijk, jaarlijks
 • Bulgarije, vrijen
SV-ou Schrijf ou bij AN-ou

Schrijf ou bij gesloten AN /on/

hout, goud, zout, koud

dounker, jounk, mound, hound, hounger

hout, goud, zout, koud

donker, jong, mond, hond, honger

SV-uu Schrijf uu bij AN-ui vuuf brune muuzn, huus, gebruker vijf bruine muizen, huis, gebruiker
SV-èi Schrijf èi voor de West-Vlaamse (half)lange eenklank [ɛː]? 't rèint, blèitn 't regent, wenen
SV-ei Schrijf ei
 • voor tweeklank /ei/
 • waar AN /aa+r/ of /ee+r/ heeft
 • eiers, eigentlik, geleid
 • peird, geirne, weireld, scheirn
 • eieren, eigenlijk, gelegd
 • paard, graag, wereld, scheren
SV-sch Schrijf sch
 • schryvn, geschiedenisse
 • tusschn Fransche minschn
 • schrijven, geschiedenis
 • tussen Franse mensen
Finale -tie Schrijf tie informoatie, politie informatie, politie
Diftongering ee Schrijf êe indien tweeklank hoorbaar hêlegansn, mêer, êeste kêe helegans, meer, eerste keer
Diftongering oo Schrijf ôo indien tweeklank hoorbaar kôlemarsjang, ôok, grôot kolenhandelaar, ook, groot
Diftongering oa Schrijf ôa indien tweeklank hoorbaar môatn maten
Afgekapte woorden Bij voorkeur apart spellen.
 • Ja 'k en doe nie. J' es in 'n hof.
Neen [1e p.ev.] Hij is in de tuin.