Wikipedia:SV-AN

Van Wikipedia

Deze pagina is, aangezien deze ook bedoeld is voor niet-West-Vlamingen, uitzonderlijk in het Nederlands geschreven.

Deze lijst wordt periodiek automatisch gegenereerd. Opmerkingen en aanvullingen op discussieblad aub.

West-Vlaams - Nederlands

Deze lijst met West-Vlaamse woorden en hun Nederlands equivalent dient als hulpmiddel voor bezoekers op deze West-Vlaamse wikipedia. Ze biedt uitsluitsel omtrent het West-Vlaamse woordgebruik en de juiste spelling ervan. De gevolgde spelling is die van het SV. Zie ook Nederlands - West-Vlaams.

Er wordt gestreefd naar algemeen West-Vlaams. (Zeer) lokaal gebruikte termen zijn hier niet opgenomen.
Bij zelfstandige naamwoorden wordt het geslacht en de meervoudsvorm vermeld.
Bij werkwoorden worden telkens drie vervoegingen vermeld: 1e p ev tt, 2e p ev tt, voltooid deelwoord.

Klik hier om nieuwe woorden voor deze lijst aan te vragen.
Zie de legende voor een beschrijving van de gebruikte afkortingen.


A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

A


à peu près ( bw ) ongeveer → oungeveer
andjoen ( zn m, mv ~s ) ui
anmeldn ( ww ) aanmelden ; ik melde an, gy meldt an, angemeld
appelsin ( zn m, mv appelsinn/appelsins ) sinaasappel → sinappel
artikel ( zn o, mv ~s ) artikel
avond ( zn m, mv ~n ) avond → oavond


A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

B


beier ( zn m, mv beiers ) bes → beze
bete ( zn v, mv beetn ) biet
beuter ( zn v ) boter → butter
bewerkn ( ww ) bewerken ; ik bewerke, gy bewerkt, bewerkt
beze ( zn v, mv beezn ) bes → beier
bie ( zn v, mv bieën ) bij ; Die bie et my gestekt De bij heeft mij geprikt
binst ( bw ) terwijl
binstdien ( bw ) ondertussen → oundertusschn
blad ( zn o, mv bloadn ) webpagina, blad → bladzyde
bladzyde ( zn v, mv bladzydn ) bladzijde (van papier) → blad
bleitn ( ww ) wenen ; ik bleite, gy blet, geblet → schreemn
blomme ( zn v, mv blommn ) bloem
bluuvn ( ww ) blijven ; ik bluve, gy bluuft, gebleevn
bly ( bn ) blij → blyde, blye, content
blyde ( bn ) blij → bly, blye, content
blye ( bn ) blij → bly, blyde, content
Bourgondisch ( bn o ) Bourgondisch
Bourgondische ( zn v, mv id. ) Bourgondische vrouw, Bourgondiërs
Bourgondiër ( zn m, mv ~s ) Bourgondiër → Iengelsman
briengn ( ww ) brengen ; ik brienge, gy briengt, gebrocht
bronne ( zn v, mv bronn ) bron
brugge ( zn v, mv bruggn ) brug
buk ( zn m, mv ~s ) rammelaar → keun, keunebuk, (keune)moere
butter ( zn v ) boter → beuter
buutn 1 ( zn m ) buiten ; Je wund' em up den buutn Hij woont op het platteland
buutn 2 ( bw, vz ) buiten ; J'es buutn in 'n of Hij is buiten in de tuin
by ( vz ) bij
bydroage ( zn v, mv bydroagn ) bijdrage (aandeel in iets)


A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

C


content ( bn ) blij → bly, blyde, blye
courageus ( bn ) moedig → stout


A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

D


diere ( bn ) duur
dinne 1 ( bn ) dun ; Myn kouse es dinne → dunne
dinne 2 ( bn ) simpel van gedrag of geest ; Doe ne kee nie zo dinne Gedraag je toch een beetje → dunne, simpel
discuusje ( zn v, mv ~s ) discussie
dizzndag ( zn m, mv ~doagn ) dinsdag
droef ( bn ) ongehoorzaam, stout ; Zy je gy were droef dè?! Ben je weer stout ja?! → stout
droeve ( zn v, mv id. ) boosaardige, kwalijke vrouw ; 't Es e droeve. Over een vrouw die je best mijdt.
droevn ( zn m, mv droeve ) boosaardige, kwalijke man ; 't Es nen droevn. Over een man die je best mijdt.
dul 1 ( bn , melioratief ) zeer gedreven ; 't Es e dulle! Wat een gedreven vrouw!
dul 2 ( bn , pejoratief ) (zeer) kwaad, nijdig ; Zy je gy were dul? Ben je weer kwaad? → kwoad
dulle ( zn v, mv id. ) kwade, nijdige of zeer gedreven vrouw → dul
dulln ( zn m, mv dulle ) kwade, nijdige of zeer gedreven man → dul
dunderdag ( zn m, mv ~doagn ) donderdag
dunne ( bn ) → dinne
duusd ( bep.tw ) duizend
Duuts 1 ( zn m, mv Duutschers : bet. inwoner ) Duitser → Duutser
Duuts 2 ( zn o : bet. taal ) het Duits
Duuts 3 ( bn o ) Duits
Duutsche ( zn v, mv id. : bet. inwoner ) Duitse vrouw
Duutser ( zn m, mv Duutschers ) Duitser → Duuts


A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

E


elpn ( ww ) helpen ; ik elpe, gy elpt, g'olpn
en ( ww , in NW WVL ) hebben ; ik en, gy et, g'ed / ad → èn
èn ( ww , in ZO WVL ) hebben ; ik è, gy èt, g'ed → en
enstens ( bn ) overlangs, in de lengte ; De stroate stound enstens ounder woater
entwien(e) 1 ( onbep vnw ) iemand → etwien(e)
ernoemn ( ww ) hernoemen ; ik ernoeme, gy ernoemt, ernoemd
erte ( zn v, mv ertn ) hart
ertzeer ( zn o ) verdriet → verdriet
erwete ( zn v, mv erweetn ) erwt
etwien(e) 1 ( onbep vnw ) iemand → entwien(e)
etwoaschn ( onbep bw ) ergens → etwoasn
etwoasn ( onbep bw ) ergens → etwoaschn


A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

F


Française ( zn v, mv Françaisn ) Franse vrouw
Frans 1 ( zn o ) het Frans
Frans 2 ( bn o ) Frans
Franschn ( zn m, mv Fransche : bet. inwoner ) Fransman → Fransman
Fransman ( zn m, mv Fransmans ) Fransman → Franschn


A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

G


garre ( zn v, mv garrn ) spleet → gerre, splete, splette
gas ( zn o ) gras → ges
gebruker ( zn m, ~s ) gebruiker
gebruukn ( ww ) gebruiken ; ik gebruke, gy gebruukt, gebruukt
geel ( zn o ) geel → gèèf, gilf, gilwe
geirnoar(e) ( zn m, mv geirnoars/geirnoazn ) garnaal
gèèf ( zn o ) geel → geel, gilf, gilwe
gemakkelik ( bn ) eenvoudig, gemakkelijk, simpel → simpel
genoeg ( bn ) genoeg
gerre ( zn v, mv gerrn ) spleet → garre, splete, splette
gertn ( ww ) opzij gaan ; ik gerte, gy gert, gert ; ; Gert e kee! Ga es opzij! → goan
ges ( zn o ) gras → gas
gete ( zn v, mv geetn ) geit
gifte ( zn v, mv giftn ) bijdrage (financieel)
gilf ( zn o ) geel → geel, gèèf, gilwe
gilwe ( zn o ) geel → geel, gèèf, gilf
goan ( ww ) gaan ; ik goa, gy goat, gegoane → gertn
grenze ( zn v, mv grenzn) ) grens → schreve
groensel ( zo o, mv ~s) ) groente
groenselmart ( zo n, mv ~n) ) groentemarkt
gulder ( pers vn, 2e mv ) jullie → gyder, gynder
gyder ( pers vn, 2e mv ) jullie → gulder, gynder
gynder ( pers vn, 2e mv ) jullie → gulder, gyder


A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

I


Iengels 1 ( zn o ) het Engels
Iengels 2 ( bn o ) Engels
Iengelsche ( zn v, mv id. : bet. inwoner ) Engelse vrouw
Iengelschn ( zn m, mv Iengelsche : bet. inwoner ) Engelsman → Iengelsman
Iengelsman ( zn m, mv Iengelsche ) Engelsman → Iengelschn
inschryvn ( ww ) inschryven ; ik schryve in, gy schryft in, ingeschreevn


A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

J


juste ( bw ) juist, zopas
juste veranderd ( zn mv ) recente wijzigingen


A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

K


kasse ( zn v, mv kassn kast, ook figuurlijk ; Zy wunt in e kasse van en uus Zij woont in een groot huis
katte ( zn v, mv kattn kat → poeze
karote ( zn v, mv karootn wortel (groente) → workel, wortel
kee ( zn m, mv ~s keer → keer
keer ( zn m, mv ~s keer → kee
kenyn ( zn o, mv ~s ) → keun
kestdag ( zn m, mv kestdoagn kerstdag
keun 1 ( zn o, mv ~s ) konijn → (keune)buk, (keune)moere, kenyn
keun 2 ( zn o, mv ~s ) aantrekkelijke vrouw → mokke, puppe, snelle
keunebuk ( zn m, mv ~s ) rammelaar → keun, buk, (keune)moere
keunemoere ( zn v, mv keunemoern ) voedster → keun, (keune)buk, moere
keunienk ( zn m, mv keuniengn/keunings) ) koning
keuniginne ( zn v, mv keuniginn ) koningin
kobbe ( zn v, mv kobbn ) spin → spinne
koppelienge ( zn v, mv koppeliengn ) hyperlink
kruud ( zn o, mv ~s ) onkruid → ounkruud
kurs ( zn o ) koorts → kuts
kurs(e)bloaze ( zn v, mv ~bloazn ) koortslip → kuspuuste, kuts(e)bloaze
kuspuuste ( zn v, mv ~puustn ) koortslip → kurs(e)bloaze, kuts(e)bloaze
kuts ( zn o ) koorts → kurs
kuts(e)bloaze ( zn v, mv ~bloazn ) koortslip → kurs(e)bloaze, kuspuuste
kwoad ( bn ) boos, kwaad → dul
kykn ( ww ) kijken ; ik kyke, gy kykt, gekeekn
kyzig ( bn ) smerig, vuil → vuul


A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

L


leezn ( ww ) biddn ; ik leze, gy leest, geleezn


A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

M


moere ( zn v, mv moern ) voedster → keun, (keune)buk, keunemoere


A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

O


oavond ( zn m, mv ~n ) avond → avond
ofmeldn ( ww ) afmelden ; ik melde of, gy meldt of, ofgemeld
oundertusschn ( bw ) ondertussen → binstdien
oungeveer ( bw ) ongeveer → à peu près
ounkruud ( zn o ) onkruid → kruud


A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

O


poeze ( zn v, mv poezn kat → katte


A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

S


schauwe ( zn v, mv schauwn ) schaduw → schauwte
schauwte ( zn v, mv schauwn ) schaduw → schauwe
schreemn ( ww ) wenen ; ik schreme, gy schreemt, geschreemd → bleitn
schreve 1 ( zn v, mv schreevn ) kras, (grens)lijn
schreve 2 ( zn v, geen mv. ) grens met Frankrijk → grenze
simpel 1 ( bn ) eenvoudig, gemakkelijk, simpel → gemakkelik
simpel 2 ( bn ) simpel van gedrag of geest → dinne, dunne
sinappel ( zn m, mv sinappels ) sinaasappel → appelsin
snel ( bn ) aantrekkelijk ; ne snelln (vint), e snelle (vrouwe)
snelle ( zn v, mv id. ) aantrekkelijke vrouw ; Wukke snelle lopt d'r doar! Wat een knappe vrouw daar! → mokke, puppe, keun
snelln ( zn m, mv snelln ) aantrekkelijke man ; Wuk ne snelln es my datte! Wat een knappe kerel zeg!
spinne ( zn v, mv spinn ) spin → kobbe
Spoans 1 ( zn o ) het Spaans
Spoans 2 ( bn o ) Spoans
Spoansche ( zn v, mv id. : bet. inwoner ) Spaanse vrouw
Spanjoard ( zn m, mv ~n : bet. inwoner ) Spanjaard
splete ( zn v, mv spleetn ) spleet → garre, gerre, splette
splette ( zn v, mv splettn ) spleet → garre, gerre, splete
stout 1 ( bn : bet. moedig ) dapper, durverstype ; Dat es ne stoutn Hij durft nogal → courageus
stout 2 ( bn : bet. ongehoorzaam ) stout ; Zy je gy were stout dè?! Ben je weer stout ja?! → droef


A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

V


verdriet ( zn o ) verdriet → ertzeer
vuul ( bn ) vuil → kyzig
vys ( bn ) humeurig


A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

W


workel ( zn m, mv workels wortel (groente) → karote, wortel
wortel ( zn m, mv wortels wortel (groente) → karote, workel


A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

Z


zundag ( zn m, mv ~doagn ) zondag