Naar inhoud springen

Barco

Van Wikipedia

Barco is e bedryf uut West-Vloandern, me oofdzetel in Kortryk, da bekend stoat voe ze schermn en beeldoplossiengn voe ander bedryvn.

Geschiedenisse[bewerkn | brontekst bewerken]

  • Barco es end van de joaren 1923 begunnen deur voader Jules en zeune Lucien De Puydt in Poperienge. In 1933 richtten ze doar de "Belgian American Radio Corporation" (BARCO) op. Op 12 september 1934 werd de firma COBAR (Construction Belge d’Appareils de Radio) gesticht met als directeur Frank Bowens van de Artesian Avenue 1614 in Chicago.
  • In november 1940 kwam Joseph Versavel an't ôofd en met Camiel Descamps werd in den duuk in en garage in Kortryk vôder geproduceerd.
  • 'n Endeke achter den oorlog kwam de firma COBAR me het merk BARCO goe in gank me radio's en loater televiesies.
  • Anno 2006 werkt BARCO niemêe vô de consumentesector, moar zyn ze wel ne sterke internationoalen niche speler in ofbeeldiengstechnology en -appareils en in textiel electronica.

En getuge vertelt ...[bewerkn | brontekst bewerken]

Ip Discuusje:Barco kundje d'originele getugenisse vinden van Pieter Bruynooghe.

't Begun[bewerkn | brontekst bewerken]

Mie voader es oal ze leven ne vrêe goe kameroad gewest van Jozef Versavel (Jef) en ôok van Camiel Descamps. Ewel, die twêe latste minsken èn Barco (Belgian-American Radio Corporation) ipgericht in de jaren 30 van de vôrige êeuwe.

't Begoste allemoale in 't klêene, moa da è gegroeid en gegroeid. Tot an 'n oorloge van '39-'45 bouwdigen ze radio's en pickups.

Binst den oorloge mochte da natuurlyk nie mêe, moa we tan ze dei'n binst den oorloge ek kik jammer genoeg nôoit geweetn.

Achter de twêeden oorlog[bewerkn | brontekst bewerken]

Moa achter den oorloge èn ze were vôorsgedoan mè radio's en pikups.

Tenden de joaren 40 èn ze begunn mè televisies te moaken. In 't begun woar'n da eigelyk radioappareils woa dat ter en T.V.-skerm in zat in de plekke van en postenbord. 't Skint da'j ton oal koste noa Rissel kiken (da noem nu TF1). Moa 't woaren nog nie veel liefebbers, want da woaren redelyk diere appareils e ge kostige toch moa juste Rissel pakk'n en doa was't natuurlyk oal in 't Frans.

Moa vôor da'k vôortvertelle moe'k zeggn da Camiel Descamps nog jounk gestorv'n es, in 1947 peize kik. Ie wa nog moa juste 40 joar of ezô entwadde.

Jef Versoavel eid allêene moetn vôortdoene, moa j'a wel vrêe goe personêel. (Da klopt nie hêlegansen: Ie eid ie vôortgedoan me zin skônzuster die de financiën beheerdere wos tot as ze gestorv'n es in 1986 -Marie Anna Descamps-Reyntjens-, en tôape me zin zeuns Jo en Bernard, mo oak met verskillige zeuns van Camiel Descamps: Pol Descamps, Luc Descamps en Lieven Descamps)

In 't joar van den Expo 1958 in Brussel kochtige mie voader zinn'n êeste Barco televisie. Ge koste eigelyk moa drie postn pakk'n: Brussl Vlams, Brussl Frans en Rissel 1.

Ge moe ôok weetn dan die appareils nog me lampen werktigen en da teurde oalson bykans vuf menutn tegen da je beeld én klank oa.

Da woar'n toh wel sjieke appareils: è skwone kasse in oet en vriè goe ofgeweirkt. Bov'n ip 't dak van oens us stoend er en antenne, vastegemakt mè koabels voe d'antenne rechte t'oed'n.

Ten tidde van dien ièst'n T.V. was ter nateurlik nog gièn sproake van kleur en/of afstandsbedieninge, ge moeste noh rechtestoan ut uwe zetel en an de knop droaien voe van post te v'randren of de klank bi te regelen (lujer of stiller) en soems wok voe 't contrast te reeglen (verdoenkren of verkloar'n van 't beeld). Ambetant wa wel da't beeld oaltemets begoste te "rollen". Ge zoagt ton alsan e zwarte striepe deur 't beeld passeer'n van bov'n noa beneên en da wa soems moeilik weg te krigg'n !

In de joaren tsjestig kwam t'n ièsten appareil mè afstansbedieninge ip de markt. E klièn lankwerpig appareilke mè drie knoop'n: ièn voe van post te verandren, ièn voe lujer of stiller te zett'n en nen derde knoop voe 't contrast (verdoenkren of verkloaren). 'k Weete noh goe da oens voader doa geirne mee speelde, moa 't wa wok wel oemda ter oaltemets nie veel interessans te ziene wa.

De T.V.-appariels wierden wok kliènder, ga koste z' in en kasse zett'n en ze stoend'n ip 'n oetne planke daje koste in of utskuv'n. Roend de joaren 1965 of '66 kwam Rissel 2 (de twièdde chaine van Vrankryk) derbie en a je vier post'n. Oa je Olland wilde pakk'n moest je e mièddere antenne placeren mê ne zwoarder'n oentfanger. Da lukte nie oalsan oemda 't dak van jen us nie wogge henoeg wà !

Joaren 'tsjeventig en d'êeste petrolkrieze[bewerkn | brontekst bewerken]

Ja, de petrolkrieze..., Moa twa ôok de vulle ountwikklinge van de kleurenteevee. Iederêen wilde ton zuk nen appareil en wok de stereo-hifi-installoaties woaren ton in vullen ipgank. Barco begoste echt in grôote oeveeleed'n te produceer'n, want voe zoverre of dak'mie erinnere è Barco nog tegoare geweirkt mè Grundig, ge weet wel, da wa ton êen van de grôotste (Dutske) Europeeske radio en TV-fabrikkantn, oallesins de zwoare koenkurrèn van d'Ollanders van Philips. De Japaneez'n begosten ton ôk ip te koem'n, lyk Sony, Akai en noh e poar andre. Barco et toa toch wel probleem'n mee gèt.

't Wà wok de periode dat de koabeltelevisie ipkwam: ge koste mê e specioal bakske oalmenekiè wel tien of twoalf post'n pakken (Olland, Iengeland, Dutsland en Luxemburg).

Ip 'n bepoald momèn zoatn ze me ne veel te grôte stock an radios en televisies dan ze nie mè kwietgerochten. Z'an wok te veel personnêel en tèt toa begunn'n slig goan. Jef Versavel wa noch oalsan de grôotn boas (toape mè Pol Descamps) en zyn zeuns Bernard en Jo en zin kozens Pol, Luc en Lieven Descamps weirktegen wok in de fabrikke en sommigste oan e grôote responsabiliteit, anders gezeid: ne skôone post. Der woaren ton drie grôte fabrikken: êen in Kortryk, an de Theodoor Sevensloan, êen in Kuurne, in d'industriezone en êen in Poperinge.

Joaren 'tachentig: bykans om zêpe[bewerkn | brontekst bewerken]

Lik of da 'k oal 'n betje gezeid è, Barco zat tenden de joaren tsjeventig in de penoarie. Veel te vele teevees en hifi-installoaties in stock en te veel personêel. Skuld'n in overvloe en 't sag ter slig ut!

Moa ton moe ter ievers en vergoaringe hewest èn mè ounder andere de toenmoalige Minister van Streekeconomie Mark Eyskens, die zoe gezeid èn "Barco moet gered worden!". In oalle gevoal: Barco a nog wel toekoemste, mêer bepôald in de beeldvorminge. Da was 't begun van de frabikoatie van beeldbandappareils en projecteer'n ip grôte skermen. En da dè nog oalsan de vôornoamste activiteit van Barco.

't Was ton da Jef Versavel en zinne zeune Jo en Luc Descamps de zoake verloatn èn. Bernard (2003) en Pol (2006), en Lieven Descamps (2000) è noh gebleven moa ze zin nu ôok oal ip pensioen. Kristof Vièrin, kliènzeune van Camiel Descamps, es nu den iènigsten van de familie die der nog werkt.

Barco ed'ipgenoom'n gewest in en sorte van een consortium mè o.a. ACEC van Charleroi.

Joaren 'tnegentig: industrialisoatie en ip de buzze[bewerkn | brontekst bewerken]

Barco è nu - lyk dan ze zeggen - "ne weireldspeler" ip gebied van beeldvorminge. Projectieapparature van oalle moaten en sôrten. Ze stoan ôok oal en ende ip de buzze genoteerd, ip "Euronext" lyk of dat ta nu noem. In overtyd joaren wa dadde "Beurs van Brussel".

Oe dat 't nu juste zit mè Barco, weet ik nie me zo goe.

Med'andere woord'n: mien artikkel è verre van volledig en 'k kan mie vôorstell'n dan der ier en doa fouten in zittn woavôorn dak mie wille excuseren. Ja, ne miens kan nôois nie oalles weetn, niewoar? Ik zitte nog wel me ênigste vroagen:

  1. E Barco noh oalsan fabrikken in Kortryk, Kuurne en Poperynge ? De Theodoor Sevensloan is verkocht in 2007, mo der is noh oalsan Kortryk, Kuurne, Heule in België. Int butenland e ze der ook nog.
  2. Wien est ter nu de grôotn boas? Erik Van Zele
  3. Oeveel personièl én ze nu nog? 4100 ofzoa woavan dan der mo 1200 arbeider zien.

Ja, ge keunt ta misskien ipzoek'n ip uldere website, want dad'èn ze zeker, moa 'k zoe vroag'n an iederièn die mien artikel geleez'n è en zeker an de minsken die nog in Barco geweirkt èn en die der nu nog weirken oem eventuele verbeet'ringen an te bring'n.

Voilà, 'k peize da 'k voorlopig utverteld benne over êen van de peirels van de Kortrykske streke mè zukke rikke geskiedenisse. Oem 't eindigen winskik ulder nog veel leesgenot!

D'r es ôok nen boek versken'n over Barco in 2004: Niches oem te ziene, den strategisken groei van Barco, wôrin da t'r oak vele over de familiegeskiedenisse stôat en d'evolusje van de fabrikke mé skôane fotots.

Externe koppeliengn[bewerkn | brontekst bewerken]

Inventaris van het archief overgedragen door de familie Descamps-Reyntjens (1789-2006): Joachim Derwael, Pol T. Descamps, Brussel: Algemeen Rijksarchief, 2008, N. gepag. : 24 cm Rijksarchief te Kortrijk, inventarissen: 15 Boeknummer: A 2008 - 1.732 (Magazijn - Belgische Bibliografie) http://arch.arch.be/content/view/595/212/lang.nl_BE/ (Diplomatic World, Brussel (25) December 2009: pag. 38-42. "Belgian-Amercian Radio Corporation" (&Reyntjens Family)