Zand

Van Wikipedia
Dat artikel ier is nog moa e klêen begun. Ge zyt g'inviteerd vôor ip bewerkn te klikkn vo mêer encyclopedische kennisse toe te voegn.
Zand
Zand
Zand
Zand

Zand is e los, korrelig materioal en één van de mêest vôornkommende nateurlyke stoffn ip eirde. Zand bestoat uut vrêe klêne stiksjes stêen, zandkorrels, die in groôtte variëren tusschen 63 micrometer en 2 millimeter. Os de korrels klènder of 62 micrometer zyn, noemt de grondsoôrte silt; by korrels grodder of 2 millimeter klappn ze van grind.

Zand komt mêestal vôorn lik sediment, 't gêen wil zeggn da 't zand vervoerd is deur woater of wiend. Ip die maniere zyn der dunen, strangen, woestynen en rivieren ontstoan. De korrels zyn meêstal ofbroakmaterioal van gestêenten, moa kunn ôok van organische afkomst zyn (schelpen, koroal).

Wikimedia Commons