Klêen'n Belt

Van Wikipedia
Den Klêen'n Belt links ip de koarte tusschn Jutland en Funen
't Smolste stik van den Klêen'n Belt mè de twêe bruggn

Den Klêen'n Belt (Dêens: Lillebælt, Duuts: Kleiner Belt) es e zêestroate in Denemarkn geleegn tusschn 't schiereyland Jutland en 't eyland Funen (Fyn).

Den Klêen'n Belt es de klêenst'n van de drie zêestroatn die 't Kattegat mè den Ôostzêe verbiend'n (d'and're zyn de Sont en den Grôotn Belt). Den Klêen'n Belt es apeupri 50 kilomèiters lank en varieert in brêedte van 800 mèiters tout 25 kilomèiters. In de zêestroate liggn der teffrente klêene eylandjes. Der passeern masse scheepn deure en 't es ôok populair by duukers deur de gezounkn scheepn en archeologische sites ounder woater.

Twêe bruggn goan oover den Klêen'n Belt by Middelfart, woa dat'n ip zyn smolst es. D'Oude Klêene Beltbrugge uut 1935 wierd nu gebruukt vo 't lokoale verkêer tusschn Middelfart en Fredericia en ôok vo de trings tusschn Jutland en Funen en ezo vodder noa Seeland. De Nieve Klêene Beltbrugge uut 1970 es ollene mor vo otto's en makt dêel uut van de E20-ottostroade.

In de neegntiende êeuwe beschouwdn de veurstanders van de Duutsche êenmoakienge den Klêen'n Belt lyk de nôordelykke grenze van Duutsland en de zêestroate es ezo ôok vermeld in Ernst Mortiz Arndt z'n lied Was ist des Deutschen Vaterland? (1813) en ôok in't Deutschlandlied (1841). Da toogt da de schreeve tusschn Duutsland en Denemarkn deur d'êeuwn teffrente kêern es verschoovn, mè da d'uudige Dêense regio Zuud-Jutland in tydde dêel uutmakte van't ertogdom Sleeswyk.