Gletsjer

Van Wikipedia
Aletschgletsjer in d' Alpn in Zwitserland

E gletsjer is e massa ys die constant oender zyn eign gewicht beweegt en die gevormd is deur 't bezynkn van loagn sneeuw die ip 't land terechte komt. Geplet oender zyn gewicht verdryft de sneeuw geleidelyk de lucht die derin zit, smelt soamn toet e compacte massa en verandert in ys.

Gletsjers bedekn circa 15 miljoen km² eirdippervlak. Da komt overeen met oengeveer 10 % van 't landippervlak, surtout ip Antarctica, Groenland en 't noordn van Canada.

Gletsjers beweegn oender hunder eign druk, lyk troage stroomnde riviern, woardeure dan der spleetn en grote blokn of kolomn ys (seracs) oentstoan. Ze slypn ook rotsn uyt en vormn azo landvormn lyk keteldoaln, morenes en fjordn. E gletsjerdal hèt 'n U-vormige deursnee, in teegnstellynge toet e rivierdal die meer V-vormig is.