Jules Fonteyne

Van Wikipedia
Dit artikel zou beter herschreevn zyn in 't Brugs.

Dat artikel ier is nog moa e klêen begun. Ge zyt g'inviteerd vôor ip bewerkn te klikkn vo mêer encyclopedische kennisse toe te voegn.
Jules Fonteyne by de perse woamei da 't 'n zyn etsn ofdrukte, round 1955 (foto André Ryckaert)

Jules Fonteyne (Brugge, 22 juli 1878 - 11 ogustus 1964) was e Vlamse schilderoare, tekenoare, etsre, boekillustrateur en docent kunstonderwys.