Naar inhoud springen

West-Vlams/Detail/Roeseloare

Van Wikipedia

Arroundissement Roeseloare

[bewerkn | brontekst bewerken]

Dit is de detailpagina voor het Arroundissement Roeseloare. De globale tabel kan je hier vinden.

Volgorde van de tabelle: van t noordn na 't zuudn.

Nederlands Lichtervelde Stoan Ooglee Roeseloare Môoslee Legem Izzegem Iengelmunstr
Man vint vint ? vint vint vint ? vint
Vrouw (neutraal) wuf, vromens vrômins ? vromins, wuuf vromins vromins/vrouwe ? vromins
Vrouw (echtgenote) wuf wuuf ? wuuf deerne,wuuf wuuf,vrommins ? wuuf, vromins
Attractieve vrouw mokke moksje, keun ? prente, keun, mokke prente, mokke, potrette snelle/keun/potrette ? snelle, krote, keun
Wijf (pejoratief) wuf wuuf ? wuuf wuuf wûf ? wuuf
Jongentje vintje, joengetje joengne ? mannegie, man'je vintje, manneke vintje/joengne/manneke ? vintje, manneke
Meisje meiske meischtje ? meischgie meiske meiske ? meiske
Meisje (deugniet) slunse téve ? An oere tienke? ? ? tienke
Iemand ntwiene utwien ? entwien(e) ntwiene ntwiene ? ntwiene
Koortsblaar kusbloaze, kuspuste kuspuste ? kusbloaze kutsebloaze,korsebloaze kutsbloaze ? kutsbloaze
Rug ruhhe, rik rik ? ruhhe ruhhe, rik ruhhe ? ruhhe
Schouders skoern schoern ? skoere skoere skoern ? skoern
Het snot 't snot 't snot ? 't snot 't snot tsnot ? t snot
Conversatie klaptje klapnansje ? klapnasje diskusje klapnansie ? klapnansie, koutinge
De praat parlé, zjiver parlè ? parlé parlé,zêver, koetnansje parlé ? parlé, koutinge
Mens/mensen minsn mins/minschn ? ? mins mins/mienschn ? minsn
Een oude koning nen oede keunienk ? ? nen oede keunink nen oude keunink nen odde keuning ? nen oede keunink
Onze zoon oezne zeune uuze zeune ? oezne zeune ouze zeune oeze zeune ? oeze zeune
Mijn hart mien erte mun erte ? mn erte mn erte min erte ? min erte
Het Vlaams t vlams t vlams ? ? 't vlams tvlams ? t vlams
Het Spaans t spoans t spoans ? ? 't spoans tspoans ? t spoans
de Franse grens de fransche grenze de fransche grenze ? de fransche grenze de franske grenze de franske grenze ? de franske grenze
de Vlaamse taal de vlamsche toale de vlamsche toale ? de vlamsche toale de vlamske toale tvlams ? de vlamske toale
Nederlands Lichtervelde Stoan Ooglee Roeseloare Môoslee Legem Izzegem Iengelmunstr
Garnalen hêrnoars hèrnoars ? hêêrnoars gêrnoars hèrnoars ? hèrnoars
Kikvors nen put nen puut ? puut puut nen pût ? puut
Konijn e keun e keun ? keun keun keun/konin ? keun
Konijn (m) keun keunebuk ? buk buk koninnebuk ? buk
Konijn (v) keun keunemoere ? moere keunemoere, moere keunemoere, moere ? moere
Lieveheersbeestje pimpampoentje, onzelievejirsbjistje emelbêestje ? emelbieêestjie emelbêestje emelbjistje ? emelbêestje
Spin kobbe kobbe ? kobbe kobbe kobbe ? kobbe
Wesp wespe wespe ? wespe frutnier wespe/frutnier ? wespe, frutbie
Worm / Regenworm tettienk, worm tettink ? tettink, wurme tettienk tettienk/piere ? tettink
Geit gjitte gjitte ? gjeete gête gjitte ? gête
Paard pèrd pèrd ? peird peird peird ? pèrd
Vogel veugel veugel ? veugle veugle veugle ? veugle
Muis muzze muus ? muze muze mûze ? muzze
Hond/honden oend nen oend/oendn ? nen oend/oendn oend, oendn ond/ondn ? ond, ondn
Mus/mussen musche, musse musche ? mussche, mussjn muske, mussn muske/mussn ? musse, mussn
Vis/vissen vis vis/vischn ? vis, vissjn vis, vissn vis/vissn ? vis, vissn

Fruut en groensels

[bewerkn | brontekst bewerken]
Nederlands Lichtervelde Stoan Ooglee Roeseloare Môoslee Legem Izzegem Iengelmunstr
Bessen beezn jenivers ? beiers beiers beezn beiers beiers, beezn
Biet bêete bêete ? bêete bêete bjitte bêete bêete
Erwt erreweete erwete ? erwete erwete, èrwete èrwete érwétn èrweetn
Noot note nwote, neutn ? nwote note note note note
Prei pret pret ? pret pret pret pret pret
Schorseneren skorsenjiln schorsenjiln ? schorsnjel'n skorsnêen skorsneern skorsenère skorsnêrn
Sinaasappel appelsien appelsien, sinasaple ? sinappel, applesien sinappel appelsien/sinapple sinappel appelsin
Ui andjoen andjoen ? andjoen andjoen andjoen enjoen andzjoen
Wortelen wortels karrootn ? karrootn karrootn karootn wurtels wortels

Kleers en soortn stofn

[bewerkn | brontekst bewerken]
Nederlands Lichtervelde Stoan Ooglee Roeseloare Môoslee Legem Izzegem Iengelmunstr
Breiwol sjette sjette ? sjette, sjète sjète sjète/breigoarn ? wulle, sjette
Diamant diamant diamant ? diamant diamant diamante ? diamant
(Rib)fluweel poane pôane ? poane ? poane ? poane
Katoen (geven) sjètte (geevn) sjette geevn ? sjette, sjète geevn sjète geevn sjette geven/buzze geven ? sjette geevn
Muts mutse, tokke mutse ? mutse mutse mutse ? mutse
Pantoffels (toe) savatn savatn ? savatn savatn savatn ? savattn, sevattn
Pantoffels (open) sletsn sletsn ? sletsn sleffers sletsn/sleffers ? slessen
Schoenen schoen schoen ? skoen ? skoen ? skoen

Int uus en in nof

[bewerkn | brontekst bewerken]
Nederlands Lichtervelde Stoan Ooglee Roeseloare Môoslee Legem Izzegem Iengelmunstr
Deken sarze sarze ? sarze ? sarze/sjarze ? sarze
Emmer oakre, sulle seule ? seule, eker ? ketel ? ketle
Huisje uzje,uzzeke uzje, uuzeke ? uuzegie,uuzeke ? uzzeke ? uzzeke
Kruiwagen kortwoagn kortwoahne ? kortewoahne ? kortwoagn ? bakwoagn, kortwoagn
Lucifer suijfre suijfer ? sulfer,sulfre ? sulfer ? sulfer
Schommel renne rennekookr ? rennekookre, renne ? renne ? renne
Vaatdoek skutteldoek sgutteldoek ? schutteldoek, skutteldoek ? skutteldoek ? skeuteldoek
Verf verve, varwe verve ? varwe ? verve/varve ? varve, varwe
Pop puppe puppe ? puppe ? puppe ? puppe

Eetn en drynk'n

[bewerkn | brontekst bewerken]
Nederlands Lichtervelde Stoan Ooglee Roeseloare Môoslee Legem Izzegem Iengelmunstr
Bord (schotel) talloare telloare ? talloare ? talloare, assiete ? tallôore
Boterham stutte stutte ? stutte ? stutte ? stutte
Fles flosse ? flosche ? floschke ? flosse ? floske, flasse
Peperkoek zoetekoeke zoetekoeke ? zoetekoeke zoetekoeke zoetekoeke/pennepisse ? pennepisse, zoetekoeke
Pint pinte, witje pinte ? pinte ? pinte ? pinte
Tas (kopje) tasse zatte ? zjatte/tasse ? zatte ? zjatte, tasse
Tas (groot) spoelkomme grote zatte ? spoelkom ? zatte/tasse ? ne kom, ne spoelkom
Vork fersette fersette ? fersette, forsette ? forsjette ? forsette, verkette
Boter beuter beutre ? beutre beutre beuter ? beutre
Speculoos speekeloasjekoeke speekloasje ? speekeloasj, speekeloij speekloasjekoeke speekloasjekoeke ? spekuloasiekoeke
Pap pap pap ? kerremelk, kerrepap pap, kèrepap kèremelk, pap ? kèremelk
Nederlands Lichtervelde Stoan Ooglee Roeseloare Môoslee Legem Izzegem Iengelmunstr
Brug brugge brugge ? brugge ? bruhhe brugge brugge
Buiten bûten butn ? bûtn ? butn butn butn
Gras ges ges ? ges ges ges ges ges
Groef, insnijding veure veure ? voare, veure vorre keper ? vorre
Modder slyk, ôre sliek, ore, mwoaze ? moaze/slik oor mooze, slyk, oor (m)ôre more, moze
Paardenbloem beddezeiker, beddepisser beddezeeker ? pisseblômme beddepisser pissebloeme pisseblomme pissebloeme
Idem (blad+wortel) ? ? ? ? beddepisser ? ? ?
Regen rinne rinne ? rinne rinne rinne/reegn rinne reegn, rinne
Schaduw schowe schouwte ? sjkoawte skowwe skowwe skowwe/lumerte skowwe
Spleet hèrre,splete gerre ? hèrre splete, gerre splete, gerre spléte splete
Stuk (land) stik stik ? stik ? stik stik stik, party land
Toren torre torre ? torre ? torre torre torre
Zee zêe zêe ? zêe ? zêe/zjî zêe zêe
Zon zunne zunne ? zunne ? zunne zunne zunne
Licht (van lamp) lucht lucht ? lucht ? lucht lucht lucht
Vuur vier vier ? vier ? vier vier vier
Onkruid onkruud wied, kruud ? oenkruud, wiet kruud onkruud/kruud ? kruud
Muur meur meur ? meur ? meur meur meur
Stad stad stad ? stad ? stad ? stad
Plein/pleinen pling pling ? pling/ plings ? pling/plings pling pling
Groentemarkt groenselmarkt groenselmart ? groenselmart ? groenselmart groenselmart groenselmart
Nederlands Lichtervelde Stoan Ooglee Roeseloare Môoslee Legem Izzegem Iengelmunstr
5 vuve vuve ? vuve ? vuvve vuvve vuvve
15 viftiene vichtiene viftiene ? viftiene ? viftiene vichtiene viftiene, vichtiene
50 viftig vichtig viftich ? viftig ? viftih vichtig vichtig, viftig
1000 duust duust ? dûst ? duust dûst dûst
Nederlands Lichtervelde Stoan Ooglee Roeseloare Môoslee Legem Izzegem Iengelmunstr
Geel gjeel geel gilwe ? hilwe ? geel ? geel
Paars paars purpre ? purpre, moave ? poars ? pars, purpre, moave

Eigenschap'n

[bewerkn | brontekst bewerken]
Nederlands Lichtervelde Stoan Ooglee Roeseloare Môoslee Legem Izzegem Iengelmunstr
Dun fyn dinne, fyn ? dinne ? fyn ? fyn
Genoeg genoeg g'noeg ? genoeg ? g'noeg ? g'noeg
Kwaad dul dul ? kwoad dul dul, vis ? dul, vis
Moedig moedig courageus ? courageus ? ? ? stoet
Stout stoet droef, uvollig ? stoet, droef ? stoet, droef ? droef
Verdriet (hartepijn) verdriet ertzéér ? ertzèèr ? ertzêer ? ertzêer
Vies, vuil vul smèrig, kiezig ? vuul vuul vuul ? vuul
Weinig léttre, winnig winnig ? winnig, lètter lettre letr ? letter
Duur (€) diere diere ? diere ? diere ? diere
Blij blie blie ? blieje blieje, content blie, content ? blie

Tusschnvoegsels, voorzetsels

[bewerkn | brontekst bewerken]
Nederlands Lichtervelde Stoan Ooglee Roeseloare Môoslee Legem Izzegem Iengelmunstr
Halverwege olfwege olvege ? oaverwege ? oalverwege ? olfwege
Naast neffest neffest ? neffes neffest neffest,nevest ? neffest, neffenst
Nochtans pertank pertank ? pertank pertank pertank ? pertank
Op ip ip ? ip, up ? ip ? ip, up
Ondertussen binst bistewille ? binsdien binst binst ? binsten, tebinst
Overlangs, in de lengte ? vanlang'sn ? van twinstn van twèsten van twèsen ? van twèsen
Verder vodder voddre ? vodder, voddre ? vodder ? vodre, vôder
Volgende (keer) noaste kji noaste ké ? noaste kjè ? noaste kji ? noaste kêe
Ergens etwosn etwosnt ? etwoastn entwoastn eentwoasn ? 'n twaosen
Tussen dertusn tussch'n ? tussjn ? tussn ? tussn
Nergens nowes nowerst ? nievers niewers nievers ? niewers, nievers
Meer mêer mêer ? mêer ? mêer ? mêer
Straks seffest sebit ? sibits, seffest, tefête tefète tefète,seffes ? tefete, seffenst, sebit, ogowe
Nederlands Lichtervelde Stoan Ooglee Roeseloare Môoslee Legem Izzegem Iengelmunstr
Bidden leezn leezn ? bidn', leezn ? leezn leezn leezn
Goed functioneren marchéérn goe marcheern ? marcher'n ? goe marcheern goe macheern goe gaon
Groeien groejn groejn ? groejn ? groejn groejn groejn
Krabben (jeuk) skartn sgartn (jukte) ? kram'n skarten, scharten skartn skartn skartn
Legen ? lêegn ? iel'n iedeln ieln ieln ieln
Luiden (klokken) ludn luwn ? luuw'n ? luwn luwn luwn
Luisteren luster'n, ortn ortn ? luster'n, ortn ? lustern/ortn ortn ortn
Morsen (vb. water uit glas) sturtn sturtn ? sturtn, smosn sturtn, moas'n sturtn/moasen sturtn sturtn, moas'n
Naderen noaz'n noaz'n ? noaz'n ? noazn noazn noazn
Rijden ryn ryn ? ryn ? rien ryn ryn
Schuren skeur'n sgeur'n ? scheur'n skeur'n skeurn skeurn skeurn
Ik ben k'zen kzin ? 'k benne'kik, kzin kik ? kben kzin kik 'k benne kik
Uit de weg gaan gertn gèrtn ? gertn,tskartn ? gertn ut de weug goan gertn
Ga uit de weg! gert e kjé, goa kji voars gèrt ? gert ne kjé, skart et ne kji gert e kjé gert/gerte gerte, gaat ut de weug gert e kêe
Blijven bluv'n bluv'n ? ? bluuv'n bluvn bluvn bluvn
Vechten battern vicht'n ? vichtn ? vehtn vehtn vehtn, battern
Wenen blèten schréém, bleit'n ? bleitn, skrjemn blètn blètn/skrjimn skrêemn skrêemn, blèten
Brengen bring'n bring ? ? bring'n bringn bringn bringn
Gewerkt gevrocht gevrocht gewerkt/gevrocht gevrocht,getravakt gevrocht
Gezegd gezeid gezeid ? ? gezeid gezeit gezeit gezeid
Gebracht gebrocht gebrocht ? ? gebrocht ?gebrocht gebrocht gebrocht
Nederlands Lichtervelde Stoan Ooglee Roeseloare Môoslee Legem Izzegem Iengelmunstr
Maandag moandoahe moandag, moandoage ? moandagh ? moandag moandag moandag
Dinsdag diess'ndoahe diesndag, diesndoage ? diesdagh diesendag disndag disndag disndag
Woensdag woe'sdoahe oensdag, oensdoage ? woesdagh oensdag woesdag woesdag oensdag, woensdag
Donderdag dunderdoahe dunderdag, dunderdoage ? dunderdagh ? dunderdag dunderdagh dunderdag
Vrijdag vrydoahe vriedag, vriedoage ? vridagh ? vridag vridagh vridagh
Zaterdag zoaterdoahe zoaterdag, zoaterdoage ? zaterdagh zoaterdag zoaterdag zoaterdag zoaterdag
Zondag zundoahe zundag, zundoage ? zundagh ? zundag zundag zundag
Allerheiligen ollerillehen oldrillig'n ? Aurill'n Odrillig'n ollerilligen oderillegen adrilligen
Kerstmis kestdoahe kestdag, kestdoage ? Kestdagh ? kestdag kèsdag kestdag
Pinksteren singsch'n sinks'n ? Singstn sinks'n sings'n singsn' signsn
15 augustus olf oest olf'oest ? olf oest ? olf oest de viftiensn olf oest

Moatschappie

[bewerkn | brontekst bewerken]
Nederlands Lichtervelde Stoan Ooglee Roeseloare Môoslee Legem Izzegem Iengelmunstr
België belgje belgje ? belgje belgje Belgje Belgje Belgie
Frankrijk vrankriek vrankriek ? vrankriek vrankriek Vrankrik Frankrik Vrankrik
politie polliesje, pietjes (garden, jendérm's) ? de garden, de flikkn polliesje de flikn flikn flikn
provincie provinsje provinsje ? provinsje provinsje provinsje provinsje provincie
werkloosheid an d'n dop ndop ? an d'n dop an d'n dop ndop plantrekkers an d'n dop