Naar inhoud springen

Izzegem (lied)

Van Wikipedia

Izzegem es een liedje van de muziekgroep 't Hof Van Commerce. 't Stoat ip uddern êestn cd, En in Izzegem. 't Wos de derde single van die ploate.

Refrein (x2)
Ik ben geboorn in Izzegem,stad van bustels en skoenn Izzegem, Emelgem, Kachtem,
wein veel stroatn en wein veel groen
'k wete nog ô'k klêene woare, 'k speeld'ig ip de stroate,
me de twêe Nico's en 'k kan naar tyd vergoate.
Verdomme oliek, 't e zô lange leen,
'k rêe me mynen BMX, 'k a reuvn ip myn skeen.
Beh joak, 'k è weerol ne nieuwn bie in de moak,
oe loater ip den avond, oe grôder de voak.
Ôlachtern an nen auto angt'er nen trekoak.
En eigentlik neme 'k wraak bajoak.
Luustert, 't moe ne kêe gedoan zyn da 'j in myn zaakn snuustert en geld verduustert.
'k ben da beu, nondedzjeu,
'k skiet'in een colère,
'k goa joe lêlikker dan lêlik moakn lik Jacques Vermeire.
Ôost, West, Izzegem best,
Izze"weed" groei beter me de kunstmest van den boerenbond uut de stroate van den BLO,
'k rie rapper dan ne Porche me mynen beste vélo.
Wyder zyn hardcore ip oes maniere,
we werkn an oes tekstn lik de krekel en de miere,
'k versiere, XX ip nen avond, Hectoor is 't aliere?
Weed e nie voe niet, 't e kweet nie oe diere.
Diere ?
Dad es een feit, ge moe ze zelve kwêekkn,
'k aat u toch nog zô gezeit an den tillefong oe 'k u gistern belde,
ge stông geweldig, zot, g'èt oeliek gin kinders in de keldre?
Kristof Spriet e vrêe teegn de weed,
oe'j em ziet, pakt u geweire en skiet,
recht'in zyn ol, de kogels zyn gin brol,
't zyn der van den Army Shop, ze kost'n twêeduust bolln.
Refrein (x2)
Gie wietn, gie klunten, gie'n ezel,
ge zyt ne pezewever, 't lig ip myne lever, gie strever,
weh joat, 't ang myn klôotn uut, skid uut, laffe puut, onôzeln tuut,oeweh !
Dad es ier nû ol mêer of vêertien daagn an een stik
da zelfste liedje met ol die mietjes die peizn dan ze beter keun reppn dan ik,
den Dommestik, ik, Buzza, de pykenyk, met illutriek voyagere 'k ik ip myne tillufriek,
let ip de mymyk, myn oanzichte, myn muule, myn froete, myn tote, myn ôofd,
vraag'ut an de Leverancier oe'j mie nie gelôoft.
Bie da'j nu twyfelt of eirselt, ge keun 't er nie an doen,
da 'j te stom zyt vôor ôoi 't eetn, te lomp zyt vôor een twad te weetn.
Goat dad ier gedoan zyn, of deurt dad ier nog lange,
ge zyt gie zekers zot vint, peis je da 'k ik vange ?
Refrein (x2)