Naar inhoud springen

Grand Theft Auto: San Andreas

Van Wikipedia

Grand Theft Auto: San Andreas (vôorol bekend as GTA San Andreas of GTA SA) is een spel vo de Playstation 2, computer en Xbox. 't Is uutgebrocht vo de PS2 ip 26 oktober 2004 en ip 10 juni 2005 vo de pc en Xbox. 't Is 't vuufde GTA-spel da Rockstar Games makte en 't is ol weireldwyd 22 miljoen kêer verkocht.

Verhoal[bewerkn | brontekst bewerken]

In 't spel speeldje Carl Johnson (kortweg CJ) (ne zwartn) die in 1992 were kêert noa zyn gebôortestad Los Santos (Amerika), noadat 'n êeder ha vertrokkn deurda zyn jongre broere was dôogeschootn in een vergeldingsaktie, vo de begroafenisse van zyn moeder by te weunn die vermôord is by nen anslag van de veyandige Ballas-bende. Direct at ie nog mo thuuskomt, stoapeln de probleemn em ip. CJ weird by zyn ankomste beschuldigd van ne môord (dat 'n nie gepleegd hèit) deur corrupte flikkn, CJ's vroeger gang, de Grove Street Families is uut mekoar gevalln woadeure dat de beurt woa da't 'n ipgroeide (en zyn broere Sweet nog olsan weunt) 'n dieprik ingoat an drugs, plunderinge en chantoage deur d'andre nu overhêersende bendes m. CJ beslist ton voor zyn oude moatn were t'helpn en d'andre bendn uut zyne buurt helpn verjoagn vo zyn eign buurt were veilig en leefboar te moakn.

Missies en verhoal[bewerkn | brontekst bewerken]

In 't begin van 't spel start je as klêne crimineel dus e bitje grafiti spuutn of gastn binnoaln vo jun eign bende were ip pôotn te zetn. Ge moet da ôok doen omda jun vroegre moatn je nie mi zoa vertrouwn. Ol zêre pakn ze joe mee ip serieuzre missies (ôok omda ze niemand anders hèin) en moeje ip wacht stoan bie overvaln (ut geldnôod) of drugsdealers ut junne beurt wegjoagn. Vô da j' et eignlyk deure it zy j' ol ne zwoare gangster die winkels en drugs of woapn transportn overvalt vo 't grôte geld. A je bende were ip de koarte stoat wiln d' andre bendn begin t' onderandeln vo ovrêen te komn mo uteindelyk komt ut dat e valle is en moeje me je moatn zien weg te roakn en in een achtervolginge ol jun volgers kwitspeeln. Achter daj dadde meegemoakt hèit belt je scônbroere, Cesar, die zegt daj e kê moe komn kikn. Aj do ankomt zieje da je beste moatn (Ryder en Big Smoke) zoakns doen met de grôte vijand, de Ballas-bende. CJ wilt da ton direct beln noa zyn broere, Sweet, moa je kan em nie berykn en je peist datn in een valle is gelôopn. Ton moeje crossn noa een plin en jun broere redn ut een' hinderloage. Aje joe ton zjuste joe èit vriegevochtn komt de politie toe en kuje nie anders dan joe overgeevn. Jun broere vliegt in den bak en vanof nu moeje vulle werkes doen vo de flikn, moeje de stad verloatn ut veiligheid en stoa je der olêne vôorn. Achter daje een poar jobkes èit gedoan (gelyk ne verklikker / getuuge vermôorn) belt Cesar nog e kê vo te zegn datn nog familie weunn èit in de beurt. Ge meugt by zyn nichte sloapn aj eur elpt me bankn, winkels en gokkantôorn 't overvoaln. Deur Cesar lêert je ip ne stroatrace andre minsn kenn en kuj ôok nog e bitje geld verdienn (daj brôonôdig nôdig èit). D' andre gastn moej loater elpn me bevôorbeeld under weed-plantoage in brande te steekn noda z' is ontdekt deur de flikn of minsn schuw te moakn die schuldn èin, drugs legn in andre minsn under n' otto en de flikn ipbeln a ze concurrentie zyn vo junne ipdrachtgever. Loater doeje nog mee an nog mêer georganiseerd misdoad gelyk carjackings van diere ottos in ottogaroagn, dingn transporteern met de vlieger (achter daje jun vliegbrevet èit gehoalt), een fabrikke in lichterloaie zetn omda ze nomoakmuntjes makt vo in junne werkgever zyn casino. Ip t' latste zorgt êen van jun connecties da jun broere were vriekomt en ge kunt em gan ipoaln. Aje ton thuskomt zieje ip tv da de corrupte flikn ol under doadn en môordn da ze ol gepleegd èin utkomn. Ze wêrdn vreegesprookn (free of charge) en der breekn massoal reln los, vanof ton moeje terug noa junne buurt (Grove Street) voor et veilig te steln van inbreekers en plundr'oars. Doarachter moeje Cesar elpn zodat ie me zyn eign gang zyne buurt were kan verovern van d' andre bendn d' iet èin overgepakt. In de latste missie wil Sweet, jun broere wroak pakn ip Big Smoke omdat ie onder andre èi meegeholpn an de môord ip CJ's (en Sweets) moeder. Big Smoke steekt em weg in een appartementsgebouw vul me drugsversloafdn en bendeleedn rond em voor em te beveilign. A je 'm uteindelyk vindt toagt ie zelf me ze latste snikn gin spyt en doar èit CJ et wel efkes moeilyk é en CJ verstoa ôok niet worum da Big Smoke em oit moest veroadn èin. A Big Smoke sterft zieje nog êen van die corrupte flikn were en 't gebouw in brande steekn. Gie moet er levend zien ut g'roakn en ip je bende kom je nog weggestookn leedn teegn van andre bendn die joe anvaln. Aje butnkomt zieje diene flek (Officer Tenpenny) wegriedn en jun broere springt ip zinne truck en gie moet under achtervolgn. Achter een wilde en lange achtervolginge land êest Sweet were in junnen otto en verliest Tenpenny nog verder de control over 't steur ip e brugge. Bie 't crashn sterftn en ôort j' et nog e kê zegn ip de radio. Vanaf nu kan 't de kalmte were kêern in de stad en zyn de misdoadige flikn ipgepakt of dôod. Iermee eyt spel utgespeeld. De groatste missiegevers in't spel woarn:

 • Cesar, em vrijt me je zuster, Kendl, mêestal èin ze missies te moakn me ottos gelyk: ottotuning, streetraces (stroatracen) en carjacking (ottos pakn).
 • Sweet, je broere, mêestal zyn ze missies vo de buurt veilig te steln.
 • Ryder, zyn missies zyn mêestal peur zoakelyk gelyk transportn overvaln enzô, loater in 't spel veroad ie joe en kun j' em were pakn. Je zegt datn gin spyt èit van zunne doadn en dus schoakelt j' em ut, CJ èit ier wel efkes moeilyk mee.
 • Big Smoke, ge moet em mêestal vergezeln of voern ip zoakndeals enzô, die mêestal slicht utloapn en ton moeje em redn.

Speltoale[bewerkn | brontekst bewerken]

't Spel is te speeln in 't Ingels, Duuts, Frans en Italioans. 't Spel speelt em of in Amerika dus de toale da ze klapn in 't spel is Amerkoans (Ingels) mo toch is 't nog hêel anders Ingels dan in Ingeland. Enigte wôorden in 't spel zyn:

 • Buster : smêerlap
 • Essay : kirul
 • Gangster (spreekn z' ut gelyk gengster) : gangster, in 't spel wêrdn ze (positief) gezien, de goe omda de flikn corrupt zyn en ze olêen mo pakn van de stoat of van d' andre bendn. Anders hèin de minsn die weun in d' achterbuurtn doa toch gin kanse ip ne êerlyke job. Ze kortn 't ôok of as G of OG (old gengster - odde gangster).
 • Homie, holme : moat

Wa daje nog kunt doen in 't spel[bewerkn | brontekst bewerken]

In 't spel kuj nog enorm veel andre dingn doen dan de missies gelyk:

 • Rondrydn, 't spel is et grôtste spel da Rockstar oit a gemakt, de Amerikoanse steedn Los Angeles, San Fransisco en Las Vegas zyn der in noagemakt (moa hèin wel nen andre noame) en der is platteland tusn. Der is ôok nog veel woater en woestin tusn. Ge kunt me enorm veel dingn rydn lyk: bmx'n, carts, caddie (gelyk de golfers), cab (taxi), limoouzines, ottobusn, motos, geweune ottos en jeeps...
 • Andre maniern van verploatsn: ge kunt ôok vliegn in 't spel me vliegers en helikopters of voarn me zeil- of speedboatn.
 • Gokn, aje de stad Las Venturas (gebaseerd ip Las Vegas) hèit utgespeeld kuje gokn in casinos. Ge kunt er poker, blackjack (êentwintign), roulette, rad van fortun speeln. Der stoan zelfs slot machines.
 • Noa discotheekn goan woa daje kunt dansn, nieuwe vriendn ontmoetn, e twa drinkn.
 • Noa bars goan doa kuje pooln of een videospel speeln of ôok e twa drinkn.
 • Ge kunt lievn ôok moakn in 't spel, woamee daje ôok kunt gan dansn, ip café goan, ip (fastfood)restorant.
 • Noa de radio lustern, der zittn in totoal elf zenders van discomuziek tot soulmuziek of rapmuziek.
 • Huuzn kôopn, in ieder eus kujt spel ipsloan (de tyd in 't spel goat ton ôok voorut me 6 eurn), g' hèit ton ôok gin honger vo twêe doagn, of je klêern verandern, in sommige euzn ligt er ôok nog ne camera of e grafitisputbuzze.
 • Uterlyk verandern: ge kunt klêern koapn, ander kapsel droagn of ne board loatn groein, tattoeages loatn zetn, of nog andre accesoires koapn gelyk klakn, kettings, ...
 • Ziemissies doen, in 't spel kuj ôok ollerlei jobs doen gelyk: taxi-chauffeur, ambulancier, flik, brandweerman, inbreker, parkeerder, fastfood oflev'roar, trucker...
 • Challenges utspeeln: lyk races in nen arena of ne stuntwedstryd of streertraces winn.
 • Verzoameln: der lign dingn overol rond 't spel gelyk zêestern, stuntplekn, grafiti om over te speitn.
 • Woapns koapn of oefenn ip de schietboane
 • Rybewyzn hoaln. Ge kunt er een ottorebewys oaln, een vliegbevret, boatbrevet en motorbewys. Ip de rieschooln lêern ze je ôok stuntn of handige dingn gelyk 180 (one-eighty): in êen snelle beweegn in d'andre richtinge ryn me junne otto dus zonder te stopn.
 • Basketn of bmxstunts of races doen
 • Fitnissn in de GYM, ge kunt er ôok boxn
 • Zwemmn en dukkn
 • Otto tunen me veel mogelykheedn

Multiplayer[bewerkn | brontekst bewerken]

Et spel ip de pc kon normoal mo êen gespeeldn wêrdn mo z' èin ton een stik biegemakt (ne mod) woadeure daj mêer minsn tegoare online kunt speeln. Ip de ps2 kuje geweun me twêe speeln deur bie sommige euzekes in ne roa pleke te loapn woa dan der 2 zwarte mannekes stoan.

Ontvangst[bewerkn | brontekst bewerken]

't Spel wer vrê wel en goe ipgepakt, omda ten êeste de koarte (woa daj ollemoale kunt loapn) zo grôat i en der nog gin êen spel zukn grô spel gemakt wa. Vé gastn woarn ôok content dat 't spel zo realistisch wa, misschien wel een bikke te realistisch (bevoorbeeld da je twêe beste moatn in 't spel joe uteindelyk joe veroadn en je ze moet utschoakeln). In 't spel zieje dudelyk da d' enigste kansn vo de minsn in d' achterbeurtn de misdoadigheid is ofwel in de muzik (rap) wêreld. 't Was ôok et êeste spel woa daje zô vele kost doen butn de missies zelve. 't Kreeg wel 't commentoar dat nog redelyk geweldoadig was mo de moakers weerleinn dadde me da ze anders gin realistisch spel konn moakn. 't Spel kwam ôok in de prizn met de goeie en grôte muzikkeure (rond de 200 liedjes) en dat et spel en de muzik zo goe bie mekoar past.

Koppelingn[bewerkn | brontekst bewerken]