Naar inhoud springen

Pieter Jan Renier

Van Wikipedia
Gedenkploate ip één van d'huuzn van de vroegere kostschole

Pieter Jan Renier (Deirlyk, 21 september 1795 – Deirlyk, 29 ogustus 1859) was een West-Vlamsche schryver en dichter.

Pieter Jan Renier was 45 joar besteurder van e kostschole in Deirlyk en loater scheepn en districtschoolipziener in Kortryk. J' is 33 kêers bekrôond gewist vo zyn gedichtn.

  • Beginselen der Vlaemsche spraekkunst (1831)
  • Uytgekozen verdichtselen (in dichtmaat) vry gevolgd naer het Fransch van den heer Lafontaine (1832-'36)
  • Nut der volksbeschaving (1837)
  • Vlaemsche fabelen, opgedragen aen hunne Kon. Hoogh. den Hertog van Braband en den Graef van Vlaenderen; Beginselen der Vlaemsche spraekkunst, heringerigt naer het spellingstelsel van het Taelcongres (1840)
  • De kat van Beversluys (1842)
  • Fabelen (1842, neegnde druk: 1853. Drukkery Beyaert-Feys, Boekverkooper, in de Leijestraet, n.r 44. Kortryk
  • Vlaemsche mengeldichten (1843)
  • Dichtregelen tot dankbetuiging opgedragen aen het achtbare magistraet en de burgery der stad Kortryk, welke de Vlaemsche vertooning, op stadsschouwburg, ten voordeele van den armen, met hunne tegenwoordigheid en giften hebben begunstigd (1855)
  • Hulde aen den weledelen baron de Vrière, Gouverneur van West-Vlaenderen, by de inwyding der gemeentelyke leer- en weefscholen te Deerlyk den 8 van Wynmaend, (1856)
Wikimedia Commons