Wikipedia:SV V1.1b Soamnvattienge

Van Wikipedia

Deze pagina is, aangezien deze ook bedoeld is voor niet-West-Vlamingen, uitzonderlijk in het Nederlands geschreven.

Dit is de samenvatting van enkele spellingsregels van het West-Vlaams die op deze Wikipedia worden gebruikt.
Klik hier voor de volledige beschrijving van de SV-spelling.

Gebruikte afkortingen: SV = Standaardvlaams (die hier gebruikte West-Vlaamse spelling), AN = Algemeen Nederlands.

Betreft Regel SV AN

1. VERHOUDINGEN MET AN
Toepassing AN-regels Pas AN toe wanneer geen SV-regel zoals
 • hoofdlettergebruik
 • vervoeging werkwoorden (dt-regel)

 • den Illigen Geest
 • ik ry, gy rydt, je rydt

 • de Heilige Geest
 • ik rij, jij rijdt, hij rijdt
Algemene spellingsregel Volg de West-Vlaamse uitspraak veugel, gete, rienk, vodder, puppe vogel, geit, ring, verder, pop
Eigennamen
 • WV ok: geografische namen, historische periodes
 • WV niet ok: persoonsnamen, merknamen
 • Olland, de Fransche Revolusje
 • Julius Caesar, Karel de Stoute
 • Nederland, de Franse Revolutie
 • Julius Caesar, Karel de Stoute

2. STREEKONAFHANKELIJK WEST-VLAAMS
Finale -en Doffe e niet schrijven noamn, sperrn, drukkn, puppn, buutn
tusschn, rebbn, ondn, binn
namen, sparren, drukken, poppen, buiten
tussen, ribben, honden, binnen
AN-aa Schrijf oa e roare toale, lanskoarte een rare taal, landkaart
AN-ei Schrijf e[e] eek, wee, en klene gete eik, weide, een kleine geit
AN-g, AN-ch Schrijf g, ch genoeg, lachn, goan genoeg, lachen, gaan
Initiële AN-h Niet schrijven oane, 't Euvelland haan, 't Heuvelland
Finale AN-ing Schrijf -ienge, -ienk spellienge, keunienk spelling, koning

3. STREEKAFHANKELIJK WEST-VLAAMS
SV-y Schrijf y waar AN-ij heeft
-- Uitz.: finale -lijk, schrijf -lik
zyn, schryvn, Kortryk, by my, tovenoary
-- zudelik, joarliks
zijn, schrijven, Kortrijk, bij mij, tovenarij
-- zuidelijk, jaarlijks
SV-ei Schrijf ei in woorden als: peird, geirne, bleitn, weireld paard, graag, wenen, wereld
AN-o Schrijf o jong, blond, ond, grond jong, blond, hond, grond
AN-ou Schrijf ou out, goud, zout, koud hout, goud, zout, koud
AN-ui Schrijf u[u] vuuf brune muuzn, uus, gebruker vijf bruine muizen, huis, gebruiker
SV-sch Schrijf sch
 • schryvn, geschiedenisse
 • tusschn Fransche minschn
 • schrijven, geschiedenisse
 • tussen Franse mensen
Finale -tie Schrijf tie informoatie, politie informatie, politie
Diftongering ee Schrijf ê[e] indien tweeklank hoorbaar êlegansn, mêer, êeste kêe helegans, meer, eerste keer
Diftongering oo Schrijf ô[o] indien tweeklank hoorbaar kôlemarsjang, ôok, grôot kolenhandelaar, ook, groot
Diftongering oa Schrijf ôa indien tweeklank hoorbaar môatn maten
Afgekapte woorden Kies zelf
 • Ja 'k en doe nie. J'es in 'n of.
 • Jakkendoenie. Jes in nof.
Neen [1e p.ev.] Hij is in de tuin.