Naar inhoud springen

Têrzyne

Van Wikipedia

E têrzyne of terza rima uut de dichtkunste is e stanza-vorm mê rymn, vôgns e bepoald in mekoar oaknd drielynig vers-scheema. Têrzynn wierdn vo den êeste kêe gebruukt deur den ietaljoansche dichtre Dante Alighieri.

De lettrlikke vertoalienge van 't Italjoans terza rima is "derde ryme". Têrzynn zyn drie-lynige stanzas mê kettynk-rymn vôgns 't patrôon A-B-A, B-C-B, C-D-C, D-E-D. Dr is gin begrenzienge an 't antal lynn, mo gedichtn of dêeln van gedichtn geschreevn in têrzynn endn of mê 'n ynkle lyne of mê e koeplêt en z' êroaln 't rym of de middlste lyne van de latste têrzyne.

't Êest gekend gebruuk van têrzynn is te vienn in Dante zyn Goddelikke Komedie. By 't scheppn van de vorm zoe 't kunn dat Dante oendre den invloed stoend van de sirventes, e lyriesche vorm die de Provencoalsche troebadoers toepastn. 't Drielynig patrôon zoe kunn de bedoelienge ên van te verwyzn no d' Illige Drievuldigeid. No 't vôorbêeld van Dante woarn dr andre dichters, woaroendre Francesco Petrarca en Giovanni Boccaccio, die begostn die vorm achtre te doen.

Vôorbeeldn[bewerkn | brontekst bewerken]

Inferno, I, 1-12 [1][2]
Nel mezzo del cammin di nostra vita (a)
mi ritrovai per una selva oscura (b)
ché la diritta via era smarrita. (a)
Ahi quanto a dir qual era è cosa dura (b)
esta selva selvaggia e aspra e forte (c)
che nel pensier rinova la paura! (b)
Tant'è amara che poco è più morte; (c)
ma per trattar del ben ch'i' vi trovai, (d)
dirò de l'altre cose ch'i' v'ho scorte. (c)
Io non so ben ridir com'i' v'intrai, (d)
tant'era pien di sonno a quel punto (e)
che la verace via abbandonai. (d)
Ok was oafweege myn leevnstyd
zyn 'k e doenkre bus ingegoan
en me weg grocht 'k hêel kwyt
Ah zo moejlik kuj 't verstoan
oe vrêe wild da bus was, oe grôot
drip peinzn allêene gif me woan
't Was bittre, bykans lik de dôod
mor ook goed wast da 'k dr zaagn
ook andre diengn da myn nôod
Oekr binngrocht da moej nie vraagn
'k was ik teveele van gepeinzn vul
da' k oovre doolieng nie moe klaagn


Inferno, V, 115-142 [3]
Poi mi rivolsi a loro e parla' io, (a)
e cominciai: "Francesca, i tuoi martìri (b)
a lagrimar mi fanno tristo e pio. (a)
Ma dimmi: al tempo d'i dolci sospiri, (b)
a che e come concedette amore (c)
che conosceste i dubbiosi disiri?". (b)
E quella a me: "Nessun maggior dolore (c)
che ricordarsi del tempo felice (d)
ne la miseria; e ciò sa 'l tuo dottore. (c)
Ma s'a conoscer la prima radice (d)
del nostro amor tu hai cotanto affetto, (e)
dirò come colui che piange e dice. (d)
Noi leggiavamo un giorno per diletto (e)
di Lancialotto come amor lo strinse; (f)
soli eravamo e sanza alcun sospetto. (e)
Per più fïate li occhi ci sospinse (f)
quella lettura, e scolorocci il viso; (g)
ma solo un punto fu quel che ci vinse. (f)
Quando leggemmo il disïato riso (g)
esser basciato da cotanto amante, (h)
questi, che mai da me non fia diviso, (g)
la bocca mi basciò tutto tremante. (h)
Galeotto fu 'l libro e chi lo scrisse: (i)
quel giorno più non vi leggemmo avante". (h)
Mentre che l'uno spirto questo disse, (i)
l'altro piangëa; sì che di pietade (j)
io venni men così com'io morisse. (i)
E caddi come corpo morto cade. (j)
En 'k zein ok ton noar undre kêek,
begunnde : "Francesca, joen ellende
doe me schrêemn, makt myn wêek.
Mo zeg me : in gelukstyd zoendr ende
oe toch wierdj gy va liefde bezeetn
oe kwamt daj kwoa verlangn kende?"
En zy an myn : "Gin pyne is te meetn
mê peinzn ip die tyd, vor altyd gedoan,
nu in 't lydn; joen dichtre goa 't weetn.
Mor om noa d' êeste bronne te goan
Van uuze pasje, nu j' uutleg verwacht,
'k goa 't zeggn vô me vriend vul troan.
Ip 'n dag krêeg uus e boek in ze macht,
Van Lancelôot was 't, deur liefde verzot
Wy woarn allêene, ip nietnt verdacht.
Altydmoa kwaamn uuz oogn uut 't kot
die lekteure dej 'êm verblêekn en myn;
mo deur één punt wierdn wydr bedot.
't Was 't leezn oovre da lachsje hêel fyn
da gekust wierd deur lief zô charmant,
dedien van wien 'k nie mêe los ka zyn,
kuste myn ton ip de moend iedre kant.
Da boek en de schryvre was Galeôot:
't leezn vaneigns was gedoan navenant".
Binst d' êen gêest schrêewde eur nôod
schrêemde den andre; hêel oentsteld
bezwymde ik, 'k was aa bykans dôod
en vieln lik e dôojn ter eirde, uutgeteld.

Verwyziengn[bewerkn | brontekst bewerken]

<references>

  1. "Êrtoald" in 't Westvlams deur e busveugle
  2. de begunreegls van de Goddelikke Komedie
  3. "Êrtoald" in 't Westvlams deur e busveugle