Minnewoatre

Van Wikipedia
(deureverweezn van Minnewoater)

Liggienge van 't Minnewoatre (doenkreblow)
't Minnewoatre. Lienksachtre is 't oede sas-uus, rechs vanvôorn stoa 't kastêel de la Faille.

't Minnewoatre is e lankwerpig mêertje in 't centrum van Brugge. 't Is oemgeevn deur de vestn en 't in 1977-'79 angeleide Minnewoatr-park. Te Nôordn van 't Minnewoatre loptr en stroate mê dezeifste noame.

Geschiednisse[bewerkn | brontekst bewerken]

Te Zuudn van Brugge woarn dr verschillnde zyrieviertjes en beekn van de Reie. De Kerkebeeke, byvôorbeeld, vloejde in de Reie zjuuste vôo da ze de vestiengsgracht kruuste. Al dat woatre liep Brugge binn lanst 't Minnewoatre.

't Minnewoatre zeive is gin nateurlik mêertje, mor oentstoend verzeekrs in de 13ste êewe lik e sôorte stuwmêertje en bufferbekkn, ip 't moment datr ter ogte van 't teegnwôordige sas-uus sluuzn gebowd wierdn. Da was nôodig vo de woatretoevoer oendre kontrole t' oedn. Ip 't debiet van de Reie zatr noga speelienge. De lagstgelêegn dêeln van de stad liepn oendre woatre by plotsche dôoj of lankdeurige reegnvol. Zolank datr doa niemand weunde, was da gin problêem, mor normoate da de stad vors uutbreidde en ook lêegrgeleegn gebiedn, lik de Mêerschn, bebowd wierden, tgêene surtoe in de 13ste êewe 't gevol was, wierdn ze verplicht de grilln van de Reie de boas te bluuvn.

't Minnewoatre was toe 1784 d' anlegplatse van de Gentsche barge. Loatre legde de barge an by de Katlynepôorte.

Ôorsproenk van de noame[bewerkn | brontekst bewerken]

Oovre d' êrkomste van de noame Minnewotre bestoandr verschillnde ipvattiengn. Vôgns sommigtn komt 't van Middnwoatre (e komme). Andre peinzn da minnen e synonieme is vo mennen, 't behêersn van 't woatre van de Reie dus.

Louis Gilliodts en Karel De Flou, ierin bygetreen door Albert Schouteet, woarn van ôordêel da Minne synonieme was van Meene in de tyd synonieme was van Gemeente en dat Minnewoatre bygevôg e Gemêentlik Woatre was.

Frans Debrabandere betwyfelt da de klankvervormienge van 'meene' no 'minne' ier ku van toepassienge zyn. Y zegt, ierin Maurits Gysseling vôgnde, dat 't woatre zyn noame oentlêend êt an de Minnebrugge. 't Middelêewsche vôksgeloove was oovretuugd da "minn" of woatregêestn en woatreduuvls roend grôote woatre-ippervlaktn spoktn en ierby oendre bruggn uusdn.

Gebown roend 't Minnewoatre[bewerkn | brontekst bewerken]

'n Ipvollnd gebow ip den ôostlikkn oevre van 't Minnewoatre is 't kastêel de la Faille. Da neogôotiesch kastêeltje wierd in 1893 gebowd no 't oentwerp van bowmêestre Charles De Wulf.

Te Nôordn van 't Minnewoatre ligt 't Begynof. Te Westn van 't Minnewoatre, an de Professor Dr. J. Sebrechtsstroate, ligt de vroegre Minnewoatreklienieke.

An de Minnewoatrebrugge stoa d' oede Poertôorn, ipslagplatse van muuniesje oendre 't ancien régime.

Neffnst 't Minnewoatre loptr e korte stroate die ook de noame Minnewoatre droagt.

E bitje voddr kykn[bewerkn | brontekst bewerken]

  • (fr) Duclos, Adolphe 1919 : Bruges, histoire et souvenirs, Brugge.
  • (nl) Ryckaert, Marc 1991 : Historische stedenatlas van België. Brugge, blz. 129, Brussel.
  • (nl) Debrabandere, Frans 1994 : De plaatsnaam Minnewater, in : Brugs Ommeland, blz. 5-12.
  • (nl) Devliegher, Luc 2003 : De waternaam Minnewater, in : Biekorf, blz. 12-15.
  • (nl) Debrabandere, Frans 2003 : Nogmaals het Minnewater, in : Biekorf, blz. 144-145.
Wikimedia Commons