Bakkn

Van Wikipedia
E bak

Bakkn es ne toafelsport die je me twêe of me viern kunt spelen. 't Trekt ip voetbol, mo ton in 't klêne. 't Es ne redelik populairen cafésport, tope met snooker, manilln en veugelpyk.

Den toafel bestoat uut nen outne bak ip pôotn. Ie trekt ip e klêen voetbolveld en oe weerskantn zittn der goaten in de zykantn woarin dat er yzerne boarn zittn me vintjes an. Die vintjes zyn emakt uut kunststoffe of out (de dierdere sôortn). Zyder stelln de voetbolspelers vôorn (1 keeper, 2 verdedigers, 5 middnvelders en 3 anvollers). Ge kunt ze noa voorn en noar achtern loatn beweegn door an de boarn te droaien en upzyds deur der an te trekkn of te duuwn.

Juste glik in echtn voetbol es 't er oe weerskantn e golle, woarin da je moe probeern den bol te krygn deur an de boarn an joune kant te droaien. D'echte liefebbers loatn de boarn nôoisn zot droain - ze lossn de grepe ni. Goals moakn me je vintjes van 't middn, meugt nie.