E Rô, Rô Rôoze

Van Wikipedia

My Love is Like a Red, Red Rose

E Rô, Rô Rôoze (A Red, Red Rose) is e liedje uut 1794 in 't Schotsch deur Robert Burns bewerkt uut tradisionêele bronn. 't Liedje wordt ook angeduud mê de tietle "Oh, My Love is Like a Red, Red Rose", "My Love is Like a Red, Red Rose" of "Red, Red Rose" en is dikkers uutgegeevn lik e gedicht.

't Gedicht[bewerkn | brontekst bewerken]

Ôorsproenklyke tekste [1] West-Vlamsche "êrdichtienge" [2]

O my Luve's like a red, red rose
That's newly sprung in June;
O my Luve's like the melodie
That's sweetly play'd in tune.

As fair art thou, my bonnie lass,
So deep in luve am I:
And I will luve thee still, my dear,
Till a' the seas gang dry:

Till a’ the seas gang dry, my dear,
And the rocks melt wi' the sun:
I will luve thee still, my dear,
While the sands o' life shall run.

And fare thee well, my only Luve
And fare thee well, a while!
And I will come again, my Luve,
Tho' it were ten thousand mile.

O me Líefde glykt e rôo, rôo rôoze
In juni pas oentsproengn;
O me Líefde glykt de melodíe
Ip tôone zoet' gezoengn.

Schondre zyj gy of schôone,
'k Aatn ik van 't líefdekruud:
'k Goan je minn, me líef,
Toe da de zêejn droogn uut:

Toe da zêejn droogn, me líef,
En rotsn smeltn in de zunne:
Bluuv' ik joen minn, me líef,
Zolange 'k nog leevn kunne.

Voarwel nu, myn êenig líef
Gy voare wêl, e hêele wyle!
'k Goan weerekommn, me líef,
A wast tienduusd êen myle.

Ôorsproenk van 't liedje[bewerkn | brontekst bewerken]

Burns werkte de latste tien joar van zyn leevn an projektn om de tradisionêele Schotsche zangn e toekomste te geevn. In totoal koste Burns mêer of 300 liedjes bewoarn vo 't nageslacht, 't befoamste zynde "Auld Lang Syne". Y werkte an zyn projekt vo 't Scots Musical Museum (1787-1803) van de muziekoloog James Johnson en vo 't vuuf-dêelig werk van de muzikoloog George Thomson A Select Collection of Original Scottish Airs for the Voice. Burns was van gedacht gewist 't werk uut te geevn lik oendredêel van Thomson zyn verzoamlienge. Mo, y schrêef nor e moat da Thomson en yzeive nie akkôord woarn oovre de verdienstn van da sôorte liedjes. "Wa vo myn simple en nateurlik schynt is vor êm, en misschiens ook vo joen, belachlik en zinlôos." [3].

In de platse gaf Burns 't liedje an de Schotsche zangre Pietro Urbani die 't uutgaf in zyn Scots Songs. In zyn boek schrêef Urbani da "de tekste van The Red Red Rose an êm gegeevn was deur e befoamde Schotsche dichtre, die dr zô deure getroffn was ot gezoengn was deur e meistje ip de buutn, datn 't sebiet ipschrêef, mo datn nie kontent was oovre 't vôojzetje, en gevraagd ad an den auteur om dr muziek by te maakn ip ze Schotsch, tgêen datn gedoan ad" [4]. In andre briefwisslienge beschrêef Burns 't lik e "simple oed Schotsch liedje da 'k ip de buutn gevoenn ên" [5].

De wôordn van 't liedje zyn simple mo trefzeekre. "My Luve's like a red, red rose/That's newly sprung in June" beschryft e liefde die zowêl joenk is lik van lange deur. David Daiches beschryft in zyn werk [6] Burns lik "de grotste liedjesschryvre die Britanje ê vôortgebrocht" vo ze werk van ippoetsn en verbeetrn van tradisionêele Schotsche liedjes woaroendre "E Rô, Rô Rôoze" datn aangaf lik e "kombinoasje van têergevoeligeid en verbeeldienge".

Muzikoale uutvoeriengn[bewerkn | brontekst bewerken]

Urbani gaf 't liedje uut mê muziek dietn zeive in mekoar gestookn a. 't Liedje verschêen in Johnson's Museum in 1797 ip de tôone van "Major Graham" van Niel Gow, en da was wada Burns gèèrn a. In 1799, verschêen 't in Thomson zyn Scottish Airs mê kompoziesje van William Marshall ip de wyze van "Wishaw's Favourite" mo mê veranderde tekste lik "And fare thee weel awhile". 't Liedje krêeg nog mêer byvol o Robert Archibald Smith 't kopplde an de vôojze van "Low Down in the Broom" in zyn boek Scottish Minstrel book in 1821. Dat is 't mêest populair arrangement gewordn. 't Liedje wierd ip grôote schoale vôorgedroagn deur veela artiestn in de 20e en 21e êewn woaroendre Jean Redpath, Pat Boone, Kenneth McKellar, the Fureys, Eddi Reader, Camera Obscura, Eva Cassidy, Izzy, en Ronnie Browne van the Corries (in solo album achtre Roy Williamson zyn dôod, "Scottish Love Songs" (1995)).

Robert Schumann komponeerde in 1840 vo de Duutsche vertoalienge van Burns zyn gedicht.

In 1959 zoenk de zangre en akteur Pat Boone 't liedje begeleid mê piano in a film-anpassienge van 't boek "E Reize no 't Middelpunt van d' Eirde" van Jules Verne.

E versje van "Oh My Love is like a Red, Red Rose" deur den Italioansche zangre Ariella Uliano wierd uutgevoerd mê begeleidienge van klassieke gitoar en is ipgenoomn in de verzoamlband Leave Only Your Footsteps Behind.

Inspiroasje[bewerkn | brontekst bewerken]

Onze an den Amerikoansche zangre-liedjesschryvre Bob Dylan vroegn wa da de bronne was van zyn grotste scheppnde inspiroasje, kôos y 't liedje van Burns uut 1794 A Red, Red Rose lik de tekste die mêest invloed a gêt ip ze leevn [7][8].

E bitje vodr kykn[bewerkn | brontekst bewerken]


Verwyziengn[bewerkn | brontekst bewerken]

<references>

  1. Tekste ip Wikisource.
  2. geschuufld deur e busveugle
  3. brief van Burns an Alexander Cunningham, vermeld in 't artiekle The Burns Encyclopedia oovre Pietro Urbani
  4. Urbani in "Scots Songs" Burns Encyclopedia op. cit.
  5. brief van Burns an Alexander Cunningham 1794 Burns Encyclopedia op. cit.
  6. (en) David Daiches 1980 : British Writers, Volume 3, British Council, p. 310-323, Scribner Writers Series
  7. (en) Simpson, Richard 2008 : Bob Dylan names Scottish poet Robert Burns as his biggest inspiration, Daily Mail, London.
  8. (en) Michaels, Sean 2008 : Bob Dylan: Robert Burns is my biggest inspiration, The Guardian, London.