Naar inhoud springen

Duvesport

Van Wikipedia
Nen duvemelker lost zyn duuvn
Duuvn in de vlucht

Duvesport es ne sport da bestoa uut 't racen mè duven in wedstrydvluchtn. 'n Belangryk dêel es 't kwêekn en trainn van duuvn. De winnoare es den eigenoare (duvemelker) van de duve die 't rapst den afstand tussn de losplekke en 't duvekot è gevloogn.

Geskiednisse[bewerkn | brontekst bewerken]

'n Getrainde postduve kan over grôotn afstand, en zelfst achter joarn, zyn kot nog werevindn. Vroeger werd de post azo versteurd: 'n fyn en klêen papierke werd beskreevn mè wa regels, en ton an de pôot g'hangn. Achter 't losloatn vloog de duve were noa zyn kot, woa da 't bladje geleezn koste weirdn. Ge koste dus ollêne bladjes versteurn me 'n duve oat ie were vloog noa zyn kot, en nie oavereks. Moa ze pakten ton verskillnde duven mee van verskillnde kootn en azo kostn ze ollik noa verskillnde minsn duuvn zendn. Da wa de rapste maniere van communiceern in tyde, tot da de telegrafie en loater den telex kwoamn die vaneigens nie ollêne beter woaren, moa wok veel betrouwboarder. Vanaf ton weirdn die duuvn nie mi gebruukt vo post. Loater èn der ton minsn begunn me die duuvn te lossn als liefebberie. Nog loater ein ze ton wedstrydn begunn doene mè die duuvn woaby dan ze de duuvn up ne camiong steekn en lossn up 'n andre plekke. Die wedstrydn zyn vôrol van april tot septembr, omdat 't in de wintr te koud es. In België en in Olland zyn der olsan moa mindr minsn die nog met de duuvn speeln omda vôorol oudere minsn doa mee bezig zyn. Omda ze doa wok ip gokkn zyn de Azioatn en de Ôostblokkers de latste joarn wok begunn speeln mè de duuvn.

't Spel[bewerkn | brontekst bewerken]

Lossn[bewerkn | brontekst bewerken]

De duuvn weirdn ollemoale in ne camiong gestookn en noa een plekke gevoerd woa dan ze gelost weirdn. De duuvn moetn ton noa 't kot vliegen van uldere duvemelker.

Registroatie[bewerkn | brontekst bewerken]

Vôo de duuvn die meedoene an ne wedstryd goan ze ne rienk rond zyne pôot doene. Oa tie ton in 't duvekot arriveert moen ze diene rienk in e klokke steekn. Die klokke ziet ton wannêer da die duve g'arriveerd es. Tegenwoordig ein ze wok ol 'n elektrische maniere mè nen chiprienk, die ton e golve zendt noa 'n antenne.

Winnoare[bewerkn | brontekst bewerken]

De vitesse van 'n duve kan vrêe verskilln. Da komt omda de wind soms in eur rugge zit of ip eure kop woait. Gemiddeld vliegt 'n duve tussen de 60 en de 130 km/h. Voa te kunn kykn wie datr gewonn es, moetn ze wok kykn woa da 't duvekot van de duve stoat. Sommigste duuvn moetn verder vliegn noar ulder kot dan andre. Ze kykn dus oe vele kilomètrs da de duve afgeleid eit in oe veel tyd en ton bereeknen ze zyne gemiddelde snelheid. Den deen die êest in zyn kot arriveert es dus nie olsan de winnoare, moa wel den dien die 't rapste gevloogn eit.

Wikimedia Commons