Naar inhoud springen

Dommestik en Levrancier

Van Wikipedia

Dommestik en Levrancier es een liedje van de muziekgroep 't Hof Van Commerce. 't Stoat ip uddern êestn cd, En in Izzegem. 't Wos de êeste single van die ploate, en verôorzoakte een klêene revolutie in de Belgische muziekweireld, wan't tot ton wos 't oungezien da ne rapgroep in 't dialect, lat stoan in 't West-Vlams, zong of rapte.

refrein:
Zeg ne kêer oe loat es 't?
'k ei der gin gedacht van
Zoudt ol achter 'n twolvn zyn?
'k ei gin ôrloge an
Zy je ze were kwyt miskien?
't goat u ginne zak an
Domistiek en Levrancier,
Buysse en Cauwelier
Wuk es de kwoale van de joaren '90?
Onverskilligheid, 't feit, 'k ad nog zo gepeist
De minsn ein der gin gedacht van of willn der gin gedacht van ein,
W'ein genoeg miserie van oes eign.
En 'k weet et, 'k ben misskien an 't kakkn, mô 'k goa my nie mispakkn
van dizze kêe, ge zyt ol vrêe.
El, 't e best da je under niet moe meldn in 't leegre,
wan ge zou jankn lik Salem Seegre.
G'eit chance da minister Delcroix de legerdienst eit ofgeskaft,
of anders ad je ol legerbottn aangepast, ge wierd betast
deur êen of andern seksueel gefrustreerdn spast die joen zoa deuresjast.
Enfin, 'k goa der my mo nie te vele mee bemoein, want neffenst peirdn zittn
der mêestol koein die loein.
O je verstoat wuk dak doar eigenlik mee bedoele.
Ei, kyk noar ik, makt u nie druk, 'k oude mêestol 't ôofd koele.
refrein
Ol dedie die vôor oes ol geprobeerd ein, ein gefoald,
omda ze nôois 't oungelôoflik niveau van oes ein goald.
We flown beter dan 't woater in de voart,
we doen mirakels die nôoi êerder zyn verkloard,
deur weetnskappers me ne board en me fabrinn,
't zô keun zyn da 'k my loate vastebindn
an een pale me skerpe pinn voe te beginn
an gewoagde spellekes met andre woordn SM.
yo profetische magnetische
ongelôoflik energetische tekstn over boskabôters en tôverheksn,
in aksje, 'k overmêester under in un fractie van een seconde,
'k zie vrêe geirn de wuvjes en surtout een skône blounde.
West-Vlamse hiphop, ge goat er nog van ôorn,
moest ik in joen plekke zyn, 'k zou dur my nie an stôorn,
laat ut mô tot gy kommn en lat 't u bekôorn, ergernisse es suf
want 't kan uw zenuuwn vermôordn
refrein
Buysse Buysse Buysse, ben 'k ik, Domistiek komt ier speeln
dus skryf mô joene cheque.
Vuf nuljes: e da voe ne êeln avound?
Hu hu hu hu hu, een eure bedoelt je
d'ênigsten die an ik kan es de levrancier.
't moe nog een bitje passn van we zittn tôpe in 't bestier
van oes bende, we liggn zô dikkers overende
van ol die pétards da me smôorn tot ip 't ende.
Mô, da kan toch nie vrêe zuuver zyn,
kômmn ze my ton zeggn,
contraorie: 'k zou ze godverdomme tôpeleggn,
'k ben groen ollêne met pure weed,
me wuk da'j gy u moeit want da zyn uw zoakns niet.
'k ei interplanetaire, cardiovasculaire gedachtn
in myn eirsens geformuleerd in 't binaire,
'k ei ôge vo 't vulgaire van uut myn gloazne serre,
myn tekstn geevn strôomstôotn van ounderdduusd ampère.
refrein
Ge kômt ier were zoagn met ol onnôzele kout,
en under stômme vroagn, lat my grust of 'k komme vroed.
't e nie omda 'k genioal benne, da je my moet ambeteern,
van 'k ben der gildig grust in, wuk goa my dat intresseern.
Uh, ik ei 't myne en gy eit 't uwe, 'k rappe luwe,
'k skudde ruwe, lind over ik die duwe,
teegn de steunpiloarn van 't établissement,
a 'k mo kanne greitn, want tôn ben 'k ik content.
En 't e nie vô 't êen of 't andre, mor ik, ik ben zô goed,
ge peist va my 't overtreffn, mo joungne jaggendoet.
Zelfs nie in joen drôomn, of ip joenen besten dag,
'k zal u 'n bitjen ein van 'k lache were:
hahaha.
Domistiek, magnifique, stik antiek
ik ben nog mêer potent dan tienduusd volt eletriek.
Stômme flik, it veel blik en drinkt vee bier.
o je peist van my te pakkn, 'k doag u uut, kôm mor ier.
refrein (2x)