Wikipedia:Toalvroagn/on-ong-onk en in-ing-ink

Van Wikipedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


on/ong/onk en in/ing/ink (geconcludeerd)[brontekst bewerken]

De on/ong (mond, jonk) is 't zelfste geval lik de in /ing (pinte, rink). Vo consequent te zyn moe je ofwel "mond, jonk, pinte, rink" schryvn, ofwel "mound, jounk, pynte, rynk", ofwel "moend, joenk, piente, rienk". Dus zo lange da je "keunienk, veranderienge, piente, rienk..." schryft kun je nie anders dan "oenderwys, joenk, moend, gezoend"... toeloatn.--Zeisterre 09:12, 9 ogustus 2007 (UTC)

:on/ong/onk en in/ing/ink alternatievn[brontekst bewerken]

  1. onderwys, mond, jonk en pinte, veranderinge, rink
  2. ounderwys, mound, jounk en pynte, veranderynge, rynk
  3. oenderwys, moend, joenk en piente, veranderienge, rienk

:on/ong/onk en in/ing/ink discuusje[brontekst bewerken]

Dat es pas voer voor discuusje. Misschiens beter die twee discuusjes upsplitsn?.. --Patrick 07:59, 10 september 2007 (UTC)

Vo myn is da één discussie...--Zeisterre 08:13, 10 september 2007 (UTC)
Joamoa Zeisterre, 't es ier Brussel-Halle-Vilvoorde niet hè ;-)
Ik ei ounderwys, mound, jounk idder voorgesteld lik compromis tusschn mond en moend. Ik wille doa gerust over babbeln, ik ei da vroeger ol gedoane/geprobeerd. Foroa stelde voorn vo eerst 't een en 't ander vodder t'inventariseern moa dat es nog nie gebeurd.
pynte, veranderynge, rynk: keun je kee preciseern oe da je da ziet? Wuk stel je juste voor? --Patrick 12:00, 10 september 2007 (UTC)
Volgens myn ister wel e verschil tusschen 'mond' en 'jonk' wi, zijnde da de n in jonk e nasale klank is deur de k dien derop volgt (of g in andere gevoln). Over 'ou' vs 'oe' sprekek me vooralsnog ni ut.
Pynten, veranderynge en rynk zienk ton ni zitn, da doe myn peizn an de 'ij'... Etwa da 'i' geschreven is kat ook 'ie' uutgesprookn wordn (lik int AN) volgens myn. Jack the Stripper 12:18, 10 september 2007 (UTC)
Joamoa Patrick. :-) ’t Geen da ‘k ik ier vorenstelln zuugn ‘k ik azo moa nie uut m’n duum. Ik lezen wa da de specialist Frans Debrabandere doarover zegt: "de korte klinkers i en o klinken in het West-Vlaams geslotener voor een gedekte nasaal; pinte, drinken, mond, jongen worden best zo gespeld, ook al worden ze (maar niet in Kortrijk) als piente, drienken, moend, joengen uitgesproken." Een gedekte nasaal is een nasaal, die gevolgd wordt deur nog minstens een andere medeklinker: (vb.: de "ng" in "hengst", de "n" in "hond" zyn gedekt). Volgens Debrabandere is de on/ong (mond, jonk) 't zelfste geval lik de in /ing (pinte, rink). Ook volgens em meug je allene moa “ie” schryven vo de lange ie.--Zeisterre 13:15, 10 september 2007 (UTC)
Dus nr. 3 valt al weg. En ik kunn me vorenstelln da de meeste nr. 2 te verregoand vindn...--Zeisterre 13:27, 10 september 2007 (UTC)
Joun voorstel goat over en anpassienge an d'olgemene regels Zeisterre, 'k stelle voorn vo die discuusje vodder te zettn up et discuusjeblad SV V1.1b, akkoord? --Patrick 15:32, 10 september 2007 (UTC)
Akkoord. Moa 't stoat er al ip. 't Was geweune vo 't van ounder 't stof t' oalen ;-)--Zeisterre 16:31, 10 september 2007 (UTC)
't Stof eit nog nie veel keure ged vo te goan liggn ;-) 'k Peinze van de discuusje die d'r stoat eerst t'archiveern, want die discuusje wos an 't ende nie mee schone wegens te bitsig. Beter tóch eerst begunn mei ollene on/oun, 'k vreze dan d'r anders te vele goan ofoakn... --Patrick 16:54, 10 september 2007 (UTC)

:on/ong/onk en in/ing/ink: anzet tout inventarisoatie van de verschillige gevolln[brontekst bewerken]

In dizze discuusje zyn d'r verschillige soortn van uutsproakverschilln upgesomd gewist die volgens my verschillige regels volgn:

Vul moar vodder an, 'k èt er verzekers wel vergeetn.. --Patrick 21 feb 2008 12:48 (UTC)

:on/ong/onk en in/ing/ink conclusie[brontekst bewerken]

Et stik over "on/ong/onk" es oundertusschn ol SV gekommn sinsn de goedkeurienge van SV-ou ook by die gevolln. --Patrick 16 feb 2008 17:28 (UTC)

Betreffende de discussje over "in/ing/ink":

Archiveer moa, Patrick. Je kent myn standpunt. Moar ot iederêen d'r anders over peist et 't gin zin om d'r over te bluuvn discuteern...--Zeisterre 16 feb 2008 10:23 (UTC)

D'er zyn grôte inconsistenties en irritoaties rond het gebreuk van de i beutn de klassieke wit, illig, woa da'me van olles tussn de è en korte en lange ie eutspreekn (kind/kiend, frankisch/frankiesch, keunink/keunienk, koppelinge/koppelienge, woateringe/woaterienge, (mero)vinger/(mero)vienger, vint/vient, klinken/klienken, blinkn/blienkn, Ingeland/Iengeland ...) Soms weird het AN gevolgd, soms nie. En meuglikke iplossienge es voe de specifieke olf-lange ie het ii symbool te gebruukn: ip die maniere es't voer iederêen 't zelfste. Zelfs oa't het ii symbool nie goe gevondn is goan der toch deudlikker ofsproakn moetn koomn: woarom bevôorbild istorisch en kiend voe dezelfste ie ? --Foroa 19 feb 2008 15:54 (UTC)

Een nieuw symbool zoudt een goeie iplossiinge zyn. En woarom gin iplossïnge?--Pastel 19 feb 2008 16:25 (UTC)
Da's nie nieuwe, sommigste gebreuktn de ii vroegre voe dezelfste reedn: Zie kiind, riink, zwiin, .... De ï is ôok meuglik, moa 'k peize dat de ï ol vôorkomt in 't AN. --Foroa 19 feb 2008 16:40 (UTC)
Up ennih.be wos 't vôorstel î, dadde komt nie vôorn in 't AN. --Meuzel 19 feb 2008 17:46
Jeuste, moa 'k ei oltyd gepeist dat de î zoe kunn nuttig zyn voe ne politîe, provincîe, stoatîe, discusîe compromis tussn de -tie, -cie en de -sje/-schje/-sjhe vormn (en coherent met de ê en ô) --Foroa 19 feb 2008 17:01 (UTC)
Nie mis. Me zoudn ook vodder keunn goan en de drie spelliengn uniformiseern tout byv. "sî": polisî, provinsî, stoasî (uutsproake sie of sje). --Patrick 19 feb 2008 17:32 (UTC)
politîe, provincîe, stoatîe, discussîe komt beter overêen met het bestoande wordbild en ôok me de sje/sjie/sjië/sije die in veel gevolln ne drieklank es; dus minder foutn. --Foroa 19 feb 2008 18:00 (UTC)
Goe vôorstel...--Zeisterre 19 feb 2008 20:50 (UTC)
Ik zyn ôok vô 't vôorstel van Foroa.--Pastel 20 feb 2008 15:23 (UTC)
Oe me toch e nieuw symbool overweegn, keunn me misschiens de "y" overweegn lik of da Zeisterre nog voorngesteld èt? --Patrick 19 feb 2008 17:28 (UTC)
De Y (AN ij) reegl me zyn eutzonderienge zoe'k nie mixn me nen eutspraokreegl lik de ii/ï: anders goan z'ip den deur ol de ie's goan vervangn deur y: myre, byr, styr, vyr, dyre, wyrôok, zyle, kyl, ... --Foroa 19 feb 2008 18:00 (UTC)
Ik vindn de "ii" een goeie iplossinge vo keunink/keunienk, koppelinge/koppelienge, woateringe/woaterienge, (mero)vinger/(mero)vienger, kind/kiend, klinken/klienken, blinkn/blienkn, Ingeland/Iengeland...En in 't "Woordenboek van het Frans-Vlaams" wordt de "ii" ook gebruukt vo de korte ie. 't Noadeel van ynge en ynk is dat de y ier tevele geassocieerd wordt met de AN ij.--Zeisterre 19 feb 2008 18:55 (UTC)
"ii" es 2x "i", da doe my peizn an e (styve) lange ie. In 't Fries gebruukn ze die spellienge ook, tsiis (koas) es mè e styve lange tweeklank-ie, lik "tsiiiis". --Patrick 19 feb 2008 19:08 (UTC)
Ik vindn "ï" eigntlik ook nie slicht. En 'k peizn nie dat da gebruukt wordt in 't AN.--Zeisterre 19 feb 2008 19:24 (UTC)
Wuk zou de meerweirde keunn zyn van en nieuw symbool? M'èn nu "ie", "y" en "i" die (soms) lik "ie" klienkn, me goan d'r toun viere èn... --Patrick 19 feb 2008 19:27 (UTC)
't Noadeel van de i die lik ie klinkt is da je dat allene moa kunt gebruukn in een open lettergreep.--Zeisterre 19 feb 2008 19:36 (UTC)
Wuk es 't probleem mè "keunienk" volgens jou Zeisterre? Dat me de "ie" ten onrechte gebruukn, of da me twee spelliengn èn (keunienk vs. keunink) ? --Patrick 19 feb 2008 19:45 (UTC)
M'en moar één spelliinge nodig want keuniink spreekn me ollemolle ip de zelfste maniere uut: met de korte ii van zyn (ziin), kykn (kiikn) en nie met de lange ie van zien en kiekn. Dus keunienk meug je noois schryvn met een lange ie.--Zeisterre 19 feb 2008 19:57 (UTC)
Je kunt da schone zien in de noame 'Deceuninck' of 'De Ceuninck'.--Pastel 19 feb 2008 20:16 (UTC)
Of in 'De Rynck, Devlaemynck'. --Patrick 19 feb 2008 20:20 (UTC)
Tout nog toe es et AN de referentie vo de SV-spelliengsregels, je kut de toepassienge van SV uutleggn a.h.v. AN-spellienge (AN ij → SV y, AN ui → SV uu etc.) Deur te kiezn vo "ii" (kort) en "ie" (lank) moakn me en keuze die gebaseerd es up d'uutsproake. Ik benne doar wel voorn te vindn. --Patrick 19 feb 2008 20:08 (UTC)
Oe zou den spelliengsregel d'r toun uut zien? Wanneer "ii" (of ...) schryvn in plekke van AN i/ie ? --Patrick 19 feb 2008 19:12 (UTC)
Olle geslootn -in die i/ie eutgesprookn zyn (de mêeste) weirden -ïn of -iin. De -ïn es voe my 't beste. Me vint/vient bedoel'k ol de varianten van vinden lik vind/vint/viend/vient da'je ollemoale ier ziet. De -in kan eventueel beperkt weirdn noa de -ing. --Foroa 20 feb 2008 06:23 (UTC)
Ik vindn de ï ook goed. Een noadêel van de ii is dat 't er uutziet lik 'n Duutsche ü os je 't schryft met d'hand. En ik zoun 't ook gebruukn vo de korte i/ie in geslootn lettergreep, lik "muzïk"--Zeisterre 20 feb 2008 07:56 (UTC)
Eigentlik es d'r nie veel verschil tusschn "i" en "ï", 'k moe 'k ik osan goed kykn wuk dat er stoat. Oe je gynder opteert vo "ï", wille'k ik evengoed geweun "i" ofspreekn. --Patrick 20 feb 2008 08:22 (UTC)
Vô 't verschil tusschn 'i' in 'pit' en ï in ïstorïsch' te zien vind ik ï perfect.--Pastel 20 feb 2008 08:38 (UTC)
Et voorstel es dus: keunïnk, vïnger, Frankïsch, Merovïnger, veranderïnge, klïnkn, drïnkn, muzïk, rïnk. Riviere, giraf, silo bluuft ounveranderd. --Patrick 20 feb 2008 12:10 (UTC)
Deur et in 'n artikel te gebruukn zie je de vôor- en noadeeln: 'ii' typt wel veel gemakkelikker of ï en 't wierd vroeger ol gebruukt--Pastel 23 feb 2008 12:37 (UTC)
't Is misschiens toch best van 'n bestoand symbool lik "ii" te gebruukn. En Foroa et gelyk. "ï" bestoat wel in 't AN lik in "Caraïben".--Zeisterre 23 feb 2008 15:03 (UTC)