Freze

Van Wikipedia

D'r zyn mêerdere betekenissn vo Freze:

  • e freze, e soart alloam voe out of metoal te bewerkn
  • e freze, groundbewerkingsmaschienn vôoral voe de bovenloage te vermoaln (tarmac, eirde, groensels, oogstresten, maîsstengels, wortels, stroenkn, ...)
  • e freze, e sôorte fruut


Da blad ier es e deurverwyziengsblad vo en ounderscheid te moakn tusschn de verschillige betêkenissn van 't woord Freze.

Ip da blad ier stoat er nen uutleg van de verschillige betêkenissn van Freze en de verwyziengn doa noa toe. Zy j'ier gekommn langs e blad in Wikipedia? Pas toun die verwyzienge an, zodoanig dat d'andre bezoekers loater sebiet juste zittn.

Olle bloadn woa dat de noame van begunt mè Freze.