Bruynooghe

Van Wikipedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Dat artikel ier is nog moa e klêen begun. Ge zyt g'inviteerd vôor ip bewerkn te klikkn vo mêer encyclopedische kennisse toe te voegn. Crystal txt.png

Kaffie Bruynooghe es êen van d'oudste en mêest gekende kaffiebranders en -verdêlers uut Kortryk. 't Es gestart as en klêen familiebedrifke deur Prosper Bruynooghe (°1907- †1992). Den êesten april 1971 eit de zeune Jan de zoake overgepakt. In Januaori 2002 es't overgepakt gewist deure Miko Coffee Service.

Miko kaffie logo

Bruynooghe was nie ollêne gekend voe zyn kwaliteitskaffee, moa ôok voe zyn verkôopstechnieken die in uldren tyd styf modern woarn. Zô goan de mêeste minsen wel d'olmenaks kennen van Bruynooghe met de Druyveloare scheurblokk'n d'rip en de blekken kaffiedozen me printjes ip van de keuninklyke familie.

Stambôom geslacht Bruynooghe - Kolonioale woarn[bewerkn | brontekst bewerken]

 • Joseph Bruynooghe - Romanie Julia Soete
  • Prosper Bruynooghe - Maria Berteele
   • Maria Bruynooghe - Raoul Vandeweege- °23 Apr 1935, Kortrijk
   • Jozef Bruynooghe - °6 Moarte 1936, Kortrijk
   • Godelieve Bruynooghe - Jan Alberik Thurman- °13 Apr 1937, Kortrijk
   • Frans Bruynooghe - Josiane Vannoote- °1 Nov 1938, Kortrijk
   • Kaatje Bruynooghe - Michel Vernimme- °16 Feb 1940, Kortrijk
   • Jan Bruynooghe - Does Van Driessche- °22 Moarte 1942, Kortrijk
   • Hilda Kristin Maria Bruynooghe - °2 Nov 1943, Kortrijk
   • Grietje Bruynooghe - °14 Dec 1944, Kortrijk
   • Kristin Bruynooghe -(+ Willy Seynhave) - Jacques Defontaine °20 Nov 1945, Kortrijk
   • Pieter Bruynooghe - °29 Juni 1950, Kortrijk
  • Michel Bruynooghe
  • Marie-Joseph Bruynooghe
  • Joseph-Marie Bruynooghe
  • Paula Marie Bruynooghe
  • Marie-Louise Bruynooghe
  • Jeanne Maria Bruynooghe
  • Marie-José Bruynooghe
  • Marie-José Bruynooghe
  • Roger Bruynooghe - Eugénie Massy

En getuge vertelt[bewerkn | brontekst bewerken]

Wel, wel! Da koste toch nie utbluv'n! De man of die vrouwe die dad' artikel begunnen ét, è misschien wok min artikels geleez'n over Barco en Karel Cogge en ie of zie zal wel oundertussen weetn dat ik Pieter Bruynooghe benne, de joungste zeune van Prosper Bruynooghe. Maar we goan nie te lange klets'n en de koe by d'hoorns pakk'n!

Joseph Bruynooghe - Romanie Julia Soete[bewerkn | brontekst bewerken]

Oe è mie voader dertoe gekoem'n van kaffie te begunn'n brand'n? J'es em begunn'n werken by zyn voader die ne grôothandel hadde in "kolonioale woaren", lyk of dat ta ton noemdege. 't é decennia lange ip de gevel gestoan an de Miènestièweeg, nummero 60: "Jozef Bruynooghe-Soete en Kinders. Koloniale Waren".

Prosper Bruynooghe - Maria Berteele[bewerkn | brontekst bewerken]

In de joaren twintig moet ter ip 'n bepoald momên vry vele vroage gewèst én achter goe kaffie en mie voader, die ièst vojageerde mè kolonioale woaren è begunn'n kaffie branden ot ie nog mo ves getrouw' wa: in 't joar 35 ip Soetens'Meulen (Oedenoardestièweeg, nummero 350). Ie stound' oalle doagen styf froeg ip (round te vier'n, te vuv'n) en begoste kaffie te branden in zyn mogosien en gonk ton round' tn achten de boane ip voe kaffie en kolonioale woaren te verkôop'n an de winkels en natuurlyk wok veel particulieren. J'addie oal vroeg veel succes en tot an den oorlooge van 40 ét die commerce goe hedroaid, moa ja, den 10den meie van 40... De weireld stound'in brande voe de twiède kiè van de 20sten eeuwe!

Binst den twêeden weireldoorloge[bewerkn | brontekst bewerken]

Binst den oorlooge étie surrogoatkaffie gebrand van o.a. kersepitten, gemingeld mé sjikoreien. Ie werktege me nen brander die marcheerde ip cokes. Deurdattie nie mè mochte in oto ryn (de Dutske woaren doa vriè string ip) most ie zyn plan trekk'n mè peird en karre. Gelukkiglyk è ie nie oal te veel mYzerie gèt en kost'ie toch an en zeek'r inkoem'n groak'n voe mie moeder en de kinders zoda ze kosten leev'n. Ge meug hièl gerus' zin: j'è nooit echt zoak'n will'n doen mè de Dutske! Ie wiste nateurlyk moa oal te goe dat tie gonk mYzerie è achter d'n oorlooge en j'es ter God sie dank van gespoard hebleev'n!

Achter den oorloge[bewerkn | brontekst bewerken]

Achter den oorlooge ét de kaffie nog lange gerantsoeneerd hewest. 't E moa round 1948 of '49 da mie voader were vry kaffie koste kôopen. Ie goenk daarvôorn noa Brussel ip de Grote Markt woa dan oalle importateurs van kaffie tegoare kwoamen in de "Roi d'Espagne" ne grôote café in ièn van die magnifiek skôone ièrrenuzen. Moa da d'è nie zô lange mè hedeurd, want algouwe kwoamen die importateurs zelve noa Kortryk. Oendertussen zyn we verust noa 't Pling nummero twoalve. Wok am'me verschillige vojageurs, o.a. Wilfried Vandeputte, die 38 joar lank zoe bluven en 't moe hezeid zin: zounder em goeng'we nôois zukke grôote clientelle ghèt èn in Woaregem, Oarelbeke en wok e'tie behunn'n mè kalanten te moaken in Roense, Oavelgem, en Anzegem.

De joaren viftig[bewerkn | brontekst bewerken]

Mè wukke camionetten reên we ton? In 't begun mè Chevrolet, want van zogouwe de fabrikken van General Motors in Antwerpen weere begostn te droaien kost mie voader Chevrolets kôopen. Loater, oalverwege de joaren viftig èt ie overgeskoakeld ip Volkswoagens en round 1960 ip Renault Estafette.

In de joaren viftig èm'me wok verskillige kièren meehedoan an d'handelsfôore in 't college van Woaregem; W'an ton wok ne Volkswoagen Panoramique - è klièn otobuske mè e skufdak. We dei'n da hièltegans open en we kosten de grôote oetne ploatn voe de stand ip te bouw'n rechtezettn voe ze noa en van Woaregem te voer'n. Ge moe weetn dat de middelste bankette uit de Panoramique koste gedoan zin, zodamme wel veel plekke oan, voe ne percolateur en de bonbonne butagaz en nog ander materioal te zettn.

De joaren tsjestig[bewerkn | brontekst bewerken]

Vanaf de joaren tsjestig - vuventsjestig droaide de firma vriè goe! In 't joar 65 begostn we filters te moaken: ge wit wel: plastik filters, hevuld mê gemoal'n kaffie mè e papierke d'rounder en d'rboven, g'emballeerd per tiene in e zakske van aluminiumfolie, tegoare me e poar filterdekselkes. In 't behun verkochtn we 200 filters te weeke en nu wel 1.000 of nog mièr per dag! Monique Vandewalle e verzeekers miljoen'n filters hevuld en g'amballeerd! In die joaren tsjestig kwam ter ôok ne jounge gast bi oens weirken als vojageur: Jowan Descamps. Ewel, j'est ter noh oalsan! In 't behun reisde j'em hièl 't nôorden van de provincie of: Brugge, hièl de kuste van Knokke-Heist toetan De Panne, hièl de Westoek (Veurne, Ypere, Diksmudde, Koekeloare, Toeroet, Woglee-Gits en nateurlyk oal de kliène gemièntn en dorp'n doatuss'n. 'j Ed'in 't behun veel moeite hèt voe klièntele te moak'n en t'ed'eihelyk moa echt goe behunn'n goan vanof de joaren 1975. En ier moek'ôok van mi nounkel Georges Berteele klapp'n, die bi oens behunn'n è in 't joar 1956. Ie vojageerd'em in Kortryk en oemgevinge en ôok è tie noa Gent gevojageerd. Moa deur gezoenteitsredens è tie moetn stoppn in 't joar 1978. Van ton of è Jowan Descamps den toernee van Georges Berteele in Kortryk overhenoom'n. En nu, bykan 30 joar loater doetie da noh! 't Wa ôok in de joaren tsjestig damme 'n poar kliène Renault 4-camionetjes ghèt èn. d'Officiële noame wa "Renault 4 Fourgonette" en loater wok nog "Fourgonette Allongée". We zeien derteegen: "Bultjes", oemda de loadrumte wogger en brièdder wa dan de chauffeurscabine. Z'èn goe diens hedoan, moa ze woaren wel nohoal lichte en ze kostn wok nie stif zièrre ryn, Vele mièr of 80 kostn ze nie oal'n. Andre eminente figuur'n zyn wok Frans Duchi, Marcel Vanelslander, Leon Chiers, Ilbert Deman, Guy Devreker, Peter Böhm, Jacques Gheerolfs, Dany Opsomer. Da woar'n vriè goeie vojageurs, die toh wel oal tegoare e grôote klièntelle vergoard'en in West-Vloanderen, Wost-Vloanderen en Henegouw'n. Van wie da'k zeker wok moette klap^p'n es Cecile Berteele, mi moeders' joungste zuster en beter gekend als "Tante Cileke" of "Juffrouw Cecile". Ze wa sie lik da mi voader zei: "den elft van de firma". Ik goa't nôit vergeetn: o mie voader 't stoffelik overskot van Tante Cileke gonk groetn in januoari van 1979 zeit ie: "Den elft van de firma ligt toa!". Ze wa sie nie oalliène moa den boekoeder van de firma, z'ontving zie wok de vojageurs en wok d'importateurs van kaffie lik Guy Colman van Gent of Raf Vantieghem van Rumbeke. Zelve e se nôois kaffie hekocht - da va oens voaders' job, moa ze koste die mins'n toch bezighoed'n en z'anveirdde wok de stoal'n van de ruwe kaffie en ze zei: "Ge goat ta moetn regel'n mè Voadèr Bruynwogge". Med'andre woord'n: ze wa sie de rechterand van oens voader! Wok ne vriè belangrike persôon es Albert Devos, beter hekend als "Berke", die oenze kaffiebrander wa van juste achter d'n oorlooge - 'k peize in 1944 - tot an zyn pensioen in 1976. En we meugen Valère van Woaregem nie vergeetn die van 't joar 54 tot 69 de hebrande kaffie amballeerde me en oftrekmachinne. Jules Saelen van Beseloare ed'em ipgevolgd. Die mins e by oens heweirkt van 't joar 1965 toet in 1981.

Stillekesan goa 'k ik oal over noa de joaren tsjeventig.

De joaren tsjeventig[bewerkn | brontekst bewerken]

Wat tan de joaren tsjeventig hebroht èn voe de firma Bruynooghe's Kaffie kun j'oal 'n bitje weetn oa je min artikel over Barco heleez'n et. Inderdoad: we begostn me kaffieotomoaten. 't Wa in 1971 da voader Bruynooghe de zoak'n overliet an min broere Jan. Ewel: oenze Jan zochte achter ne goe fabrikan van otomoaten en ip nen goen dag èt ie ip e grôote beurze in Utrecht (Olland) kennesse hemakt me Wittenborg, nen Deens'n fabrikan en wok nog me Baron Van Hemert tot Dingshof die Wittenborg verteeg'nwoordehde. Den ièsten otomoat woamee da 'k ik kennesse miek wa ne Coffeebar 700 die alliène moa zwarte kaffie gaf. Moa ton oal oa Wittenborg e hièle gamma van otomoaten lyk:

 1. Imperator vuve (vier keuz'n kaffie en warme choco of soeppe),
 2. Vorst 655 die oalliène koedde drank'n gaf, lyk coca, appelsinnesap, citroeêne.
 3. Reina 404 voe snoep (confiserie)
 4. Duomaat 652 die wel alliène iploskaffie gaf en cacao of soeppe Loater zyn d'er nog andre machin'n bihekoem'n:
 5. toet 10: Imperator tiene en twoalve, types 400, 440, 481, 481.

Van beurzen geklapt: w'en mièr of twintig joar tereke meehedoan met de Horeca-beurze "Tecnik'Hotel Expo" in Oostende, die - wok nu nog - oalsan deuregoat in den ièsten elft van februoari in 't Media Center. Wok dejen we mee an "Horeca-Expo" in Flanders Expo in Gent en an de "Bedrijven Contactdagen" in d'Hallen van Kortrik (nu noemt tadde Kortrijk Xpo). Wok emme iènegte joaren meehedoan an de Kortrijkse Jaarbeurs in de weke van Oens'ièr Emelvoart.

Jan zag oalgouwe dattie moeste ne specifieke vojageur èn: Ie vound' algouwe iemand die lusterde noa de noame Achiel Clybouw, die behoste bi oens in 't joar 1973 en bleef toet an zyn pensioen in 2004! Ie moeste wok ip zoek achter ne goeie technieker: Marc Santy, die loater noa Wittenborg International Belgium zoe goan en die doa voe zoverre of da 'k weete noh es. 'k Moe wel zegg'n da Wittenborg International Belgium oundertussn dièl heword'n es van Douwe Egberts. Moa oundertussn zyn m'oal in de joaren tachtig g'arriveerd. En in die periode è ter wel t'ièn en 't ander hebeurt!

De joaren negentig[bewerkn | brontekst bewerken]

Ze zyn nohoal rap bi Wikipedia! 'k Moe nog behunn'n klappn over de joaren tachentig en den titel sprekt oal van de joaren tnegentig! Moa we goan doa nie achter kiek'n en we doen vôors, skwone in chronologische volgorde!

't Wa oundertussn tendn de joaren tsjeventig e serieus probleem heword'n: Plekke tekort! We kosten nôois ne grôote camioeng of camionette binn'nzettn an Pling twoalve en oens techniekers an gèn plekke henoeg voe d'otomaeten ip 'n deftege maniere te keun'n manipuleer'n en de lifte an Pling twoalve wa wok oal nie mè van de joungste! Ie viel nu en tôn ne kiè in panne med'oal d'oegemakk'n vandien!

Jan behoste te zoek'n achter e grôotere vestehinge. In 1981 wa Vandendriessche, ne grôotandel in elektronica en mekanieke apparature failliet hehoan en da hebouw in de Liebaertloan stoen te kôope. En 't noa doa damme officieel verust zyn vanaf 16 mei 1983.

Roend de joaren '85 of '86 emme Volkswoagen camionnettn vervang'n deur Ford Transit. W'an oal kliène Ford-camionetjes ghèt (ofheleid van de Ford Escort) en wok twiè Simca-camionetjes. Den ièsten Ford Transit Diesel oam me oal in 1977. Volkswoagen wa veel te diere hekoom'n, want ip e heheven momen wa ne VW-camionette 80.000 F (2.000 euro) dierder dan ne verhelikboare Renault Traffic. Echt veel te vele! W'oan wok mièr vertrouw'n in Garage Moderne dan in die hièl nieuwe en ounbekende garoage en sertoe beet're condities.

Terzelfdertidde moderniseerdege Jan de firma. Veel andweirk voe de kaffie te verpakk'n è vervang'n hewest deur machin'n. De ruwe kaffie moeste noh wel in de trachter van de silo gegootn zin, moa van ton of gong 't oal otomatik: brand'n, moal'n en verpakk'n. We moesten moa juste zyn damme henoeh verpakkingsmaterioal oan en we kostn ounderde kilo's per dag verpakk'n en in 't grôo moahoazin van d'ofheweirkte productn zettn.

We woaren nu echt goe g'installeerd. Van vôor'n an 't hebouw an we ne cafetaria (die der in feite nog oalsan es) en wok ne showroom voe d'otomoaten woa da 't personièl snoens ulder bootramm'n ipat, dikwils me en tasse soeppe.

En ezwo koem'n me an de joaren tnegentig. Den 20sten april van 91 we nen istorisch'n doatum voe de firma, want de hièltegans vernieuwde showroom wierd officieel in gebruk henoom'n. 't Et toa ne video van hemak h'west. Vier joar loater em me voe d'n ièste kiè meehedoan an de "Vlaamse Open Bedrijven Dag". Da we den 20sten september van 95 en twa vriè sleh weere. Moa anders was 't e grôo succes want w'en oemtrent 8.000 bezoekers hèt!

Stillekesan noazen me de joaren twièdust. Den ièste februoari van '99 è min broere Jan officieel bekenhemak dattie de firma overheloaten è an Miko (Michielsen Koffie) ut Turnoet (Turnhout). Tegoare me Jan en zyn vrouwe Does ekik dus ountslag henomen ut de firma vanaf den 1sten april 2000. Da wa wok gièn'n aprilvis!

Sedertdien e d'organisoatie in de firma eigelik 100% vrandert. Zwodoanig zelfs dat de branderie en de verpakkinge noa Turnoet verust zin. Nu est ter nog de teknies'n dienst voe d'otomoaten over hièl België en e grôo verdièlcentrum voe kaffie en oalle anverwante productn. Der zyn nog vojageurs die elk apart ofwel winkels, ofwel horeca, ofwel bedriv'n en skool'n bezoek'n.

Voilà, ik peize da'k verre utverteld benne. 'K Goa der wel by zegg'n dat min istories overzicht verre van volledih è. 'k Soe wel nen boek van duust bladziddn keun'n skriv'n moa da n'è nateurlik de bedoelinge nie. Oalliène de belangrikste feitn è 'k vermeld. Ge meug ter noh oalsan ding'n an toevoeh'n of vrandren (k' zegge da specioal voe min ex-collega's).

Slotbeskouwinge

Oeveele duzzende liters kaffie zoe kik wel hemakt èn? Iemand è nog ne kiè berekend dak kik per dag hemiddeld 18 liters kaffie miek. In thermossn van 10, 20, 25, 30 en zelfs 40 liters. Oenderde bakk'n tassen en oundertassen ekik vervoerd, tegoare me sukker, melkskes, roerderkes, koekskes en 'k zelfs noh warme choco hemakt. Oens voader et toar eihelik mee behunn'n in de joaren viftig en dad'è dus vriè lange meehehoan. In 't behun wa da zelfs groatis, want twa de bedoelinge oem ip die maniere reklamme te moaken voe oenze kaffie, moa ip den deur wierd da toh anhereekend. De pris voe ne liter kaffie è vriè lange 66 F hewest (olverre 1,5 euro). Wok moekik toh nog klappn van de vele kièren damme oal tegoare goan eetn èn, sertoe me Nieuwjoar, oal de personièlsreiz'n damme hedoan èn, o.a. noa de fabrikke van Wittenborg in Denemarken (Odense) en de fabrikke van Tedeco in Olland en Dutsland. Wok noa Paris en den Elzas emme hewest en noar Ingeland. Wok magge 'k ik de veele reiz'n in eigen land nie vergeetn. 't E gelik of da je ziet: we woaren e grôote familie twoppe! Da was iets da nu nie mê bestoat. De minsen evolueer'n, de tiddn vrandren en tè doa nie vele an te doen. We moetn oalsan mee will'n zyn med' oenzen tid, moa 'k vinne da 't nôois gièn kwoa kan voe nu en ton ne kiè noa 't verleed'n te kikk'n en dervan te klapp'n. We moetn weetn van woa damme koem'n en woa damme noa toe goan. Moa da latste e nateurlik moeilijker! En nu goa'kik dermee stopp'n. 'k winske ulder noh veel leeshenot en moest je ier of doa nog iets will'n verbeetren: ge meug en ge keunt dad'oalsan doen. 'k Weete moa oal te goe dat minn'n istoriek van Bruynooghe's Koffie verre van volledig es, moa 'k miènne toh te meug'n zegg'n dak drin hesloagd benne oem en globoal overzicht te geev'n.

Externe koppelienge[bewerkn | brontekst bewerken]