Strykers

Van Wikipedia

De strykers is e familie van muziekinstrumentn in 't symfonisch orkest. Ze bestoat ut 4 verschillende snoarinstrumentn of chordofôonn, ollemoale strykinstrumentn, die met ne strykstok bespeeld wordn:

In 't orkest zittn ze mêestol mi twêen tôope an êen pepytter, ton kut er êen 't blad droajn beist dat den andern ku vôortspeeln. Der zyn ossan vele mêer strykers in 't orkest dan outbloazers of koperbloazers omdat grôte groupn strykers e hêel aparte klankkleur en, woarda je by outbloazers of koperbloazers gin zuk e verschil et tusschn êen ollêne of e hêle bende tôpe.