Hooiwoagns

Van WikipediaHooiwoagns (Opiliones) vormn een orde van de klasse kobbeachtign (Arachnida). Der zyn mêer of zesduusd sôortn, woarvan dan der oengeveer 25 in nôordwestelyk Europa leevn. D' orde wordt nog oenderverdêeld in vuuf subordes: Cyphophthalmi, Eupnoi, Dyspnoi, Laniatores en Tetrophthalmi. In West-Europa kommn surtout de geweunn hooiwoagn (Phalangium opilio), boentn hooiwoagn (Paroligolophus agrestis) en de meurhooiwoagn (Opilio parietinus) algemêen vôorn.

Hooiwoagns hèn juste lyk kobbn acht pôotn, die by hooiwoagns dikwyls styf lank zyn. Ze verschilln van kobbn deurdat de twêe dêeln van under lyf zodoanig mè mekoar vergroeid zyn dan ze der uutzien lyk êen gehêel. Ze moakn gin kobbenettn en z' hèn geweunlyk moar êen poar oogn. Z' hèn ook gin vergifkliern.

Ot er een hooiwoagn angevalln wordt ist 'n in stoat vor êen of mêer pôotn los te loatn. Zuk 'n losse pôot bluuft nog e tyd beweegn vo zyn anvaller of te leydn woadeure dat 'n de keure krygt vo weg te vluchtn. De pôot groeit loater were an.

Hooiwoagns eetn surtout insectn en andere klêene bêestjes, moar ook plantnmaterioal.

Wikimedia Commons