Naar inhoud springen

Patrick Sercu

Van Wikipedia
Patrick Sercu beisn de Zesdoagsje van Gent van 2008

Patrick Sercu (Roeseloare, 27 juni 1944) is e West-Vlamse coureur, in 't bezounder op de piste.

Wuk da Eddy Merckx wos voe de koers, wos Patrick Sercu voe de piste: de bestn. In hêel ze carrière e Sercu 88 zesdoagses ewonn. Moa de overwinninge met 't mêeste prestige wos toch op de Olympische Speeln: in 1964 in Tokio woun Sercu goud op de kilometer mè vliegende start. Op de weireldkampioenschappn op de piste woun Sercu loater nog twêe keirs goud en twêe keirs zilver.

Oek in de geweune koers wos Patrick Sercu e straffn. In 't hêel wont-ie zes etappn in de Tour de France. In 1974 woun Sercu zelfs de groenn boai van 't puntnklassement.

Sercu is nu nog ossa by de koers betrokkn: en organiseert de Zesdoagse va Hasselt en Gent.

Sercu zyn voader Albert wos vroegerder zelve e goein coureur (oundermêer 'n twiddn up 't weireldkampioenschap van 1947 in Reims en winnoare van 'n Omloop 't Volk en Dwars door België in 't zeste joar), mo ne verplichte zyn zeune nie voun te koersn. Patrick wos êest foetbollist byn Yzegem en 't wos at 'n vêertiene wos dat 'n voun 'n êeste kêe zei dat 'n wulde koersn. E muchte van zyn voader, mor ollêne at 'n uutschidde me foetbolln, etwot dat 'n ol zêre dei.

E rêde zyn êestn koers up 20 juli 1959 in Tourout en n' endigde 'n dertienstn. In zyn twiddn koers in Ardôoie wos 'n mei met en groeptje van 7, mor achter dat 'n e drienkepulle up zyn hoofd had ekreegn, rêed 'n in 'n dyk en ezo wos 'n an de mete 'n 7stn. In zyn êeste joar kust 'n oek twi kirs winn, in Vloamertienge en in Oeselgem.

In 't 1960 kwam et dudelik da Patrick Sercu rappe bêenn had, e won da joar 6 koersn. 't Woarn e masse menschn die zein dat goed gienk zyn, moestn ze me Patrick no de piste kunn goan. Voader Sercu wos doar in 't begun gin te grôotn vôorstander van. At 'n der egliek in beguste te geloovn, is 'n gon kykn no de villodroom van Rumbeke, die toune ol zyn bestn tyd had hadde. 'n Eigenoare wulde der gin geld in steekn, mo voader Sercu gaf nie up en vroeg an êentige supporters voun t'helpn met de vermoakiengn. De bostn rochtn evuld en de schettn vermakt en ezo kuste Patrick (tope met e masse aar coureurs) enterneern up de piste.

Trikot van Patrick Sercu, van d'Olympische Speeln in Tokyo, in 't Nationoal Wielermuseum in Roeseloare.

Sercu is weireldkampioen ewist en Olympisch Kampioen, mo voun zyn voader en zyn vastn verzorger, Maurice De Tavernier, is zyn overwinnienge in Gent-Wevelgem voun liefhebbers in '64 de schoanste uut zyn carrière ewist. 't Joar dervôorn had 'n ol ezeid dat 'n Gent-Wevelgem gienke winn, woarup da ze voader vroeg of dat 'n wel wiste wuk dat 'n zei: "'n Rôon, 'n Zwortn én 'n Kemmelberg, wit je wel wuk at dat is?". "Vaneigens dadde", zei ze zeune. 't Liep aars, want Patrick miste 'n juustn vlucht en wos mo 'n zeevnstn. E wos er nie goed van en ne gienk en ne moeste 't joarn winn. E zaat in dienn tyde in 't leger en ne wos ekazerneerd in 't Klêen Kastêeltje in Brussel, mo ne muchte geregeld weg voun te enterneern. 'n Dunderdag vôorn Gent-Wevelgem van '64 had 'n ofesprookn met Maurice voun van Brussel no de Sterre in Gent te ryen en toune bachtn 'n brommer oul Kortryk, Mêende, Yper en Roeseloare nor Yzegem te ryen. 't Wos dienn dag juuste slagwoater an 't reenn en voader Sercu zei an De Tavernier dat 'n nie moeste anzettn no Gent, want da Patrick in zuk e were egliek nie gienk aanzettn. Maurice rêed egliek no Gent en Patrick wos doar inderdoad en ze rêedn lik of dan ze ofesprookn haddn, 'n ofstand van Gent-Wevelgem. De zundag derup wos 't zoverre: Gent-Wevelgem en ne dei wuk dat 'n 't joar dervôorn ezeid hadde. E won me 30 secondn vôorn up 't peletong, woa dan favorietn lik Eddy Merckx nog meireedn.

Up de weireldkampioenschappn up de piste (snelheid) rêed 'n 'n êeste kêe mei in 1961 in Zürich, byn de liefhebbers. E wos 'n twiddn endigd up 't Belgisch Kampioenschap up de piste van Rocourt en ne muchte meidoen. 't Wos gin succes, want zowel in d'êeste rounde en d'herkansiengn wos 'n 'n latstn. E zaag het in 't hêle nie mi zittn, mo ze voader zei: "Ort e kir hier joungn, je got nog zukke diengn teegn kommn, mor iedere ki dat de BWB je selecteert, moej gie meidoen en je beste doen. Je moe lêern uut 't gêne die vadoage gebeurd is." 't Joar derup wos 'n Belgisch kampioen en mucht 'n were meidoen (nu in Milaan) en ne verlôor were in d'êeste rounde en rochte in de achtste finalles deur d'herkansiengn. Doarin moest 'n teegn de zilvern medoalie van 't joar dervôorn, 'n Italioander Beghetto en ne verlôor, mo 'n hadde wel evoeld dat er mêer in zaat.

In 1963 wos 't weireldkampioenschap in Rocourt en 't wos dudelik da Patrick en aarn coureur wos: zidder, beter en surtour zekerder van zyn eign. D'êeste rounde won 'n me ze vienger in zyn neuzegoatn en zyn achtste finalle, teegn Damiano en Van der Touw, wos nie vele lastiger. De kwartfinalles moest 'n ryen teegn Turrini, toune êen van de grôte beloftn van d'Italioander ('n dienn gienk zelve nog 3 kirs up 't podium stoan byn de profs). 't Wos oek gin probleem, want en hadde oek mo 2 reeksn nôdig. In d'hoolve finalles moest 'n teegn 'n Fransman Trentin, mo 'n dienn wos te zeker van zyn eign en wos nie enoeg econcentreerd, woadeure da Sercu simpel won. E muchte nu in de finalle teegn 'n Italioander Bianchetto, die de twi joarn dervôorn ewonn hadde. Iederêen wos up de zilvn en 'n vastn mechanicien van de Belgischn ploeg, Germain Mertens wos zest nie mi zeker hoevele druk dat er in de bandn moeste. "Lik gewunte", wos er ezeid.

In d'êeste reekse rêde Bianchetto up kop en in de latste rounde trachtte Sercu van nem oul boovn te passeern. 'n Italioander gienk van zyn lyne, Sercu moeste vertroagn en ezo verlôor 'n. 't Gienk e klacht no de jury en Bianchetto wos edeklasseerd, woadeure da Sercu d'êeste reekse won. De twidde reekse wos voun 'n Italioander, die uut 't wiel van Sercu kuste kommn en simpel won. In 'n mêester beguste Bianchetto up kop, mo Sercu kuste nem remonteern in 'n lastn droai. E wos weireldkampioen byn de liefhebbers.

't Joar derup woarn de weireldkampioenschappn in Parys, mo doa rocht 'n nie deur d'hoolve finalles teegn 'n Fransman Morelon. D'êeste reekse verlôor 'n en in de twidde wos 'n edeklasseerd, ounterecht. E wos doa hêlegans nie mei 't akkôord en ne wulde gin snelheid mi ryen. 't Zeste joar woarn 't oek d'Olympische Speeln in Tokyo, mor in de snelheid wos 't gin vettn. Zounder ol te vele goeste wos 'n eklopt in de kwartfinalles deur 'n Italioander Pettenella. Niemand had epeisd dat 'n in de kilomeiter me vliegnde start etwot gienke doen, mor e klopte doarin dienn zestn Italioander en wos Olympisch Kampioen. 't Joar derup kwaam 'n prof en wos 'n ol rechtet 'n twiddn up 't weireldkampioenschap in San Sebastian, achter Beghetto. ie eet wok 'n kleindochtr en ze noemt camille sercu

  • Patrick Sercu is ereburger van Yzegem.
Wikimedia Commons