West-Vlams/Detail/Kortryk

Van Wikipedia

Arroundissement Kortryk[bewerkn | brontekst bewerken]

Dit is de detailpagina voor het Arroundissement Kortryk. De globale tabel kan je hier vinden.

Volgorde van de gemêentes: van twestn noa toostn.

Minschn[bewerkn | brontekst bewerken]

Nederlands Mêenn Wevelgem Lendlee Kortryk Kuurne Oarelbeke Deirlyk Zwevegem Spiere-Elking Oavelgem Woaregem Anzegem
Man vent vint vint vint, vin, mannemins vint Vin, mannemins vint ? ? vènt, mannemens vent, vint ?
Vrouw (neutraal) vromins vroemins vromins vroomins, vrouwe vromins vrouwe,vromins vrouwe,vromins ? ? vramens, vremmens vrouwe, vromins ?
Vrouw (echtgenote) vrouwe, slunse vrouwe, wuf vrouwe vrouwe vrouwe vrouwe vrouwe,vromins ? ? vrouwe, wijf vrouwe ?
Attractieve vrouw pupke, jitte doze, mokke, duvve krote krote, snelle, mokke mokke, prente, krote snelle snelle, krote snelle, krote snelle, tjiete ? snelle krote, snelle ?
Wijf (pejoratief) wuf wuf wuf weuf wuf weuf ? ? ? wijf wijf ?
Jongentje manneke, hastje jongne manneke jongne, jongtje manneke, joengetje, vintje manneke ventje,manje vintje, manneke ? petie manneke, ventje, knecht ventje, hastje, jongtje ?
Meisje meiske meiske meiske meiske, meisen meiske meiske meiske ? ? meisjke meiske ?
Meisje (deugniet) ? ? ? deugniete, bette ? deugnietje deugnietje ? ? ? ? ?
Iemand e twiene ntwie(ne) ntwie(ne) (e)entwiene eentwiene 'n twiene en twiene, ieman ? ? ntwiene ntwiene ?
Koortsblaar kusbloaze kutsbloare kutsebloare kutsebloare kutsebloare kursbloare kutsebloare ? ? kutsebloare kutsebloare, kutsebloaze ?
Rug ruhhe rugge ruhhe ruhhe ruhhe ruhhe ruhhe ? ? ruhhe ruhhe ?
Schouders skoern skoern skoers skoern skoern skoers skoern schoern ? skoern skoern ?
Schouderbladen ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? skizn ?
Het snot snottebelle, tslim snottebelle, snottekèse snottebelle snottebelle, snottekeise snottekeise snottebelle,snottekèse snottebelle,snottekeise ? ? snottekeise snottekeise, snottebelle ?
Conversatie e klapke ne babbel conversasie klappinge klappinge klapke babbln,kletsen ? ? klapke nen babbel ?
De praat den parlé parlé (vuile) parlé parlé klap/parlé perlee klap,perlé ? ? de parlé (ip stroate/van de menschn) klap(pinge), perlé ?
Mens/mensen miesjn minsn minsn Mins/Minskn ? mins'n minsn ? ? menschn meinsen ?
Een oude koning nen odden keunink nen odde keunink En oede keunink En oede keunink ? nen odden keunink nen ode keuning ? ? nen ouwe keunink nen oude(n) keunink ?
Onze zoon oenze zeune ozze zeune Oezne zeune Oeze zeune ? onzne zeune oezze zeune ? ? oeze zunne oeze zeune ?
Mijn hart min erte min èrte Min erte Min érte ? m'n erte min erte ? ? min erte min erte ?
Het Vlaams vloms (west-) vlams 't Vlams 't Vlams ? 't Vlams 't Vloams ? ? 't vloams 't vloams ?
Het Spaans tspons 't spoans 't Spoans 't Spoans ? 't Spoans 't Spoans ? ? 't spoans 't spoans ?
de Franse grens franske grenze franske grenze de Franske grenze De skreve, De Franske grenze ? de Franske grenze de Franse grenze ? ? de franse grenze de franse grenze ?
de Vlaamse taal tvloms vlamske toale Vlams Vlams, skwoan vlams ? de Vlamske toale, Vlams aa bee en,Vloams,de Vloamse toale ? ? de vloamse toale de vloamse toale ?

Beestn[bewerkn | brontekst bewerken]

Nederlands Mêenn Wevelgem Lendlee Kortryk Kuurne Oarelbeke Deirlyk Zwevegem Spiere-Elking Oavelgem Woaregem Anzegem
Garnalen geirnoars gèrnoars hèèrnoars hèèrnoars,heirnoazn hèèrnoars heirnoars ? ? ? gèrnoars gèrnoars ?
Kikvors put pud put peut put peût ? ? ? paai poit ?
Konijn konin konin keun, konin kenin, konin konin k'nin ? keun ? kenin kenijn ?
Konijn (m) hoas koeninnebuk buk buk buk buk ? ? ? buk buk ?
Konijn (v) ? moere ? moere moere moere ? ? ? moere moere ?
Lieveheersbeestje emelbjistje emelbjistje emelbjistje emelbjistje emelbjièstje eem'lbjistje ? ? ? emelbièstje emelbièstje ?
Spin kobbe kobbe kobbe spinne, kobbe kobbe kobbe, spinnekop ? ? ? kobbe kobbe ?
Wesp wespe wespe wespe wespe wespe appelbie ? ? ? stekelbie wespe ?
Worm tettingk tettingk tettingk Tèrink ? tettink, regeworm ? ? ? terik weurm, térik ?
Geit hjitte gjètte gjètte Hjitte ? hjitte ? ? ? gjeete gjitte ?
Paard peirt peirt peirt Peir(t) ? pîr ? ? ? peirt peirt ?
Vogel veugel veugel veuhel Veuhle ? veughle ? ? ? veugele veugle ?
Muis muzze muzze muzze Muzze ? meuzze ? ? ? muize moize ?
Hond/honden nen ond/ondn den ond/ondn on, on'n On, On'n ? on/on'n ? ? ? ond, on'n ond, ondn ?
Mus/mussen muske/mussn muske/mussn muske/musken Muske, musken ? musse/muss'n ? ? ? musse musse, mussn ?
Vis/vissen vis/vissn vis/vissn vis, vissn Vis, Visken ? vis/viss'n ? ? ? vis, visn vis, visn ?

Fruut en groensels[bewerkn | brontekst bewerken]

Nederlands Mêenn Wevelgem Lendlee Kortryk Kuurne Oarelbeke Deirlyk Zwevegem Spiere-Elking Oavelgem Woaregem Anzegem
Bessen bessn bessn bessn beezn ? beez'n bessen bessn ? bezen bezen bessn
Biet bjitte bjitte bjitte biete ? bjitte biete bjeete ? bjeete bjiete biette
Erwt erweete erweete erweetn erweetn, bollekes ? eîrweete errewete errewete ? erreweete errewete ertee
Noot nwote note note note ? note note note ? note note note
Prei pret pret pret pret ? pret, p(o)ret, p(e)ret pret pret ? pret pret pret
Schorseneren skorsenelen skorsnjèwen ? sesnjielen, skorsenjirn ? skorsenjill'n, skorsenjir'n skorsenelen skorsenjeern ? skorseniern sjchorsenieln ?
Sinaasappel appelsin sin(as)appel sinappel oraj, appelsin, hinappel ? hinappl, appelsien appelsien hinappel ? appelsien, hinappel appelsien aplsien
Ui andjoen andjoen andjoen andjoen ? andjoen andjoen andjoen ? andjoen andjoen ?
Wortelen karote karote karoote karoote ? kroot'n, krotjes kroote kroote ? karootn wortels, kroten, karoten ?

Kleers en soortn stofn[bewerkn | brontekst bewerken]

Nederlands Mêenn Wevelgem Lendlee Kortryk Kuurne Oarelbeke Deirlyk Zwevegem Spiere-Elking Oavelgem Woaregem Anzegem
Breiwol wulle sjète ? wulle, sjette ? sjette sjitte, wulle wulle, sjette ? wulle wulle ?
Diamant diamant ? ? edelstji ? diaman, djamante nen diaman(t) ? ? diamante diamant ?
(Rib)fluweel poane poane ? poane ? poane poane poan'ne ? poanie poane ?
Katoen (geven) sjette, goaze sjette, goaze, pulle geevn sjette, goaze, pulle geevn sjette, goaze, pulle, buzze, poer, sleunse heevn ? katoen (sjette, buzze, goaze, slunse heev'n) sjette, gazze, buzze, slunse, pelong heevn sjette geven ? gazze, buzze geven sjette, buzze geevn ?
Muts mutse mutse mutse potske, petse, mutse, toappe ? mutse, toepe, tôppe (pasmentanje) mutse tope ? toupe mutse ?
Pantoffels (toe) savattn savattn savattn sevattn, sluffers ? sevatt'n sevattn sletsen, sloeffers ? sletsn, sevattn sletsn, sevattn ?
Pantoffels (open) sletsen slyffers sletsen slyffers, slissen ? sevat'n, ste(k)ers sleepers sletsen ? sletsn sletsn ?
Schoenen skoen skoen skoen skoen, oorlohsbwoatn ((te)grote) ? skoen'n skoen skoen, sletsen ? skoen skoen ?

In 't uus en in 'n of[bewerkn | brontekst bewerken]

Nederlands Mêenn Wevelgem Lendlee Kortryk Kuurne Oarelbeke Deirlyk Zwevegem Spiere-Elking Oavelgem Woaregem Anzegem
Deken sjarze sarze sarze sarze ? sarze sarze sarzje, serzje ? sjoarze soarze ?
Emmer seule seule, ketel jimmer ketel ? jimm'r, keetle ketel ? ? ketel aoker ?
Huisje us us (uzzeke) uzzeke euzeke ? êuzzeke uzzeke ? ? uizeke euzeke ?
Kruiwagen kruwoagn kortewoagn bakwoagn, kortewoagn korrewoagen bakwoahen, kortwoahen ? kortewoâhn bakwoahn bakwoagn ? kortwoagn, bakwoagn kortwoagn, bakwoagn ?
Lucifer sulfer, stekske suifer sulfer sulfer ? sulfre sulfer stekske, su(l)fer ? sulfer stekske, sulfer ?
Schommel rendekoker render renne renne ? renne renne renne ? rietse, renne rietse, renne ?
Vaatdoek skuttldoek skeuteldoek skeuteldoek/-vodde skeuteldook ? skeut'ldôk skeuteldouk, skeuteldook skeuteldok ? skeuteldouk skeuteldouk ?
Verf verve verve verve varve ? varwe, varve varve ? ? virve virve ?
Pop ? puppe puppe Puppe ? puppe puppe ? ? puppe puppe ?

Eetn en drienkn[bewerkn | brontekst bewerken]

Nederlands Mêenn Wevelgem Lendlee Kortryk Kuurne Oarelbeke Deirlyk Zwevegem Spiere-Elking Oavelgem Woaregem Anzegem
Bord (schotel) asiette, talore assiete, tallore ? assiete, talwoire ? assiete, talworre assiete, tallore ? ? assiette, tellore tallore ?
Boterham stutte stutte ? steute, stute ? boot'ram botram stutte ? botram botram ?
Fles flaske flaske ? flaske ? flaske flasse ? ? flasselke flasse ?
Hutsepot ? kok ? ? ? kluts ? ? ? hutsepot ? ?
Peperkoek ? pennepisse ? pennepisse ? pennepisse, pennepiese pennepiesse pennepisse ? feeste lekkerkouke ?
Pint pinte pinte ? pinte ? pinte pinte ? ? pinte pinte ?
Tas (kopje) zatte zatte ? zatte, zjatte ? zatte, jatte zjatte, tasse ? ? zjatte zjatte, tasse ?
Tas (groot) ? papzjatte ? spoelkom ? spoelkom kom ? ? kom tasse, spoelkom ?
Vork fersette fersette ? vorke, fersjette ? fersjette fersjette ? ? fersette ferset, fersjette ?
Boter beuter beuter ? Butter, Beuter ? beutre beuter ? ? beutre beuter, bootre ?
Pap pap pap ? (Keire)pap ? pap pap, kèrrepap ? ? keirrepap pap ?

Nateure[bewerkn | brontekst bewerken]

Nederlands Mêenn Wevelgem Lendlee Kortryk Kuurne Oarelbeke Deirlyk Zwevegem Spiere-Elking Oavelgem Woaregem Anzegem
Brug bruhhe bruhhe bruhhe bruhhe ? bruhhe ? ? ? brugge brugge ?
Buiten butn butn butten (?) beuten ? beût'n ? ? ? buitn boitn ?
Gras ges t'gès hes hes ? hês ? ? ? gès ges ?
Groef, insnijding vwore ? vôore vôore ? voore ? ? ? voore voore, snee ?
Modder moze moze mooze mooze, oor ? moze ? ? ? moortel mooze ?
Paardenbloem pisseblomme pisseblom pisseblomme Pisseblomme ? pieseblomme ? ? ? piesseblomme pisseblomme ?
Idem (blad+wortel) ? pieselien ? Zjikstoalen ? ? ? ? ? pieslie ? ?
Regen reegn reegne reegne, reehne reg'n, reehne ? reegh'n, reen ? ? ? reegne reegne ?
Schaduw skowwe skouwe skouwe skouwe ? skowwe ? ? ? skouwe skouwe ?
Spleet gerre ? garre splete, splette, herre ? gerre, splete ? ? ? herre, splette gerre, greite, greeve ?
Stuk (land) stik stik stik stik ? stik lan ? ? ? pertie (partij), stik stik ?
Toren tworn ? torre torre ? twor'n ? ? ? toorn toorn ?
Zee de zjè de zjè ziè ziè ? zjî ? ? ? ziè ziè ?
Zon de zunne de zunne de zunne De Zunne ? z(eu)nne ? ? ? zonne zonne ?
Licht (van lamp) de lucht de lucht lucht Luch ? luH, luHt ? ? ? kloarte lucht, kloarte ?
Vuur vier vier vier Vier ? vier ? ? ? vier vier ?
Onkruid krut onkrut onkrut onkrut, krut ? kreût ? ? ? kruit kroit ?
Muur meur meur meur meur ? meur ? ? ? muur muur ?
Stad stad stad stad stad ? oarl'be(k)e ? ? ? tstad stad ?
Plein/pleinen pling pling,plings pling pling, plings, plingn ? plîng/plîngs ? ? ? plin, plinnen plein, plin ?
Groentemarkt groenselmarkt gronselmarkt ? Hronselmart ? hroens'lmart ? ? ? groenselmoart groenselmoart ?

Cifers[bewerkn | brontekst bewerken]

Nederlands Mêenn Wevelgem Lendlee Kortryk Kuurne Oarelbeke Deirlyk Zwevegem Spiere-Elking Oavelgem Woaregem Anzegem
5 vuvve vuvve vuvve veuve, veuf ? veûve vijve, veuve vuvve ? vijve vaaive ?
15 viftiene viftiene viftiene viftiene, vichtiene ? vichtiene vichtiene vichtine ? vichtiene vichtiene ?
50 fiftig t'vuftig, t'fihtig tfifteh vihteh ? tfihteH 't fihte tfichtig, tfiftig ? figtig figtig ?
1000 dust dusd duust deusd ? deûs duust duust ? duust duust ?

Kleurn[bewerkn | brontekst bewerken]

Nederlands Mêenn Wevelgem Lendlee Kortryk Kuurne Oarelbeke Deirlyk Zwevegem Spiere-Elking Oavelgem Woaregem Anzegem
Geel gilve gèlwe geel heilwe ? heilwe geel ? ? geelve geel ?
Paars purper poars poars Poars, moave ? moave poars,moave geel ? moave pars, purper, moave ?

Eigenschap'n[bewerkn | brontekst bewerken]

Nederlands Mêenn Wevelgem Lendlee Kortryk Kuurne Oarelbeke Deirlyk Zwevegem Spiere-Elking Oavelgem Woaregem Anzegem
Dun dunne dunne ? deune ? dunne ? ? ? dunne dunne ?
Genoeg henoeh gnoeg ? genoeg ? ? ? ? enouft enouf(t) ?
Kwaad vis, colèrig, kwoad vis, colèrig, kwoa ? vis, koleirig, kwoad, vrot ? ? dull ? ? koleirig, razende, vies, dul, ie ligt mee nen toer vies, kwoad, dul, pist ?
Moedig coerage courageus ? stoot, courageus ? ? ? ? ? kruize kruizig(en) ?
Stout stot, mesjant mechant ? droev, mesjant ? ? ? ? ? stout stout ?
Verdriet (hartepijn) ertzjir èrtzjir ? ertzièr ? ? ? ? ? ertzier ertzier ?
Vies, vuil vul, kizzih vul, smerig, kizzig ? kezih, smeirig ? ? ? ? ? vul voil ?
Weinig letter letter ? letter ? ? ? ? ? lettre lettre ?
Duur (€) diere diere ? dier ? diere, kostelyk ? ? ? diere diere ?
Blij blie, kontent blie,kontent kontén Blie ? ? ? ? ? blie blie ?
Moe ? ? ? ? ? ? ? tendn, versleetn ? versleetn tenn ?

Tusschnvoegsels, voorzetsels[bewerkn | brontekst bewerken]

Nederlands Mêenn Wevelgem Lendlee Kortryk Kuurne Oarelbeke Deirlyk Zwevegem Spiere-Elking Oavelgem Woaregem Anzegem
Halverwege olverwehe olverwege ? oalverweuhe, annelft ? ? ? ? ? tenolsten olverwege ?
Naast derneffest neffe(st) ? nevenst, neffenst ? ? ? ? ? neviest neviest ?
Nochtans pertank pe(r)tank ? pertank ? ? ? ? ? pertank pertank ?
Op ip ip,up ? ip ? ? ? ? ? ip ip ?
Ondertussen terbinst terbinst ? terbinst(n), ondertussen ? ? ? ? ? binst terbinst ?
Overlangs, in de lengte ? van ens tens ? van tweisens, van ens tens ? ? ? ? ? van twissen, van ensentens van einsenteins ?
Verder vodder vodder ? vwoader, verder ? ? ? ? ? voeider voeidre ?
Volgende (keer) noaste kjè noaste kjè ? noaste (kiè(r)) ? ? ? ? ? 't naeste kier 't noaste kièr ?
Ergens ntwoastn 'ntwoa ? etwoaskn, ieverst ? ? ? ? ? ieverst ievrans ?
Tussen tussn tussn ? tussn,tusken ? ? ? ? ? twissen tussn ?
Nergens nieverst nievers(t) ? nowwers, nievers ? ? ? ? ? nieverst nieverst, nievranst ?
Meer mjir ? ? Mji, Mjir ? ? ? ? ? mier mêer ?
achter ? ? ? bachtn ? ? ? ? ? bachtn bachtn ?

Werkword'n[bewerkn | brontekst bewerken]

Nederlands Mêenn Wevelgem Lendlee Kortryk Kuurne Oarelbeke Deirlyk Zwevegem Spiere-Elking Oavelgem Woaregem Anzegem
Bidden leezn lezn ? leezn ? ? ? ? ? leezn leezn ?
Goed functioneren marcheern marcheren ? foetern, marsjeren ? ? ? ? ? marsjeern goe marsjeern ?
Groeien groein groein ? groejn ? ? ? ? ? skietn groein ?
Krabben (jeuk) skartn skartn ? skarten ? ? ? ? ? skarten skartn ?
Legen leegn leeg oaln, ieln ? ieln ? ? ? ? ? ieln ieln, oitoln ?
Luiden (klokken) luwn luwn ? luuwn ? ? ? ? ? luien loien ?
Luisteren ortn ortn ? leustrn, ortn ? ? ? ? ? oortn loistrn, ortn ?
Morsen (vb. water uit glas) mwosn mwosn ? sturtn, mwoosken, briel'n ? ? ? ? ? mooisn moeisn, mwoosn ?
Naderen noazn noazn ? noazn ? ? ? ? ? naedern noidrn ?
Rijden riejn riedn ? ryn ? ? ? ? ? rijen rijen ?
Schuren skuurn skuurn ? skuurn ? ? ? ? ? skuurn skuurn ?
Ik ben kzin, kbenne k'zin ? k'benne ? k'benne kik ? ? ? ? 'k benne kik 'k ben ?
Uit de weg gaan hertn gertn ? hertn ? ? ? ? ? huivn, hertn gertn ?
Ga uit de weg! hert ne kjè gert e kjè ? hert ne kjé ? ? ? ? ? hert ne keer gert ne kjè ?
Blijven bluvn bluvn ? bluvn ? ? ? ? ? blijvn blaivn ?
Vechten vechtn, battern battern ? vichtn, busken ? kebattrn ? ? ? vechtn, battern vechtn ?
Wenen skrjim, blètn blèten ? skrjim, bleitn ? krjimn ? ? ? ? skrjiemn, blètn skrjim ?
Brengen bringn bringn ? bring ? bringn ? ? ? breëen bring, breign ?
Gewerkt hewerkt gewerkt, gevrocht ? heweirk, evrocht ? ? ? ? ? gewirkt gewirkt ?
Gezegd hezeit gezei ? hezei ? hezei ? ? ? gezeid gezeit ?
Gebracht hebracht gebrocht ? ebrocht ? ? ? ? ? gebrocht gebrocht, ehold ?

Kalender[bewerkn | brontekst bewerken]

Nederlands Mêenn Wevelgem Lendlee Kortryk Kuurne Oarelbeke Deirlyk Zwevegem Spiere-Elking Oavelgem Woaregem Anzegem
Maandag moandah moandag moandag moandag ? moandah ? ? ? moanda moandag ?
Dinsdag dissendah dissendag dissendag dinzdag, dissendag ? dissndah ? ? ? ? deisenda deisendag ?
Woensdag woensdah woensdag woensdag woensdag ? ? ? ? ? woensda woensdag ?
Donderdag dunderdah dunderdag dunderdag dunderdag ? ? ? ? ? donderda donderdag ?
Vrijdag vridah vridag vridag vredag ? ? ? ? ? vrijda vrijdag ?
Zaterdag zoaterdah zoaterdag zoaterdah zoaterdag ? ? ? ? ? zoaterda zoaterdag ?
Zondag zundah zundag zundah zundag ? ? ? ? ? zonda zondag ?
Allerheiligen allerillihen ? allerillihen aderillehen ? adrillgn ? ? ? ? Oallerelligen Allereiligen ?
Kerstmis kestdah kestdag kestdag kestdag ? ? ? ? ? Kestda Kestdag ?
Pinksteren sinksn sinksn ? sinksen ? sinsken? ? ? ? Sinksen Sinksen ?
15 augustus de viftienst ohustus de viftienstn ogustus ? Olfoohst weirt ier nie hezei ? ? ? olfhougste ? ? Olvoust de vègtiensten ogustus ?

Moatschappie[bewerkn | brontekst bewerken]

Nederlands Mêenn Wevelgem Lendlee Kortryk Kuurne Oarelbeke Deirlyk Zwevegem Spiere-Elking Oavelgem Woaregem Anzegem
België Belhje Belgje Belgje Belgje ? ? Belgje ? ? Belgie Belgie ?
Frankrijk frankrik Vrankryk Vrankryk Vrankryk, Vrankryk ? ? Vrankryk, Vrankryk ? ? Vrankrijk Frankrijk ?
politie flykkn flykkn flykken de flykken, plisie ? ? flykken ? ? de flikkn de flykken ?
provincie province province province provencu ? ? provincie,provencie ? ? provincie provincie ?
werkloosheid dop dop dop ndop, gjen wirk, wirklwoishied ? ? an'dop, wirkeloos-eid, gin wirk ? ? dop wirkloisied ?