Sluffer

Van Wikipedia
E poar sluffers

E sluffer, slis, slyfer of savatte is schoeisel voe binn. Sluffers zyn mêestol lichter en soepelder dan geweune schoes. Sluffers zyn dikkers van stoffe gemakt, en zyn dus nie geschikt voer in vule of vochtige omgeviengn te gebruukn; doa ku je sletsn voe gebruukn.

Der bestoan de volgende uutdrukkiengen:

  • je komt of ip zyn slissn: je komt vôorzichtig en indirect iets vroagn of vôorstelln, je komt ip zyn duzendste gemak of
  • je wint da ip zyn slissn: je wint etwod ip olle gemak