Wikipedia:Toalvroagn

Van Wikipedia

Ier keun je heel praktische vroagn stelln over de spellienge van West-Vlamsche wordn. Ge meugt up kortn tyd en antwoord verwachtn.

De bedoelienge es om over twyfelgevolln te discusieern en trachtn nen consensus te vindn over de schryfwyze. Zounder peilienge oe da kut, mè peilienge oe da moet.

D'ofandelienge es 't selste voe olle vroagn:

 • vroagstellienge
 • alternatievn
 • discuusje
 • conclusie

G'archiveerde discussies keun je iere were vindn.By 't in 't sv zetten van de tekstn van Flip Kowlier es my regelmoatig ipgevolln dat ie 't AN hard met nen t schryft. Bv. "'t es buutn art an 't regenen". Myn gevoel vo dt's skruwelt a 'k ik da zie, ik zou da echt met nen d schryven. Azoa zy je precies nen sms-generatie-puber die nie kan spelln.

't Ligt toch een bitje moeilik a je peist an "is nen keiartn stêen keiart of keiard?". Tbc 12:43, 10 september 2007 (UTC)

AN Hard: alternatievn[brontekst bewerken]

 1. art
 2. ard

AN Hard: discuusje[brontekst bewerken]

Myn ipvattieng is da int geval van 'keiartn' die 't' zorgt voen e glottislag, beist da e 'd' e zachtere overgang tusschen r en n zoe bewerkstelligen (aje verstoat wa dak wiln zegn). Pakweg schartn <=> bardn, a joen voen ut te maken wa da der beter klienkt. Jack the Stripper 12:49, 10 september 2007 (UTC)

Et fenomeen da stemhebbende (SV: stem-einde?) medeklienkers an 't ende van e word stemloos kommn, dateert ol vanuut et Oudnederlands (Auslautverhärtung). Me zeggn wyder ont moa ondeleevn, peirt moa peirdemacht. Ik benne voorstander vo woordn consequent te schryvn: ond, peird, dus ook ard. --Patrick 12:54, 10 september 2007 (UTC)
Ik zyn vo "ard". Moa normaal zou je toch "arte kop" en een "keiartn" moetn schryvn? Goeie vroage... --Zeisterre 14:26, 10 september 2007 (UTC)
Lik olgemene regel zou'k nie up d'uutsproake voortgoan (anders ook ont, peirt, gezeit, ik verzende/gy verzent...). Misschiens es art, nen keiartn wel en uutzonderienge up dienen regel? Zyn d'r die (nen) keiardn zeggn? --Patrick 14:46, 10 september 2007 (UTC)
Artehie/ardehie, artrock/ardrock ? ... --Patrick 21:23, 19 september 2007 (UTC)
Artehie of ardehie zyn woordn die 'k ik nie kenn...Moa 't moet in ieder geval "hardrock" zyn want dat is "Ingels"--Zeisterre 09:12, 25 september 2007 (UTC)

Ter info, 't gebruuk up uuzn wiki:

 • arte: ca. 15 artikels
 • arde: ca. 5 artikels

--Patrick 16 feb 2008 05:43 (UTC) Duidelijk verdiend "(h)art" en "arte" dus de voorkeur - de spelling meh t is in elk geval ni af te keuren. "hardrock" heefd der idd niks mee te maken. Om te bepalen hoe da' ge een bepaald woord moe spellen, kunde twee methodes toepassen:[reageer]
1) Ge verbuig et: de juiste spelling is "hart" omdad de verbogen vorm "harte" is. 2) Ge spreek et uit voor ne klinker (nog ni 100% zeker of ze werkt, maar volgens de theorie zou die methode werken voor 't West-Vlaams dad et minste van auslautverhärtung kend --Grytolle 14 sep 2009 19:23 (UTC)[reageer]

Voor een klinker hoor je ook een 't': hout da styf (h)art is, (h)art (h)out. Ik begunn inderdoad ook mêer en mêer te peizn da me '(h)art' best met een 't' schryvn. Ik zyn trouwens styf blye met de bydroagn van Grytolle. Da doe myn peizn over toale...:) --Zeisterre 18 sep 2009 08:28 (UTC)[reageer]
http://www.aentwaerps.be/woord/36 <- is oôk med een t in 't Antwerps, en als ik mij ons forumdiscussies goe herinner, is da ook nen tamelijk algemêne vorm in de rest van 't Brabants gebied (meêstal in de vorm "(h)ert" dan).... oh, 'k zien nu da "harder" deel uitmaakt van de MAND, 'k zal binnenkort een kaarte posten :D Grytolle 18 sep 2009 13:04 (UTC)[reageer]
Tada!!! Dus algemeên in Vlaanderen b'halven in Limburg

--Grytolle 18 sep 2009 13:54 (UTC)[reageer]

AN Hard: conclusie[brontekst bewerken]

Up den vls:

 • (h)arten, (h)artn, (h)arte: 25x
 • (h)arden, (h)ardn, (h)arde: 8x

De meeste schryvn dus /t/ in de vervoegde vormn van AN hard, omdan ze zynder zo te ziene en dudelikke "t" hoorn. (h)ard vin je veel meer dan (h)art verzekers ounder 'n invloed van AN hard.

Nefferst hard/hart vinne'k nie veel woordn dan endigen up /ard/ of /ord/, 't es dus moeilik vo analogieën te vindn. In Burg (Brugge) gebruukn ze wel bordn, gin bortn.

'k Stelle voorn vo hart en de vervoegiengn harte, hartn lik typisch West-Vlams t'anziene, en dus by voorkeur mè "t" te schryvn. Da word es dus e West-Vlamsche uutzounderienge up et AN da wel en "d" kent. --Patrick 17 sep 2009 23:43 (UTC)[reageer]

Zandbak/zanbak[brontekst bewerken]

Ik verstoan nie da je zanbak schryft (zonder d) en zandbank met. Nie styf consequent. :-) 't Is nie omda je die "d" nie oort by de West-Vlamsche uutsproake dat 'n d'r nie is...--Zeisterre 19:09, 23 september 2007 (UTC)

Zandbak/zanbak: alternatievn[brontekst bewerken]

 1. Zandbak
 2. Zanbak

Zandbak/zanbak: discuusje[brontekst bewerken]

Dat es een van die gevolln woar dat er van e word e meer fonetische spelliengsvariante in gebruuk van es. Zanbak of zandbak, eeste of eerste, zevve of zelve, zoun of zoudn, beneen of beneedn, 't zuun of 't zuudn, 'n efsn of 'n elfstn enz. Deurda ze meer fonetisch zyn, zyn ze lokoaler gebruukt en kryg je vroeg of loate inconsistentie. De vroage es oe da me doar mei moetn ommegoan? 't Beste zou zyn:

 1. inventariseern van de variantn
 2. by artikelnoamn: redirects voorzien (van zandbak na zanbak of omgekeerd)

--Patrick 21:58, 23 september 2007 (UTC)

Ik zyn vo "zandbak, eerste, zelve, zoudn, beneedn, 't zuudn, elfstn". Een zanbak is een bak mè "zan"... :-)... "Zevve en efsn" is onleesboar vo myn...:) --Zeisterre 11:00, 24 september 2007 (UTC)
... moa zyn wel gebruukt, 'k ei ol die voorbeeldn uut bestoande artikels g'oald. Wien da zoun, zanbak uutsprikt, zou dus eigentlik +/- AN (of etwod da d'r up trekt) moetn schryvn... Uze artikels zittn vul mei woordn die in AN ook voorkommn moa toun wel mei andere klienkers en andere (meer) medeklienkers. Woa trek je de lyne tusschn "goein" en "slichtn" West-Vlamschn woordnschat? --Patrick 11:07, 24 september 2007 (UTC)
"zevve" en "efsn" èn niks te moakn mè woordnschat moa wel met uutsproake...--Zeisterre 11:57, 24 september 2007 (UTC)
Es da gin kwestje van interpretoasje? Vint/vent, discussie/discuusje, zuun/zuudn zyn gin verschillige spelliengn, wel verschillige woordn! --Patrick 15:09, 24 september 2007 (UTC)
Da zyn de zelfste woordn met een verschillige uutsproake --Zeisterre 15:36, 24 september 2007 (UTC)
Vint/vent, discussie/discuusje, zuun/zuudn → wuk es volgens jou ier "et zelfste woord" da verschillige uutsproakn eit? --Patrick 16:13, 24 september 2007 (UTC)
Vint en vent zyn 't zelfste woord, moa vent wordt meer open uutgesprookn of vint. Zuudn en zuun zyn ook 't zelfste woord moa by de latstn valt de d weg (uutsproake). Idem discussie/discuusje: 't zelfste woord moar anders uutgesprookn volgens streke...--Zeisterre 16:33, 24 september 2007 (UTC)
Ik zie vent en vint toch lik twee verschillige woordn van dezelstn oorsproeng (Middelned. vent). Anders keun me wuuf, wijf, wife, Weib ook ollemoale lik 't selste woord anzien moa mei verschillige uutsproake volgens streke.
Woa da'k naartoe wille, voewuk zoun me de voorkeure geevn an vint in plekke van vent (en v.v.)? Idem dito vo zand en zan. 'k Vinne da e styve moeilikke discuusje... Wuk zou je gy voorstelln lik olgemeen bruukbare conclusie Zeisterre? --Patrick 21:57, 24 september 2007 (UTC)
Ik hechtn styf vele belang an de oorsprong van een woord. Dus in ’t geval van “vint” zoudt et “vent” moetn zyn. Moa vermits da ’t grotste deel van de West-Vloamingn da “vint” uutsprikt zou ‘k ik ’t alletwee toeloatn: vent/vint. In Ieper spreekn ze da trouwens “vent” uut. ’t Zelfste me up/ip/op. Vo ’t zelfste woord zou ‘k ik de drie uutsproakn toeloatn. ’t Belangrykste by ’t SV is da ’t moe leesboar zyn vo al de West-Vloamingen. By vent/vint en ip/up/op is da gin probleem. Moa “zand” vind ‘k toch dudeliker of “zan”. :-) En iedereen sprikt da ton uut lik dat ’n wilt…--Zeisterre 07:49, 25 september 2007 (UTC)
Moa oe bepoalde dialectwoordn dudelik verschilln van et AN, es 't toch nie de bedoelienge da me de AN-spellienge begunn toe te passn? Ik peinze nu an e poar styf veel gebruukte wordjes lik moa (ipv moar), woa (ipv woar), vo (ipv voor), da (ipv dat), mè/mei (ipv met), 'k vinne (ipv vinde), beneen (ipv beneden), tselste (ipv hetzelfde) ..... De zan/zand discuusje lykt my juste tselste. En joam, me krygn doadeure inconsistensje, moa 'k peinze dat et en onmeugelikke zoake es vo up da vlak e consequent toalgebruuk in te voern. Me zoun wel moetn keun kommn tot ne consensus rond spellienge van klankn en van eigennoamn, kwestje dan d'r doa gin tien variantn van bestoan.
Zy je d'akkoord Zeisterre oe'k die discuusje concludere mè de vaststellienge da SV gin uutsproake doet over regionoaln woordnschat, en da de twee variantn dus evenweirdig zyn? --Patrick 23 okt 2007 19:31 (UTC)[reageer]
'k Zien dan je gy "tselste" schryft vo "'t zelfste", Patrick. Ik vindn da pertang juste 't zelfste geval lik "Westvletern" en Ôostvletern woaby da je zo schone uutgeleid èt da de f 't gevolg is van assimiloatie van de stemhebbnde v en de stemloze t. Joun conclusie: Fletern es dus verkeerd oe je 't my vroagt... [1]--Zeisterre 23 okt 2007 19:57 (UTC)[reageer]
'k Zie twee verschilln tusschn tselste/hetzelfde an 'n enen kant, en Westfletern/Westvletern an 'n andern kant:
 1. 't ene es en eigennoame, 't andere niet; me streevn na uniformiteit in de eigennoamn, zie o.a. Wikipedia:AN-SV geografisch
 2. in myn dialect zegge'k ik zan en zanbak ('k en ore gin "d") en tselste ('k en ore gin "f"), moa in Westvletern es die f-klanke d'r wel en moe je ze lik "v" schryvn, vo dezelste reedn lik da me peird schryvn in plekke van peirt. En wien da zand uutsprikt, goan me toch gin "t" loatn schryvn?...
Myn vreze es ollene, oe me goan trachtn uniformiteit in d'n gebruuktn woordnschat te krygn, da me toun e verschil goan moetn moakn tusschn variant A (da wel meugt) en B (da nie meugt), en da me over elk woord endeloze discuusjes goan meugn voern. Ik zie't eerlyk gezei nie zittn om die discuusjes an te goane. Es't edoan of gedoan? Ik kwame of ik kwoame, moa of moar, woa of woar, vo of voor, da of dat? Wuk moet et zyn volgens jou? --Patrick 23 okt 2007 20:40 (UTC)[reageer]
By "tselste" è je myn verkeerd begreepn. 't Goat ier nie over de f moar over de "z". De z in "'t zelste" wordt een s deur assimiloatie van de stemhebbnde z en de stemloze t. Moa da wil nie zeggn da 't gin z is. (cfr f/v in Westvletern). Moa vo myn meugt edoan/gedoan, kwame/kwoame, moa/moar, up/ip/op enz enz. Doa kun je nie van uut... Moa 'k bluuvn 't moeilik èn mè "zan"--Zeisterre 23 okt 2007 21:22 (UTC)[reageer]
Oeps, groot gelyk, 't moe tzelste zyn! :-) Oe je 't my vroagt, moetn me d'rvan uutgoan dat et West-Vlams gin eeneidstoale es, juste lik dat et Middelnederlands dat ook nie en wos. Sommigste noordelikke woordn kommn by my ook roar over, lik strange, 'k moet osan an etwod roars peinzn oek da zie, cfr. Iengels strange :-D Moar ook zei (gezegd?), heil (H... ?) kommn by my roar over ;-) --Patrick 23 okt 2007 21:30 (UTC)[reageer]
Tis inderdoad e moeilikke discuusje, mo ame da nu ki extrapoleern no "handvat": zeg je ton "anvat", daje ku verwarn me et werkwoord "anvatn", of "andvat", die verwarrieng uutsluut? Vo myn part mag iedereen da schryvn en ton zelve kiezn aze da uutspreekn.. Moja, ton krieg je een inconsistente wikipedia agelyk. Jack the Stripper 23 okt 2007 22:30 (UTC)[reageer]

Reset indent, Anders volle'k van myn scherm.

'k vinne da in 't verband me 't wegloatn van medeklienkers, d'êeste vroage die me moetn stelln is: is de letter wel degelik weggeloatn, me andre woorden, oa'je 't word noadrukkelik eutspreekt, is de d van zandbak en anvat er nog ? Ikzelve zegge ôok zanbak moa er bleuft, lik me de glottisslag, en klêen spoorke van de d oovr. 't Zelfste voe de mannen van Kno'e en Oarlebe'e: de k ôor je nie moa der komt en sorte van pauze tussn. --Foroa 24 okt 2007 06:59 (UTC)[reageer]

Akkoord, Foroa. Ik zeggn ook "zanbak", moar ik voeln da die "d" d'r wel degelik is...En in Knokke zeggn ze zelfs 'no'e. :-). De eeste k is ook een glottisslag...--Zeisterre 24 okt 2007 07:12 (UTC)[reageer]
In elk geval is 't geen verschil med et AN, noch ander dialecten in Vlaanderen. Nen Antwerpenaar zegd [nə za:mbak], nen Hollander [Yn sɑmbɑk].. Als 't aan mij lag zou die d dus zeker behouden worden in de spelling... Als Zweed zeg ik trouwens ook "sammback".. Die assimilatie is denk ik algemeen in alle Germaanse talen (mss med uitzonderingen van 't Duits) Grytolle 14 sep 2009 19:27 (UTC)[reageer]
Zandbak voun myn, want ik speeln in 't zand, nie in 't zan. En e Zweed up 'n West-Vlamschn wikipedia? Wuk go me nog ollemoale teegnkommn? ;) Meuzel
Inderdoad is ter gin verschil mè 't AN en andere dialectn in Vloandern. Doar hoor je de 'd' ook nie moa je wordt wel geschreevn...--Zeisterre 18 sep 2009 08:40 (UTC)[reageer]

Zandbak/zanbak conclusie[brontekst bewerken]

Den olgemeenn spelliengsregel in SV zegt da ne schryver zyn West-Vlamsche uutsproake mug volgn — toch zolange da datte gin conflict en gift mè d'andere SV-regels.

D'r zyn zoveel West-Vlamsche woordn dan hier up verschillige maniern geschreevn zyn, da 'k et nut nie inzie voe van zandbak/zanbak en uutzounderienge te moakn. --Patrick 17 sep 2009 23:23 (UTC)[reageer]

Dier/Bêeste[brontekst bewerken]

Ik zoun junder mênienge willen weetn over de noame van bêestn: zeggn me "Chordadier, zoogdier, knoagdier, wêekdier, schelpdier"... of "Chordabêeste, zoogbêeste, knoagbêeste, wêekbêeste"...Vo myn is "dier" gin West-Vlams. Nie allemolle tegelyk, hee ;-)--Zeisterre 23 apr 2008 10:46 (UTC)[reageer]

Dier/Bêeste: alternatievn[brontekst bewerken]

 1. Zoogdier
 2. Zoogbêeste
 3. Mammalia

Dier/Bêeste: discuusje[brontekst bewerken]

Zie ook Discuusje:Taxonomie (biologie). 'k Vinne 't e moeilikke discuusje. Me zeggn wynder beeste tout court, dier gebruukn me wynder noois. Dus benne'k ik voorstander van zoogbeeste. --Patrick 23 apr 2008 10:57 (UTC)[reageer]

In Taxonomie (biologie) zyn't bykans overol bêesten, buutn en poar die vergeetn zyn. 't ênigste probleem da'k zie es da ne mins en zoogbêeste is, moa da goan we vandoage nie verandren... --Foroa 23 apr 2008 13:17 (UTC)[reageer]
Me zoudn beter die categorien en bitje uniformiseern zekers? Dus ook knoagbeeste enz... --Patrick 23 apr 2008 13:55 (UTC)[reageer]
Da zoudt 't best zyn...Probleem: bêeste met of zounder kaptje? ;-)--Zeisterre 23 apr 2008 14:31 (UTC)[reageer]
Zounder kaptje, uutgezounderd by slekkn ;-) --Patrick 23 apr 2008 15:21 (UTC)[reageer]
'k Weetn nie of da 't an nuus is voun nieuwe wôorn te moakn... --Meuzel
Ton moetn me de Latynsche noame moa gebruukn. 'k Zien nie in woarom da me dat in 't AN zoudn moetn zettn...--Zeisterre 23 apr 2008 15:09 (UTC)[reageer]
'k Wete nie oe datte e nieuw word es. Ge kut stelln da dat et West-Vlams es van e bestoand word. En by istorische personoages doen me 't ook (cfr. Karel den Kletsn et al.)... --Patrick 23 apr 2008 15:18 (UTC)[reageer]
'k Weetn nie of da Tbc ier nog oltemets komt, mo nem got er oek teegn zyn, dat is zeker. Ik gon alleszins de Latynsche noame gebruukn. --Meuzel
'k Vinne 't en bitje belachelijk om in 't West-Vlams et Latynsche mammalia te gebruukn binst da ol andre toaln da nie en doen (Ned. zoogdier, Du. Säugetier, Lux. Mamendéieren, Platduuts (Saksisch) Söögdeerten, enz.). 'k Zie 't myn dochter ol vroagn an my: wuk vo soort beeste es da peird?, en ikke toun: nen mammalia dochter, nen mammalia... --Patrick 23 apr 2008 17:04 (UTC)[reageer]
Touché, mor ik gon teegn myn dochtertje egliek oek nie zeggn da 't e zoogbêeste is, wi :-). --Meuzel

Foroa, wuk es joun voorkeure? --Patrick 24 apr 2008 15:30 (UTC)[reageer]

Gin echte vôorkeure, 'k kyke ollêne noa consistentie. Oaje nederlandse worden ertoald noa WVL, ton moeje 't sebôort doene, nie partieel: ge kunt nie goane voe knoagbêestn gemixt me zôogdieren. Dus oftewel ol latyn of ol WVL (of puur AN, moa ton moeje olles verandren). --Foroa 24 apr 2008 16:58 (UTC)[reageer]
Ik vindn dat er nietnt mis is met die West-Vlamsche woordn. Myn vôorkeure goat noa "ol WVL". --Zeisterre 24 apr 2008 17:42 (UTC)[reageer]
Die van my ook. Moa voor olle dudelikeid: die discuusje ier goat wel over noamn van categorien en artikels. Wien dat en artikel schryft, kut in da artikel zoogdier of zoogbeeste (of mammalia ;-) gebruukn lik of dat 'n em/ze zy wilt. --Patrick 24 apr 2008 20:11 (UTC)[reageer]
Ik ben ier van 't zelste gedacht lik Foroa: 't es my gelyk wuk dat er gebruukt es, at moa consistent es. Tbc 24 apr 2008 23:05 (UTC)[reageer]
Toun stelle'k ik voorn vo in de noamn van categorien en artikels overol bêeste te gebruukn. 'k Wille 'k ik wel kykn vo de noamn van categorien consistent te moakn. --Patrick 25 apr 2008 08:24 (UTC)[reageer]
Is 't ni "zôogbêeste" eerder dan "zoogbêeste"? Grytolle 14 sep 2009 19:30 (UTC)[reageer]
Zoogn is voogns myn oek ol gin West-Vlams, mor in nuze uutsproake (Yper-Poperienge) zoudt zounder kaptje zyn, e geweune lange oooooo dus. In d'uutsproake round Kortryk-Roeseloare zoudt verzeker wel met e kaptje zyn. Meuzel 15 sep 2009 16:17 (UTC)[reageer]
Ik hen al an 't zoekn gewist achter e West-Vlams woord vo zoogn, moa nog nie gevoundn :). En by myn is 't ook zoogn zounder kaptje. --Zeisterre 15 sep 2009 14:32 (UTC)[reageer]

't Probleem is nie ollêne dan zowel "zoogdier" en "knaagdier" gin west-vlamse wôordn zyn, moa dan der eigentlik gin goeie west-vlamse wôordn voa bestoan. Bovendien volln de wôordn "zoog" en "knaag" in de zelste categoriëe, dus doavan klienkt het rare ojje "zoog" of "knaag" goa tope smytn mè "bêeste". Ot er echt gin west-vlams wôord bestoat zou 'k vôrenstelln 't AN of een benoaderienge dervan te gebruukn. 'k Zeggn da moa omda 'k van plan woarn met 't ounderwerp "zoogdier" te beginn'n, moar omme nie zeker zyn van den titel goa 'k moar 'n bitje wachtn. --MarnixR 16 sep 2009 16:37 (UTC)[reageer]

Ol googeln ku je zien da de woordn 'knaagbeesten' en 'zoogbeesten' zelfs in 't AN soms gebruukt wordn. Woarom zoun me mynder ton 'dier' moetn zeggn in 't West-Vlams? :) --Zeisterre 18 sep 2009 08:17 (UTC)[reageer]

Dier/Bêeste: conclusie[brontekst bewerken]

Zoogbeeste klienkt 't meest West-Vlams van ol. 'k Zie ginnen reedn voe AN of Latyn te gebruukn. De kapkes loate'k an dedie(n) da 't artikel makt. --Patrick 17 sep 2009 23:14 (UTC)[reageer]

'K verounderstelln da je weet dan der ol 7 verwyziengn noa "zoogdiern" bestoan ? Moetn die ton veranderd wordn noa "zoogbêestn" ? --MarnixR 18 sep 2009 07:13 (UTC)[reageer]

'k Zoun 'n artikel willn schryvn over Piero de' Medici, bygenoamd de jichtige. Volgns myn is jicht: 't potje of de kozyntjes. Wa zeg je gynder? Oe zou je gynder 'de jichtige' vertoaln ? Of schryf ik geweune 'de jichtign' (Italioans il Gottoso)--Pastel 8 jul 2008 08:52 (UTC):[reageer]

zeker "de jichtign" ipv "de jichtige", anders maak je der immers een vrouwe van :) Grytolle 14 sep 2009 19:32 (UTC)[reageer]
Da latste weet ik ook wel, moa volgns myn is 'jicht' gin West-Vlams en is 'jichtign' ton verwestvlamst AN. Omdat er niemand zyn gedacht gezeid haad he 'k 't in 't AN gezet. 'k Zien nu juste da Patrick loater wel gereageerd hèt, moa 't stoa wel nog nie by de conclusie.--Pastel 17 sep 2009 16:46 (UTC)[reageer]

AN Jicht: alternatievn[brontekst bewerken]

 1. 't potje
 2. kozyntjes

AN Jicht: discuusje[brontekst bewerken]

In Wervik zeggn me wynder kozyntjes. En in et West-Vlaams etymologisch woordenboek van Frans Debrabandere stoat kozijntjes vermeld moa 't potje nie. Misschiens keun je in 't artikel over Piero di Cosimo de' Medici schryvn dat zyn bynoame met de kozyntes wos? --Patrick 19 okt 2008 09:42 (UTC)[reageer]

AN Jicht: conclusie[brontekst bewerken]

Nog ginne.

Woaterålle, ålletorre, bålle, zwårt, zwålme... Compromis vo woaterolle of woateralle, olletorre of alletorre, bolle of balle, zwort of zwart, zwolme of zwalme...

a of o: alternatievn[brontekst bewerken]

 1. (h)alletorre
 2. (h)olletorre
 3. (h)ålletorre

a of o: discuusje[brontekst bewerken]

Ik weetn da d’r ier nie vele van wakker liggn en da de mêeste gin veranderienge willn, mo ‘k willn toch nog mor e ki myn gedacht zeggn.: Ik schryvn ‘olletorre’ en ‘woaterolle’ in artikels over Brugge, omda ‘k weetn dan ze dat azo in Brugge zeggn, mor ip veel andere plekkn in West-Vloandern zeggn ze ‘(h)alle’. Dus in ’t SV zounder streektoalpatroon, da zou moetn goed zyn vor al d’uutsproakn, is ‘olle’ dus eevn mis of da ’k zoun ‘bèèr’ schryvn. Ik en de spellienge ‘(h)ålle’ ål gezien en dat is ton goed vor ål d’uutsproakn. Ze goan ier nu ållemolle tilt sloan ! :-)--Pastel 14 nov 2008 11:19 (UTC)[reageer]

Ik sloan nie tilt want 'k zyn voorstander vo 'å' te schryvn. Ook ik zeggn balle, zwalme, zwart, (h)alle en nie bolle, zwolme, zwort, (h)olle. Vo 't woordbeeld viend 'k 't beter van da met een 'a' te schryvn. Die 'o' is mor uutsproake. Ik en die 'å' hier ook al e poar kis gezien en 'k en 't zelfs ål zelve gebruukt, lik in beier. Droef van myn, hee? ;-)--Zeisterre 14 nov 2008 11:52 (UTC)[reageer]
D'r zyn veel regionoale verschilln in uutsproake woar da SV gin uutsproake over doet, lik al/ol, vent/vint, strand/strange, fiftiene/vichtiene enz. In de meeste gevolln es datte gin problème. Tenwoare da m' ier ollemoale AN begunn te schryvn? ;-) --Patrick 14 nov 2008 11:59 (UTC)[reageer]
Beir/bèèr zou ton ook gin probleem moetn zyn.--Pastel 14 nov 2008 12:37 (UTC)[reageer]
D'r zyn doar wel ofsproakn over gemakt gewist in SV. --Patrick 14 nov 2008 15:57 (UTC)[reageer]
Sorry Patrick, ik goan joun nu gerust loatn. Me meugn blye zyn da m'ier nog e toalmêester en, en je doe gy da styf goed.--Pastel 14 nov 2008 16:55 (UTC)[reageer]
Ik en de 'å' lik nog noois teegngekommn in 't AN...--Zeisterre 14 nov 2008 12:05 (UTC)[reageer]
Da's vrê normoal dadde... In't AN bestoat die uutsproake nie. In andere germoanse toaln wel (Zweeds, Nôors, Deens) --81.83.95.227 23 nov 2008 12:00 (UTC)[reageer]
En de Woaln schryvn ook de å.--Zeisterre 28 nov 2008 07:55 (UTC)[reageer]

Wanneer zoudn me die "å" moetn gebruukn? --Patrick 28 nov 2008 08:55 (UTC)[reageer]

Vo de 'a' die in 't West-Vlams soms 'o' uutgesprookn wordt. Volgens Debrabandere is da surtout vo de L. (baloorde: Wvl uitspr. boloorde, met normale o<a voor l: vgl. bol 'bal' olles 'alles'). Moa 't is nie åssan ållêne vo de l. vb.'zwart' wordt ook soms zwort uutgesprookn.--Zeisterre 28 nov 2008 09:16 (UTC)[reageer]
Ik zyn voorstander van de keuze te loatn tusschn a, o of å, lik da me de keuze en vo de h te schryvn of nie. Nu kun ‘k de h nie zettn vo ‘olle’ of ‘woaterolle’ (da doe te vele peizn an ’n hol), mo met de å kun ‘k ton hålle schryvn, wat da ‘olle’ (of alle) uutgesprookn wordt. O ’t têekn bestoat, woarom zou me d’r ton gin gebruuk van moakn ?--Pastel 28 nov 2008 09:25 (UTC)[reageer]
'k Peinze da 't en bitje complexer es dan datte: gebrocht/gebracht, wos/was, zog/zag, zot/zat, flosche/flasche, korste/karste, borste/barste, kwom/kwam. Volgens my es 't bykan osan by korte geslootn [a]. --Patrick 1 dec 2008 21:22 (UTC)[reageer]
brocht, docht etc bestaan ni meh a in vlaanderen, behalve in Limburg :) Als der drij verschillende klanken/fonemen zijn, vind ek å, a, o goei keuzes; als der eigenlijk maar twee zijn meh wa variatie, gewoon die variatie laten bovendrijven (allêne of ollêne).Grytolle 14 sep 2009 19:38 (UTC)[reageer]
Best uplettn mè zukke olgemene uutsproakn Grytolle, in Wervik zeggn me wynder brocht, brochtn, gebroch(t). En me zyn wynder nie van Limburg ofkomstig by myn weetn ;-) --Patrick 18 sep 2009 00:00 (UTC)[reageer]
Grytolle zegt juste da 'brocht' nievers in Vloandern mè 'a' bestoat, allêne mor in Limburg. Ik hèn da toch azo verstoan :) --Zeisterre 18 sep 2009 08:50 (UTC)[reageer]
Ja, Zeisterre hee mij goe begrepen^^ Grytolle 18 sep 2009 12:55 (UTC)[reageer]

a of o: conclusie[brontekst bewerken]

SV doet gin uutsproakn over woordnschat.

Wien da halletorre zegt, schryft halletorre. Wien da 't lik holletorre uutsprikt, schryft holletorre.

Schryf noois gin woordn da je van andere hèit g'hoord moa da je zelve nie gebruukt, want da vervolst 't geschreevn West-Vlams in uze artikels. 't Es de bedoelienge da je in joun eigen West-Vlams schryft!

De å-spellienge en es gin SV. Wien da zukke diengn wilt voorstelln, kut da osan doene up Discuusje_Wikipedia:SV_V1.3. --Patrick 18 sep 2009 00:06 (UTC)[reageer]

'k Zien in 't artikel over de Jakobinessn dat er doa hunder stoat. Ik zyn ol nie voun de H up 't begin van wôordn, mor at dadde d'ofsproake is, gin probleem, 'k verstoan 't oek. Me hunder ku ke egliek nie t'akkôord zyn, omda 'k ik toune gin plekke nemi zien voun de vorme da me wyder in 't Ypersche gebruukn (Nunder). Zyn der doarover ofsproakn? --Meuzel

Hunder: alternatievn[brontekst bewerken]

 1. hunder
 2. under
 3. nunder

Hunder: discuusje[brontekst bewerken]

Ik viendn 'hunder' ook roar, mor ik wildegn consequent zyn. Ik willn gerust ol myn 'hunders' were verandern in 'under'. Wa zeggn d'andere? --Pastel 23 jan 2009 12:49 (UTC)[reageer]

Heur en in 't Ypers neur vo AN haar is 't zelfste geval. Ik zoun ze lik alletweie toeloatn.--Zeisterre 23 jan 2009 12:56 (UTC)[reageer]
En hem --> nem oek. Olletwêe dus? 't Is egliek nie simpel wi, kiezn is verliezn, zeker? 't Gon der ossan zyn die nie content zyn omdan ze nunder eign dialectwôordn nemi zoudn kunn gebruukn (vaneigns zittn me wyder ossan reke met uutzounderiengn :)). --Meuzel
Styf vele es der eigentlik nie veranderd want tout nog toe hèin me toch osan de twee variantn toegeloatn: under/nunder, em/nem, eur/neur, uus/nuus. Ollene es der sinsn SV 1.3 nu ne variant bygekommn, 't es te zeggn dien mèi de initiële h: hunder, hem, heur enz (moa nie by uus vaneigens :-) --Patrick 23 jan 2009 16:12 (UTC)[reageer]
Liefst meh behouden h in de spelling (die is zowiezo ni verplicht), volgens d'etmymologie. Leesd ook gemakkelijker, zeker in een artikel waar da "junder" z'n j ontbreekt Grytolle 14 sep 2009 19:41 (UTC)[reageer]

Hunder: conclusie[brontekst bewerken]

hem, heur, hunder best mè initiële h schryvn, dat es oundertusschn zo goed lik olgemeen toegepast.

In 'n Westhoek en in 'n Franschn Westhoek gebruukn ze zynder andere bezittelikke voornoamwoordn. Zynder keun da vaneigens schryvn lik of dan ze zynder da uutspreekn: nem, neur, nuus/nuze, nunder/nulder/nudder.

→ Voewuk zyn die Westhoek-vormn eigentlik nie beschreevn in Wikipedia:Vormleer Ypers ?? --Patrick 18 sep 2009 00:32 (UTC)[reageer]

We zoun best overol dezelfde woordn gebrukn vo ondertitels ôok enzo, enkele vôorbeeldjes:

 • Geldzoaksn of economie ?
 • Geschiedenis, Geschienisse, Geschiedenisse of Historie ?
 • Landbouw of boernstiel ?
 • Architectuur, architecture, architecteur, bebouwinge, bewouwerie, gebouwn of .. ?

Met andre wôordn ôok goan we vo mêer de vernederlandsinge of vo d' echte vervlamingsinge? Ik zoe bevôorbeeld geldzoaksn pakn over economie, ben dus vo de vervlamsinge. --David-bel 18 jul 2009 20:51 (UTC)[reageer]

Synoniemn: alternatievn[brontekst bewerken]

Synoniemn: discuusje[brontekst bewerken]

Synoniemn: conclusie[brontekst bewerken]

Nog ginne.

Formuleer ier joun vroage of probleem.

 1. Ki ne kji dien discusie gevonn van gh of h en ik vinne eignlik echt dawe gh moetn gebrukn mo zeker gin h, ne h is echt nie west-vlams.... Wok vinnik dawe ginne h moetn scrivn vo 't a zoa mêer AN achtig te moakn (lik eur (AN: haar) tis toch niemand die zegt heur en al zeker een eure (AN: uur) wie zegt er nu een heure (~klinkt gelik geure :S ??) , we moetn oes gin illulies moakn der komt ier nois e twie die nie west-vlams is e twa leezn en ktwiffle oal an oeveel der van west-vloandern der wel iets leezn in 't west vlams...
 2. En eignlik vo wa scrin we wok nie lik wok moa ôok ti jin (êen) gezeit dat da vo de uutsproake i (î) moar aj nu simpel peist is toch wok vé simpeler aj peist oe dajt zoe utspreekn da ôok of gelik jin (êen) want ge moet wok rekeninge oddn dan der vé minsn zin dan da nie weetn oe daze ton moetn utspreekn aze ô of î en oal zien..... En wok in 't Frans aje ô ziet moeje da utspreekn lik ooo en in 't West-Vlams lik e dubbelklanke dus da zorg wok vo ondudelikheid. En komt asjeblieft nie off me dat da nu beslist is want nu is 't nog nie te loate vo te verandern. En aj bepoalde bots lat zoekn achter woordn en die den ipdracht geeft vo ze te verandern deur een ander woord i da zwo moeilijk nie. En nog de sk-klank zoe wok moetn toegeloatn wirn wan kontinentoal west-vlams gebrukt da en kontinentoal west-vlams besloat toch de groatste ippervlakte van West-Vloandern. 't Zou ten minste moetn olletwêe toegeloatn zin mo gin verbod ip de sk-klank.

--David-bel 4 jul 2009 18:21 (UTC)[reageer]

gh/h: alternatievn[brontekst bewerken]

gh/h: discuusje[brontekst bewerken]

"Haar" heet (dialectaal) wel in heel Vlaanderen "heur", ook in den helft dad de h ni verwerpt. De spelling "heur" kend ook een lange spellingtraditie in zowel ouder Nederlands als in de Vlaamse literatuur (Timmermans gebruikt 't bvb min of meer consequent).

Verder zegd de notatie <sch> ni da [sk] een verboden uitspraak is, evenmin implicieerd ze da bvb. [ʃç] slecht West-Vlaams zou zijn. De foneemcombinatie word weergeven op die manier die 't vertrouwdst oogd, wa' zeker iet goe is --Grytolle 4 nov 2009 20:17 (UTC)[reageer]

gh/h: conclusie[brontekst bewerken]

De gh-spellienge en es gin SV. Wien da zukke diengn wilt voorstelln, kut da osan doene up Discuusje_Wikipedia:SV_V1.3. --Patrick 18 sep 2009 00:33 (UTC)[reageer]

Oe scriftje worden eigenlik in 't west-vlams wêrdn of wirn? --David-bel 28 jul 2009 17:44 (UTC)[reageer]

AN Worden: alternatievn[brontekst bewerken]

AN Worden: discuusje[brontekst bewerken]

AN Worden: conclusie[brontekst bewerken]

Oe je da uutsprikt lik in eirde schryf toun weirdn. De Kortrykzoann schryvn ook keirke in plekke van kerke. --Patrick 18 sep 2009 00:36 (UTC)[reageer]

Worden in 't west-vlams[brontekst bewerken]

Congruentie 1[brontekst bewerken]

Ik zie hier da "nog ginne" heel den tijd word gebruikt om naar "conclusie" te verwijzen... Is "conclusie" mannelijk? Kan een verwijzing liever/ook als "nog gêen/gin"? Of eist de West-Vlaamse grammatica in dees geval geen overeenstemming qua geslacht (v/m/o allemaal "nog ginne")? Grytolle 14 sep 2009 19:43 (UTC)[reageer]

Da komt van my, en in myn streektoale es 't vrouwelik, dus: nog ginne. --Patrick 16 sep 2009 15:40 (UTC)[reageer]
Zeg je gy dus ôok "ginne vrouwe"? Of kom et miskien deur 't feit da 't daar zelfstandig wer' gebrukt? 'k kan my veurstelln da 't zô es:

v: gin rar*e* => nog ginne
m: ginne raarn => nog ginnen/ginn

De corresponderende vormen in 't Brabants zijn (derom myn vroage):
v: gin raar (of, meh mêer AN-invloed: "een rare") + nog geên
m: ginne rare(n) (n uitgesproken veur klinkers) + nog gêne

In elk geval bedankt veur j'antwoord --Grytolle 16 sep 2009 20:11 (UTC)[reageer]

elletute[brontekst bewerken]

Is 't "nen elletute" of "een elletute"? (in dialecten die "nen" gebruiken) Op vlaamswoordenboek.be is er ne west-vlaming diejn heêl veel woorden op -e als mannelijk toevoegd wa in enkele gevallen wel klopt, maar meêstal veur zekers ni (bvb "flasche"), dus nu vraag ek et me af van dees bepaald woord :) --Grytolle 16 sep 2009 12:58 (UTC)[reageer]

Weer e vroage vo de zuderliengn... :-). Ik peizn da 't "een elletute" is... --Zeisterre 16 sep 2009 13:12 (UTC)[reageer]
Nuancerienge:
 • e lange tute (betekenisse: e lank stik, lik in "e tute derm") es vrouwelik
 • ne noozeln tuut (betekenisse: ne dwoazerik) es mannelik
--Patrick 16 sep 2009 15:44 (UTC)[reageer]
Elletute zeggn z'in Roeseloare teegn elleboge. 'k Zien by de typisch West-Vlamsche woordn da 't in Wervik ellekeute is... :-) --Zeisterre 16 sep 2009 15:59 (UTC)[reageer]
Nog noois nie g'hoord, da goa verzekers van nen oudn Wervikoan zyn. 't Klienkt in olle gevol wel vrouwelik ;-) --Patrick 16 sep 2009 16:03 (UTC)[reageer]
Dank u! 'k hen 't artikel angepast Grytolle 16 sep 2009 20:12 (UTC)[reageer]
K'gebruk et zelve nie mo k' èit wel ol gehoard en een elletute lykt mie 't beste. --David-bel 17 sep 2009 17:43 (UTC)[reageer]
'k denke 'kik dad 'n 'm lot leide deur et verwijswoord wa' veur jonge west-vlamingen volgns TiSL-Wvl mêestal ni' goe werkt mêer (oudern verwijzn na woordn up -e wel meh "ze", maar jongern ni) --Grytolle 17 sep 2009 18:25 (UTC) (zeg et maar als gulder liever hed da 'kik ni in een soort west-vlaams probeer te schrijven)[reageer]
welk geslacht hebben "neute" (noot) en "sieze" (<siège)? Grytolle 18 nov 2009 19:14 (UTC)[reageer]
Volgens myn vrouwelik. Mor eigntlik is dat e vroage vo de zuderliengn... --Zeisterre 19 nov 2009 18:55 (UTC)[reageer]

Zelfstandig gebruikte bijvoegelijke naamwoorden met den overtreffenden trap[brontekst bewerken]

Welke buigingsuitgangen krijgt het bijvoeglijk naamwoord in dees gevallen?

-"den ergst... ooit"
-"den ergst... tot nu toe"
-"den ergst... van al"
-"d'afschuwelijkst... ooit" (over een vrouw? over meerdere personen?)
-"d'afschuwelijkst... van al" (over een vrouw? over meerdere personen?)
-"'t ergst... van al is da..."
-"'t ergst... is da..."

Bedankt voor uw medewerking!
Grytolle 7 okt 2009 17:15 (UTC)[reageer]

van gelik da 'k zelve klappn zou 'k zeggn : "'t ergste ... van ol" 'k weetn nie hoe olgemêen die maniere van klappn is in West-Vloandern --MarnixR 7 okt 2009 20:31 (UTC)[reageer]

"den ergstn van al", "d'ofschuwelikste van al", "'t ergst van al"...--Zeisterre 8 okt 2009 07:20 (UTC)[reageer]
Bedankt, MarnixR en Zeisterre. Kunde gulder ook de zinnen invullen waar er ne klinker op volgd? ("..ooit", "..is da..") Grytolle 9 okt 2009 11:38 (UTC)[reageer]
"den ergstn ooit", "d'ofschuwelikst' ooit", "'t ergst is da"...--Zeisterre 8 okt 2009 11:45 (UTC)[reageer]
Erg is ollands peize'k.--Foroa 8 okt 2009 14:42 (UTC)k.[reageer]
In de zin van: "het is erg moeilijk", "het is erg zwaar" is "erg" inderdoad gin West-Vlams. Moar in de zin van "'t is styf erg" zoun 'k lik gin ander woord weetn...--Zeisterre 8 okt 2009 16:07 (UTC)[reageer]
Nogmaals bedankt! "d'oschuwelikst' ooit", is die apostrof te horen (glottal stop of wa dan ook) of is 't gelijk bij 't vrouwelijk lidwoord (d'andere tafel ~[dandrə tɑ:fəl], dus gewoon aaneen geplakt)?
Gewoon aaneengeplakt :). De finale doffe "e" valt meestal weg voor een klinker. --Zeisterre 9 okt 2009 08:03 (UTC)[reageer]
Ah, okee:) Da vermoedde ik eigenlijk ook, maar ik herinnerde iets in den trant van da ' in ulder spelling hier ne glottal stop weergeefd (in den uitgang -en, denk ik). Hoe dan ook, voor u hebben we dus:
 mvo
ev de[n] [bn] + sten  d(e) [bn] + st(e)  et [bn] + st(e) 
mv 
(e) valt weg vóór klinkers
[n] valt weg vóór alle medeklinkers, behalve b, d, (h) en t.
[bn] = bijvoeglijk naamwoord
Iemand hier die het anders zou doen? Grytolle 9 okt 2009 11:38 (UTC)[reageer]
Als ge liever med een ander woord test, Foroa, vervang "erg" maar door eender welk woord da meh ne klinker begind :) Grytolle 8 okt 2009 21:53 (UTC)[reageer]

Wat wordt de verbuiging van "volgende" in 't onzijdig? "'t volgend uus" (en wordt die d dan uitgesproken als [d] of als [t] voor ne klinker?) of "'t volgenden uus"? "'t volgend vôorstel" of "'t volgende vôorstel"? --Grytolle 4 nov 2009 20:21 (UTC)[reageer]

't volgend (h)uus ([d] voor klinker), 't volgend vôorstel --Zeisterre 4 nov 2009 22:06 (UTC)[reageer]

Hoe zegde dad in 't Wvl?

'k Zoun lik nie weetn of dat da bestoat in 't West-Vlams.. :-/ . Moar ik zoun zeggen "kardamom" of "cardamom". In de mêeste toaln schryvn ze 't ook azo en in 't Latyn is 't "Elettaria cardamomum"...--Zeisterre 23 okt 2009 12:09 (UTC)[reageer]
Hmm, maar is 't ni een beke raar om geên doffe e te maken van dienen onbeklemtoônde klinker? Da hebben we zelfs in 't Zweeds gedaan (wij zijn anders nogal conservatief wa betreft verdoffing): kardemumma. Ik had dus eigenlijk ne vorm "kardemomme" of "kardemumme" verwacht, voôr 't West-Vlaams. In elk geval, bedankt voôr dad eêrste antwoord :) --Grytolle 23 okt 2009 13:50 (UTC)[reageer]
In de Westhoek zoudt het zeker kardemong zyn, zest ol endigt 't up en M. Meuzel
Ik viendn "kardemong" e schôon West-Vlams woord. 'k Zien dan der toaln zyn die "kardamon" schryvn met e "N" van achter. (Ip de Nederlandsche wiki hè "kardemon" e redirect). En da zoudt in 't West-Vlams zeker "kardemong" wordn... An den andere kant zou "kardemomme" ook nog kunnen lik in 't Noors. Loopn der hier nog toalmêesters round met e mênienge? :) 'k Zoun 't lik geirn willn weetn want 'k zoun der een artikel willn over schryvn...:)--Zeisterre 24 okt 2009 14:08 (UTC)[reageer]

Is "smink" de gewone vorm voor "schmink" in W-Vl? --Grytolle 11 nov 2009 15:00 (UTC)[reageer]

Ik zeggn "schmink" (sjmienk, sjmienkn) --Zeisterre 11 nov 2009 22:07 (UTC)[reageer]

tussenletters -e-, -en- in het West-Vlaams[brontekst bewerken]

Hey iedereen,
Ik vraag me af hoe de beruchte tussen-n zich gedraagt in het West-Vlaams, dat wil zeggen hoe de verdeling is tussen -e- en -en
Iemand die er de regels voor kent?

Op voorhand dank voor ulder antwoorden,
Grytolle 15 mrt 2010 18:17 (UTC)[reageer]

By myn gin tussn-n: kattebak, kattederm, katoge, zunnebril, keunetand, boeregat, boerhofstee, ...--Zeisterre 15 mrt 2010 22:16 (UTC)[reageer]

tis een tijdje leen :D

ik zie in de wiki overal "den oudheid", zou da nie moeten "d'oudheid" zijn? Grytolle 9 sep 2010 19:36 (UTC)~

Zowel "den oudheid" of "d'oudheid" klienkn roare vo myn, omda "oudheid" gin echt West-Vlams woord is. Met da "oudheid" vrouwelik is, zou 't eigentlik "d'oudheid" moetn zyn. Mor ik houdn 't liever by "den antiekn tyd" :) --Zeisterre 10 sep 2010 08:41 (UTC)[reageer]
Ik zeggn 'n Oudheid (schryvn moe je dadde wel doen met en hoofdletter). -- Meuzel 10 sep 2010 13:46
zegde da ook bij ander woorden op -heid? (ben trouwens benieuwd welke vorm da da suffix heefd in 't West-Vlaams) -- Grytolle 10 sep 2010 12:17 (UTC)[reageer]

theorietje over woordn die soms ip -e eindign[brontekst bewerken]

Woordn die eindign ip ne mannelikn uutgank (ôok ot woord zelve ni mannelik is) die een schwa inhoud, kunn verlengd weirn med een -e: -em/-lm/-rm, -en/-rn, -el, -er (en de schwa die vôorofgôa weird ton mêestol gesyncopeerd):

rêsem -> rêesme
zwolm -> zwolme
vorm -> vorme

meul(e)n -> meulne
toorn -> toorne

keirel -> keirle
bakker -> bakkre

Klopt? :D 'k Twyfle bvb over "'t leevne" ipv "'t leven" Grytolle 26 sep 2010 08:18 (UTC)[reageer]

In 't nôordn van West-Vloandern zeggn de mêeste "vorm, meuln, keirl, dichter, voader, leevn..." (lik ik). Mêer noa 't zuudn toe zyn der die "vorme, meulne, keirle, dichtre, voadre, leevne" zeggn. --Zeisterre 26 sep 2010 19:22 (UTC)[reageer]

NieuweVroage[brontekst bewerken]

Formuleer ier joun vroage of probleem.

NieuweVroage: alternatievn[brontekst bewerken]

 1. hunder
 2. under
 3. nunder

NieuweVroage: discuusje[brontekst bewerken]

NieuweVroage: conclusie[brontekst bewerken]

Nog ginne.