Sletse

Van Wikipedia
E poar sletsn

E sletse is e sôorte schoeisel da j' makkelik uut en an ku doen. De zeule is mêestol redelik kloek, moa kan toch buugn, en da wordt an de voet g'oudn deur ne soort beugel of kappe uut zochte stoffoasje, woa da j' met de voorkant van je voet kud in schuuvn.

Sletsn ku je bevôorbeeld gebruukn voer ip eet zand te wandeln a je noa 't strand goat, of voer an je voetn te steekn a je uut bad komt. Vele menschn gebruukn da ôok voer in uus mee round te loopn.

An de zêe vind je plastiekn zêeslissn of zêesletsn vô in 't woater te wandeln.

Caoutchou sletsn vô mee te kuuschn êetn galoschn in ZO WVL.

E sletse is nie 't zelfste lik ne sluffer (of savatte): e sluffer bestoa uut zochtere stoffe en wordt allêne gebruukt voer in uus mee round te loopn; doa kom je nie mee ip stroate.